Vítejte na stránkách obce Nedvězí

Obec se nachází ve svahovitém údolí na okraji severovýchodní části Českomoravské vrchoviny, přibližně 10 kilometrů severně od města Poličky. Katastr, tvořený dvěma místními částmi Nedvězí a Nedvězíčko se rozprostírá po obou březích Trhonického potoka.

Nejstarší historie obce Nedvězí

Panorama obcePrvní zmínky o vesnici Nedvězí jsou uvedeny ve znění listu krále Vladislava II. Jagelonského z 25.února roku 1474, kde král potvrzuje purkmistru a konšelům města Poličky všechna práva a privilegia již dříve městu udělená králem Václavem IV., a to včetně držení vesnic městu podléhajících. Vyjmenována je i ves Nedvězí – viz Privilegia královských měst venkovských v království českém z let 1420 – 1526, čís. 356 a 651. Ověřený přepis z r.1508 je uložen v archivu města Poličky.

číst více...

Uncategorised

Soubory cookie v souvislosti s nařízením GDPR a chystaným nařízením ePrivacy

Napsal Administrator.

Webové stránky obce Nedvězí používají následující soubory cookies:

  • Technické soubory cookies nezbytné pro chod webu

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Vzhledem k tomu, že používáme cookies pouze technické, tak souhlasnou lištu s použitím cookies nepoužíváme.

Co jsou to Cookies

Jako cookie se označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Název cookie – sušenka asociuje zvyklost ze Spojených států nebo Velké Británie nabídnout účastníkům určitého zájmového spolku nebo skupiny jejich oblíbenou sušenku pro vytvoření příjemnější atmosféry.

 

GDPR - INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE

Napsal Administrator.

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob a zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si Vás dovolujeme informovat o tom, jak instituce zpracovává Vaše osobní údaje.

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je: Obec Nedvězí, IČO 00277053, Nedvězí 87

2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů organizace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba určená Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Keystone Company a.s.
Praha 10, Vinohrady, Korunní 2569/108
IČO: 05983649
Titul, jméno a příjmení: Bc. Josef Zavoral
E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Číslo mobilního telefonu: 773 575 602

3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Z jakého důvodu zpracovává organizace Vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

5. Předáváme Vaše osobní údaje jiným subjektům?

Ano, Vaše osobní údaje předáváme v případě, že nám to ukládá právní předpis. Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní).

6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

7. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích?

Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy organizace, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování.

8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom
- Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
- opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
- vymazali Vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby?

Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc.

11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat?

Přijímáme žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou.
Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.
Způsoby ověření totožnosti:
1. Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
2. Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
3. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)
Jiný způsob ověření není přípustný.

12. Do kdy mi poskytnete odpověď?

O přijatých opatřeních Vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

13. Kolik taková žádost stojí?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém Vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje správně?

V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
telefon: +420 234 665 111 (Ústředna),
fax: +420 234 665 444,
Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu)
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Datová schránka: qkbaa2n,
webové stránky: https://www.uoou.cz

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI DLE ZÁKONA Č. 99/2019

Napsal Administrator.

Webové stránky Obce Nedvězí splňují požadavky dle § 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro popis informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Transitional, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Emailové adresy jsou přístupné pouze se zapnutým javascriptem.

INFORMACE PREZENTOVANÉ V JINÝCH FORMÁTECH

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu, případně je uvedena informace o formátu a možnosti jeho otevření.

DOKUMENTY SE MOHOU VYSKYTNOUT V TĚCHTO FORMÁTECH:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně lze doinstalovat doplněk přímo do webového prohlížeče.
  • DOC(X), XLS(X), PPT(X) - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány (komprimovaný soubor je možné dekomprimovat přímo v OS Windows, v případě jiného OS je možné stáhnout zdarma nástroj na dekomprimaci)

KONTAKT NA WEBMASTERA

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky § 4 a 5 nebo že je důvod podle písmene b) neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Územní plán obce

Napsal Administrator.

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2006
Dokumentace Územního plánu obce Nedvězí:
A. Textová část:
 Obsah průvodní zprávy
 Průvodní zpráva
 Tabulka bilance záboru ZPF
B. Grafická část:
1.  Hlavní výkres
2.  Komplexní řešení území
3.  Dopravní řešení
4. Technická infrastruktura - voda, kanalizace (PDF není k dispozici)
5. Technická infrastruktura - plyn, el. energie, spoje (PDF není k dispozici)
6.  Veřejně prospěšné stavby
7.  Etapizace výstavby
8.  Vyhodnocení záboru ZPF
9.  Širší vztahy
C. Regulativy územního rozvoje obce:
 Obsah regulativů
 Regulativy územního rozvoje obce

Informace pro občany ze dne 2.5.2011

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Informace pro občany ze dne 2.5.2011

 

1.       MVDr.Renát A. oznamuje, že v neděli dne 8.5.2011  bude provedeno

          do 13.00 hod - do 14.00 hod očkování psů před budovou obecního úřadu.

          Vezměte si sebou očkovací průkaz svého psa.

 


Informace ze dne 25.3.2011

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Aktuality a informace pro občany z 25.3.2011

1. Obecní úřad Nedvězí prodává bukové palivové dřevo. Zájemci přihlaste se nejpozději do  1.4.2011

u pana Krále Vratislava nebo volejte na telefon 724300786. Cena za 1 m3 je stanovena na  1050,- Kč.

(což je asi 700,-Kč za prostorový metr)

2. Svoz domovního odpadu se od měsíce dubna uskuteční vždy 1x za čtrnáct dní a to v pondělí v liché

týdny.

3. Bude provedena oprava domácích přijímačů bezdrátového rozhlasu. Žádáme občany, aby vadné

přijímače donesli na OÚ, nebo zavolali na mob.: 725 092 509, 724 083 051

Tříkrálová sbírka 2011

Napsal Ing. Pavel Mareček.

V Nedvězí se v sobotu 8.1.2011 uskutečníla Tříkrálová sbírka, při které se vybralo  7 418,-Kč.

Obec Nedvězí a Charita Polička děkuje koledníkům a všem, kteří na tuto sbírku přispěli.

Policie ČR Územní odbor Svitavy

Napsal Ing. Pavel Mareček.

PČR Územní odbor Svitavy - informoce pro veřejnost

Kontakt

Obecní úrad
Nedvězí 87
569 92, Bystré u Poličky

IČO: 00277053
telefon: 725 092 509 e-mail: obec.nedvezi@tiscali.cz

více zde.

Mapa okolí