Obecní úřad

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

Publikováno v Vyhlášky.

        
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE NEDVĚZÍ
č. 2/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 

 
Zastupitelstvo obce Nedvězí vydává dne 26.listopadu 2001 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84, odst.2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
 
 
Článek 1
Základní ustanovení
 
 
 
1) Obec Nedvězí vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. h) zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o                                           
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatekza provoz systému     
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
 2) Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad v Nedvězí (dále jen „správce poplatku“).
 
Článek 2
Předmět poplatku
 
Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1) (dále jen „poplatek za odpad“) a způsob jeho výběru obcí.
 
 
Článek 3
Poplatníci poplatku
 
Poplatníkem poplatku za odpad jsou :
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území obce Nedvězí. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má na území obce Nedvězí ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící      k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této   stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny poplatek platit společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 
 
 
 
 
 
 
Článek 4
Oznamovací povinnost
1.      Poplatník má ohlašovací povinnost dle § 33 odst.12 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kterou splní tím, že správci poplatku doručí Přiznání k poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  (dále jen „Přiznání k poplatku), které je přílohou č.1 této vyhlášky, podle stavu k datu jeho vyplnění. Ohlašovací povinnost splní poplatník uvedením na Přiznání k poplatku, který se vztahuje k libovolné nemovitosti v rámci území obce Nedvězí.                  
2.      Poplatník je povinen podat Přiznání k poplatku v termínu do 28.02.2002 pro poplatkové období roku 2002.
3.      V období po 28.02. 2002 je poplatník    povinen podat Přiznání k poplatku do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
4.      Poplatník je povinen podat dodatečné Přiznání k poplatku v případě, že u něho nastaly změny mající vliv na výši platby poplatku na tiskopisu, který je přílohou č.1 této vyhlášky, a to v termínu do 30 dnů od vzniku těchto změn.
5.      Na podaném Přiznání k poplatku je poplatník   povinen uvést údaje dle přílohy této obecně závazné vyhlášky
6.      Poplatník může svou ohlašovací povinnost splnit prostřednictvím společného zástupce domácnosti nebo majitele nebo správce rodinného domu nebo bytu dle čl.3 této vyhlášky (v dalším textu jsou tyto osoby označeny společným pojmem „zástupce“).
 
Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
 
1)      První poplatková povinnost vzniká dnem 1.1. 2002, další vznikají dnem přihlášení se k trvalému pobytu nebo dnem vzniku vlastnictví k objektu sloužícího nebo využívajícího k individuální rekreaci.
2)      Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení trvalého pobytu nebo dnem ukončení vlastnictví k objektu sloužícího nebo využívajícího k individuální rekreaci.
 
 
Článek 6
Sazba poplatku
1.      Sazba poplatku je složena z pevné částky za povinnou osobu a kalendářní rok (dále jen „pevná částka“) a z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (dále jen „nákladová částka“).
Pro rok 2002 se stanovuje tato výše „poplatku za odpad“
pevná částka                                                                  61,- Kč
nákladová částka                                                        189,- Kč
celková sazba poplatku za odpad                                250,- Kč 
      
2.      Celková sazba poplatku za odpad kryje náklady za pravidelný svoz sběrných nádob, a to nejméně 39x za rok., dále náklady na třídění, využívání a zneškodňování odpadu a náklady za likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu.
3.      Poplatník může poplatek platit prostřednictvím zástupce.
4.      Pokud vznikne poplatková povinnost je poplatník povinen zaplatit poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Pokud vznikne poplatková povinnost v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
5.      Zanikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatníkovi nebo zástupci ( pokud byl poplatek placen zástupcem) správcem poplatku vrácena část již zaplaceného poplatku v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců v příslušném kalendářním roce po které nevyplývala poplatková povinnost z této obecně závazné vyhlášky. Pokud zanikne poplatková povinnost v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
 
 
 
 
 
 
 
Článek 7
Splatnost poplatku
 
1) Poplatek je splatný v termínu do 31.1. kalendářního roku.V roce 2002 do 30.04.2002.
 
2) Pokud celková výše platby poplatku za odpad placená zástupcem přesáhne částku 1.000,- Kč, může být tato platba rozdělena do dvou pololetních splátek, které jsou splatné v termínech do 31. 1. a 31. 7. kalendářního roku.
 
Článek 8
Osvobození od poplatku
Od placení poplatku za komunální odpad dle této obecně závazné vyhlášky jsou osvobozeni tito poplatníci :
a)      každé nezaopatřené třetí a další dítě v rodině
b)   osoby hlášené k trvalému pobytu, které se v obci dlouhodobě nezdržují
c)   fyzické osoby, které překročily věkovou hranici 80 let nebo ji v daném kalendářním roce dovrší
 
 
Článek 9
Ustanovení společná a závěrečná
1.      Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinností nepeněžité povahy4).
2.      Pokud nebude poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši dle této obecně závazné vyhlášky, může správce poplatku poplatek zvýšit o 50 % 5). Poplatek lze vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3.      Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad v Nedvězí.
4.      Za udržování souladu vyhlášky s obecně závaznými předpisy vyšší právní síly je odpovědný Obecní úřad v Nedvězí.
5.      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2002, s výjimkou článku 4, který nabývá účinnosti dnem 28.02. 2002.
 
 
 
 
 
Bořivoj Bednář                                                                      Ing.Pavel Mareček
      starosta obce                                                                                                                  místostarosta
 
1)       Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů /§4/
2)       Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů / §6 /
3)       Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů / §68 /
4)       Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, /§37/ a odkazy pod čarou tohoto zákona
5)       Zákon č. 565/1190 Sb., o místních poplatcích /§11/
 
 
 
 
 
 
Vyhláška byla schválena OZ                                     :         dne 26.11. 2001
Datum vyhlášení (vyvěšení)                                     :         dne   9.12. 2001
Datum sejmutí                                                           :         dne
Datum platnosti                                                         :         dne    1.1. 2002
Vyhláška zaslána na OkÚ Svitavy                             :         dne 10.12. 2001