Aktuality

Uncategorised

Územní plán obce

Napsal Administrator.

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2006
Dokumentace Územního plánu obce Nedvězí:
A. Textová část:
 Obsah průvodní zprávy
 Průvodní zpráva
 Tabulka bilance záboru ZPF
B. Grafická část:
1.  Hlavní výkres
2.  Komplexní řešení území
3.  Dopravní řešení
4. Technická infrastruktura - voda, kanalizace (PDF není k dispozici)
5. Technická infrastruktura - plyn, el. energie, spoje (PDF není k dispozici)
6.  Veřejně prospěšné stavby
7.  Etapizace výstavby
8.  Vyhodnocení záboru ZPF
9.  Širší vztahy
C. Regulativy územního rozvoje obce:
 Obsah regulativů
 Regulativy územního rozvoje obce

Informace pro občany ze dne 2.5.2011

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Informace pro občany ze dne 2.5.2011

 

1.       MVDr.Renát A. oznamuje, že v neděli dne 8.5.2011  bude provedeno

          do 13.00 hod - do 14.00 hod očkování psů před budovou obecního úřadu.

          Vezměte si sebou očkovací průkaz svého psa.

 


Informace ze dne 25.3.2011

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Aktuality a informace pro občany z 25.3.2011

1. Obecní úřad Nedvězí prodává bukové palivové dřevo. Zájemci přihlaste se nejpozději do  1.4.2011

u pana Krále Vratislava nebo volejte na telefon 724300786. Cena za 1 m3 je stanovena na  1050,- Kč.

(což je asi 700,-Kč za prostorový metr)

2. Svoz domovního odpadu se od měsíce dubna uskuteční vždy 1x za čtrnáct dní a to v pondělí v liché

týdny.

3. Bude provedena oprava domácích přijímačů bezdrátového rozhlasu. Žádáme občany, aby vadné

přijímače donesli na OÚ, nebo zavolali na mob.: 725 092 509, 724 083 051

Tříkrálová sbírka 2011

Napsal Ing. Pavel Mareček.

V Nedvězí se v sobotu 8.1.2011 uskutečníla Tříkrálová sbírka, při které se vybralo  7 418,-Kč.

Obec Nedvězí a Charita Polička děkuje koledníkům a všem, kteří na tuto sbírku přispěli.

Policie ČR Územní odbor Svitavy

Napsal Ing. Pavel Mareček.

PČR Územní odbor Svitavy - informoce pro veřejnost

Poplatky splatné v roce 2010

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Obecní úřad Nedvězí

 

Oznámení – poplatky splatné v roce 2010 

 

 

Obecní úřad oznamuje občanům splatnost a výši  poplatků pro rok 2010 :

 

        1.  poplatek za svoz a uložení domovního  odpadu :

                                fyzické osoby s trvalým pobytem                   450,-Kč za jednu osobu

                    právnické osoby                                            1100,-Kč za jednu popelnici

                    budovy k rekreačnímu účelu                          450,-Kč za jednu popelnici

-         splatnost poplatku: do 28.2.2010

 

 

        2.  poplatek za psa:  200,- Kč za jednoho psa

                                        300,- Kč za druhého a každého dalšího psa

-         splatnost poplatku: do 28.2.2010

 

 

        3.   poplatek za odběr obecní vody: 15,- Kč/m3

-         splatnost poplatku: do 17.12.2010

 

 

Poplatky je možno uhradit v úřední dny a to každý pátek od 18:00 hod do 19:30 hod

 

 

Tříkrálová sbírka 9.1.2010

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Tříkrálová sbírka 9.1.2010

Obec Nedvězí oznamuje občanům, že v sobotu dne 9.1.2010 se uskutečnila v obci Tříkrálová sbírka, při které se celkem vybralo 6 529,- Kč. Děkujeme koledníkům a Vám všem, kteří jste přispěli na tuto sbírku.

Stomatologická pohotovost leden a únor 2010

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Stomatologická pohotovost - leden a únor 2010


Rozpis služeb pro leden a únor
- oblast  Litomyšl - Polička

 

1.1.2010          MUDr. Ivana Veselíková, Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel. 461614569

2.-3.1.              MUDr. Oldřich Zeman, Polička, 1. máje 606, tel. 733152435

9.-10.1.            MUDr. Jana Pokorná, Litomyšl, ul. 9. května 809, tel.461615414

16. - 17.1.       MUDr. Silva Adamcová, Polička, Smetanova 55, tel. 461725987

23. - 24.1.       MUDr. Tomáš Cacek, Trstěnice 184, tel. 461634157

30. - 31.1.       MUDr. Adolf Eliáš, Litomyšl, kpt. Jaroše 404, tel. 461612733

6. - 7.2.           MUDr. Michal Teplý, Litomyšl, kpt. Jaroše 404, tel. 461612733

13. - 14.2.       MUDr. Vladimíra Hebltová, Sloupnice 188, tel. 465549236

20. - 21.2.       MUDr. Jan Joukl, Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461615402

27. - 28.2.       MUDr. Leona Kašparová, Polička, Janáčkova 523, tel. 775724524

Zápis č. 6/2009

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Zápis č. 6/2009

 

z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 28.12.2009  na Obecním úřadě v Nedvězí

 

Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Novotný Jan, Hegr Zdeněk, Schauerová

                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch

 

                                                                                                                  (7 zastupitelů)

Omluveni:

 

                                                                                                                  (0 zastupitel)

1. Ověřovatelé zápisu

      Za ověřovatele zápisu byl zvolen Hegr Zdeněk

 

 

2. Schválení programu jednání

     1. Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Schválení rozpočtového opatření č. 7/2009

     4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2010

     5. Provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2009

     6. Schválení smlouvy na rok 2010 – TS města a.s.., Bystřice nad Pernštejnem

     7. Stanovení poplatku za svoz a uložení TDO na rok 2010

     8. Schválení návrhu rozpočtu Svazku obcí AZASS na rok 2010

     9. Informace, diskuse, různé

   10. Závěr

 

3. Schválení rozpočtového opatření č.7/2009

    Pan Král Vratislav seznámil OZ s navrhovaným rozpočtovým opatřením č.7/2009. OZ projednalo a schvaluje rozpočtové opatření v předneseném návrhu.

                                                                                                                                   7-0-0

 

4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2010

    Všichni zastupitelé obdrželi předem návrh rozpočtu na rok 2010, historii nákladů  a  výsledky hospodaření roku 2009, jelikož rozpočet byl navržen v návaznosti na skutečnost roku 2009. Jedná se o rozpočet na základní chod obce, případné akce v jednotlivých místních částech budou projednány a doplněny rozpočtovým opatřením. V kapitole příjmů a výdajů byly zodpovězeny všechny dotazy a připomínky. Zastupitelé po konečném projednání   rozpočet na rok 2010 schválili.

·        Příjmy v rozpočtu na rok 2010 byly stanoveny v částce 1 800 500,-Kč.

·        Výdaje v rozpočtu na rok 2010 byly stanoveny v částce 1 573 300,-Kč. 

Financování v rozpočtu na rok 2010 v částce 227 200,- Kč, z toho 110 000,-Kč jsou finanční prostředky na bankovních účtech a 337 200 Kč jsou splátky úvěrů.                           

 OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce pro rok 2010. Schválený návrh rozpočtu bude přílohou tohoto zápisu.

                                                                                                                                    7-0-0                                                                                                                                                                                                                       

 

 

5. Provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2009

     Předseda inventarizační komise pan Vratislav Král seznámil OZ s průběhem a výsledky inventury k 31.12.2009. Inventarizační komise neshledala závad v hospodaření s obecním majetkem, byl  vypracován zápis o provedené inventuře. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo způsob a provedení inventarizace majetku obce k 31.12. 2009. Zápis z provedené inventarizace majetku obce k 31.12.2009 je přílohou tohoto zápisu..

                                                                                                                                    7-0-0 

 

6. Schválení smlouvy o dílo č.:24/2010 na zajištění nakládání s komunálním

    odpadem

     Zastupitelstvo obce schválil smlouvu č.24/2010 na zajištění nakládání s komunálním odpadem na rok 2010 s TS města a.s., Bystřice nad Pernštejnem. Předmětem smlouvy je stanovení ceny za provedené služby v roce 2010.

                                                                                                                                  7-0-0

                                                                                                                                  

7. Stanovení poplatku za svoz a uložení TDO na rok 2010

   Pan Král V. podal informaci o čerpání finanční částky z rozpočtu obce v roce 2009 za svoz a  uložení tuhého domovního odpadu. OZ projednalo na základě skutečných nákladů za likvidaci komunálního odpadu v roce 2009 a předpokládaných nákladů v roce 2010 cenu za likvidaci odpadu pro rok 2010. Předpokládané náklady pro rok 2010 jsou ve výši 133 000,- Kč. Celkové předpokládané náklady na povinnou osobu pro rok 2010 jsou 459,- Kč.

OZ schvaluje cenu pro rok 2010 takto:

·        fyzické osoby s trvalým pobytem                   450,-Kč za jednu osobu

·        právnické osoby                                            1100,-Kč za jednu popelnici

·        budovy k rekreačnímu účelu                          450,-Kč za jednu popelnici

Výše poplatku bude zveřejněna v dodatku č.7 k vyhlášce č. 2/2001 o ceně za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2010. Vzhledem k státní regulaci ceny za likvidaci odpadu budou občané platit výše uvedenou částku a rozdíl bude hradit obec z vlastních prostředků. ZO  nezměnilo žádný jiný bod z veřejné vyhlášky č.1 a č.2. o nakládání s TDO a veškeré úlevy v roce 2010 jsou tedy v platnosti.

                                                                                                                                  7-0-0

 

8. Návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS na rok 2010

     OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS na rok 2010.

                                                                                                                                  7-0-0

 

9. Informace, diskuse, různé

       Starosta obce podal následující informace:

-         žádost Jednota Svitavy  - vyhrnování sněhu u prodejny

-         ČEZ Distribuční služby s.r.o. - oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů

-         Východočeská plynárenská a.s., Hradec Králové – valná hromada

 

 

10. Závěr

     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.

          

     Zapsal:  Ing. Mareček Pavel                        

     Dne:  28.12.2009

 

     Ověřovatel zápisu:    Hegr Zdeněk   ………………………………..

                                                                                

     Bednář Bořivoj               Ing, Mareček Pavel                                                                                 

       starosta obce                           místostarosta

                                                                                                    
………………………….            ………………………….

 

 

Usnesení č.6 /2009

 

zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 28.12.2009

 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 28.12.2009 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 

      1.   rozpočtové opatření č. 7/2009

 

  1. návrh rozpočtu obce na rok 2010

 

      3.   inventarizaci majetku obce k 31.12.2009

 

  1. smlouvu č.24/2010 na zajištění nakládání s komunálním odpadem na rok 2010    

   s TS města a.s., Bystřice nad Pernštejnem

 

 

 

 

     Zapsal:  Ing. Mareček Pavel                        

     Dne: 28.12.2009

 

 

     Ověřovatel usnesení:    Hegr Zdeněk     ……………………………….. 

                                                                          

  

     Bednář Bořivoj                                             Ing. Mareček Pavel                                                          starosta obce                                                        místostarosta

...................................                                          ...............................

 

Hasiči upozorňují

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Hasiči Pardubického kraje upozorňují


Začíná advent, pozor na zapálené svíčky
 

Tento víkend začal advent a po čtyři neděle si budeme rozsvěcet vždy jednu svíčku na adventním věnci. Pamatujme, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Každý rok dochází během prosincových dní k požárům od hořících svíček, zejména právě těch umístěných na adventních věncích. Důležitý je výběr věnce a svíček. Pokud svíčky doma zapálíte, dbejte na to, abyste nikdy neopustili byt či dům, dokud svíčky nedohoří.

Hasiči každoročně vyjíždějí k požárům adventních věnců. Vyšetřovatelé hasičů varují před adventními věnci s nesprávně nainstalovanými svíčkami. „Na trhu jsou i svíčky, které místo parafinu obsahují chemickou látku, která hoří i s knotem. Tedy místo plamene z knotu hoří potom i celá svíčka. Přirovnat bychom to mohli například k pevnému podpalovači," upozorňuje vyšetřovatel por. Bc. Daniel Norek, DiS. z HZS Pardubického kraje. Některé věnce jsou určeny pouze k dekoraci a tudíž bychom na ně neměli již umísťovat svíčky a následně je zapalovat.

Blíží se i nejkrásnější svátky v roce a naše domovy si zdobíme různými svíčkami, nejen těmi, které jsou na adventním věnci. Je nutné si uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem - často je to například chvojí adventního věnce. Svíčky umísťujeme v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedáváme k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.

Klidný a příjemný čas adventní přejí hasiči Pardubického kraje

KINO Bystré - listopad 2009

Napsal Ing. Pavel Mareček.

KINO  BYSTRÉ - LISTOPAD  2009

 

WRESTLER

 

pátek 6. 11.                 20:00 hodin

Na konci 80. let zaplňoval Randy „The Ram" Robinson, profesionální wrestler, titulní stránky novin. Nyní, o dvacet let později, se těžko protlouká životem a ve školních tělocvičnách a komunitních centrech kolem New Jersey dělá vystoupení pro hrstky nezdolných wrestlingových fanoušků...

Sport/ Komedie/ Drama/ Akční, USA, 109 min,

titulky, nevhodný do 15 let                                                                              Vstupné 40,-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANEBNÝ PARCHANTI

pátek 13. 11.               20:00 hodin

Vítejte ve Druhé světové válce podle Quentina Tarantina. Vítejte ve světě, kde historická realita ustupuje lehce brutálnímu pohádkovému vyprávění jednoho z nejkontroverznějších režisérů současnosti. On sám přitom tvrdí, že se poetika Hanebných panchartů asi nejvíc přiblížila náladě filmu, který mu udělal jméno - násilnické černočerné komedii Pulp Fiction - Historky z podsvětí.

Komedie, USA, 150 min, titulky, přístupný od 15 let                           Vstupné 40,-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENI, VIDI, VICI

pátek 20. 11.               20:00 hodin

Po tragické smrti svého otce, vášnivého golfisty, vyrůstá Honza pouze s maminkou a malým bráškou Lukášem. Rodina se se smrtí otce těžce vyrovnává a hrozí jí existenční problémy. Zrovna ve chvíli, kdy se Honza dozvídá o svém přijetí na vysokou školu, přichází majetková exekuce. Ten se k celé situaci staví čelem a místo plánovaných prázdnin s přítelkyní Terezkou nastupuje na brigádu do luxusního hotelu v Karlových Varech, kde pracuje jeho prastrýc Maxmilián.

Romantická komedie, ČR, 95 min, nevhodný do 12 let                                   Vstupné 40,-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÁNOŠÍK : PRAVDIVÁ HISTORIE

pátek 27. 11.               20:00 hodin

Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Stal se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi. Zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými činy.

Historický, ČR/ HU/ SK/ PL, 140 min, přístupný od 15 let                             Vstupné 40,-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIPRAVUJEME:

* VZHŮRU DO OBLAK * G.I. JOE * ULOVIT MILIARDÁŘE * 2BOBULE * AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI * PROTEKTOR * TWILGHT SAGA: NOVÝ MĚSÍC *

Vstupenky na jednotlivá představení se prodávají 45 minut před začátkem,nyní si je můžete zakoupit i v předprodeji v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU BYSTRÉ ( v budově MÚ ) nebo telefonicky zamluvit na čísle IC 461 742 333 u Pavlíny Švancarové.