Obecní úřad

obecní úřadNedvězí 87
569 92, Bystré u Poličky
IČO: 00277053

telefon: 468 00 33 72, 725 09 25 09
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: xxga44m

Organizační struktura

Kontakt:
Ing. Petr Kubík, starosta - 721 358 208
Ing. Pavel Mareček, místostarosta - 725 092 509
Kuklová Irena, účetní - 606 702 997
Gregor Pavel, pokladní - 724 088 505

Úřední hodiny:  úterý 18:00 - 19:00 hod.

                           pátek 18:00 - 20:00 hod.

GDPR pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Petr Škvařil
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Rozpočet obce 2009 - financování

Publikováno v Financování obce.

S C H V Á L E N Ý    R O Z P O Č E T   roku:  2009

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

                                                             Schválený

Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                  rozpočet

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                                          

═════════════════════════════════════════════════════════════════

0000 0000 8115 00000000 Změna stavu krátkodobých prost       108000.00

0000 0000 8124 00000000 Uhrazené splátky dlouhodobých       -337200.00

Celkem:   0000                                              -229200.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

     C E L K E M  :                                         -229.000.00     

  

 

Zápis č. 5/2008

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 5/2008

 

z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 17.12.2008  na Obecním úřadě v Nedvězí

 

Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Novotný Jan, Hegr Zdeněk, Schauerová

                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch

                                                                                                                       (7 zastupitelů)

Omluveni:

                                                                                                                      (0 zastupitel)

1. Ověřovatelé zápisu:

      Za ověřovatele zápisu byli zvolen Král Vratislav

 

2. Schválení programu jednání

     1. Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2008

     4. Schválení prodeje obecních pozemků

     5. Zákon 697/04 – odměny zastupitelů

     6. Schválení rozpočtových opatření č.2/2008, č.3/2008 a č.4/2008

     7. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2009

     8. Provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2008

     9. Schválení dodatku smlouvy na rok 2009 – TS města a.s.., Bystřice nad Pernštejnem

   10. Schválení smlouvy na ukládání odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001Sb.               

         na  rok 2009 – Technické služby Města Bystré s.r.o.

   11. Stanovení poplatku za svoz a uložení TDO na rok 2009

   12. Schválení odkoupení pozemku parcela p.č. 650/7 a 677/5

   13. Informace, diskuse, různé

   14. Závěr

 

3.  Schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2008

      Starosta informoval ZO o výsledku kontroly znění obecně závazné vyhlášky č1/2008 o poplatku ze psů vydané a schválené dne 26.9.2008. Podle výkladu odboru dozoru a kontroly veřejné správy MVČR obsahuje vyhláška články, které jsou v rozporu se současnou legislativou a je nutné vyhlášku zrušit. ZO projednalo znění nové vyhlášky číslo 2/2008 a schválilo ji v předloženém znění. ZO současně ruší vyhlášku ze dne 26.9.2008. Nová vyhláška je přílohou zápisu.

                                                                                                                                    7-0-0

4. Schválení prodeje obecních pozemků

    OZ  schválilo  prodej obecních pozemků:

-         pan Volf Jan, vlastník domu Nedvězí 81 , část parcely p.č. 825/3 a část p. p.č. 68/1

-         pan Toman František, Nedvězí 75, část parcely p.č. 825/3

-         pan Řezáč Jiří, Nedvězí 66, parcela p.č. 118, část parcely p.č.120/1 a část p. p.č. 120/2

Záměr prodeje uvedených pozemků byl řádně zveřejněn. Všechny pozemky jsou v k.ú. Nedvězí u Poličky. Zastupitelstvo obce schválilo prodej uvedených parcel  za 20,- Kč/m2. Náklady spojené s vydělením, zaměřením a převodem uvedených parcel zaplatí žadatelé.                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                   7-0-0                                                                                                                       

5. Zákon 697/04 – odměny zastupitelů

     Předsedou finančního výboru byl podán návrh stanovit odměny zastupitelů od 1.1.2009 za výkon funkcí ve výši odměn ve skupině do 1000  obyvatel dle nařízení vlády 697/2004 Sb. ZO projednalo daný návrh a stanovilo výši odměn příslušným zastupitelům od 1.1.2009. Výše odměn je v usnesení tohoto zápisu.

                                                                                                                                   7-0-0         

 

                                                                        

6. Schválení rozpočtových opatření č.2/2008, č.3/2008 a č.4/2008

    Předseda finančního výboru podal informace k čerpání rozpočtu obce k danému datu.

Informoval ZO, že došlo k úpravě rozpočtu a jednotlivé položky kde došlo k úpravě, členům ZO vysvětlil. Zdůraznil, že rozpočtová opatření byla provedena v souladu s ustanovením §16 zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtová opatření č2/2008, č. 3/2008 a č. 4/2008 byla chválena. Rozpočtová opatření jsou přílohou zápisu.

                                                                                                                                   7-0-0

 

 

7. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2009

    Všichni zastupitelé obdrželi předem návrh rozpočtu na rok 2009, historii nákladů  a  výsledky hospodaření roku 2008, jelikož rozpočet byl navržen v návaznosti na skutečnost roku 2008. Jedná se o rozpočet na základní chod obce, případné akce v jednotlivých místních částech budou projednány a doplněny rozpočtovým opatřením. V kapitole příjmů a výdajů byly zodpovězeny všechny dotazy a připomínky. Zastupitelé po konečném projednání  vyrovnaný rozpočet na rok 2009 schválili.

·        Příjmy v rozpočtu na rok 2009 byly stanoveny v částce 2 174 200,-Kč.

·        Výdaje v rozpočtu na rok 2009 byly stanoveny v částce 1 945 000,-Kč. 

Financování v rozpočtu na rok 2009 v částce 229 200,- Kč, z toho 108 000,-Kč jsou finanční prostředky na bankovních účtech a 337 200 Kč jsou splátky úvěrů.                           

 OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce pro rok 2009. Schválený návrh rozpočtu bude přílohou tohoto zápisu.

                                                                                                                                    7-0-0                                                                                                                                                                                                                       

 

8. Provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2008

     Předseda inventarizační komise pan Vratislav Král seznámil přítomné s provedenou     inventarizaci majetku obce k 31.12.2008, která byla provedena ve dnech od 14.12. do 16.12.2008 Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo způsob a provedení inventarizace majetku obce k 31.12. 2008. Zápis z provedené inventarizace majetku obce k 31.12.2008 je přílohou tohoto zápisu..

                                                                                                                                     7-0-0 

                                                                                                                           

9. Schválení přílohy č.5  ke smlouvě na rok 2009 – TS města a.s.., Bystřice

    nad  Pernštejnem

     Zastupitelstvo obce schválilo přílohu č.5 ke smlouvě č.22/2005 na rok 2009 s TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem. Předmětem smlouvy je stanovení ceny za provedené služby v roce 2009.

                                                                                                                                  7-0-0

 

 

                                                                                                                                  

10. Schválení smlouvy o ukládání odpadů v souladu se zákonem 185/01 Sb.  

      na  rok 2009 – Technické služby Města Bystré s.r.o.

       Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu č.5/2009 o  ukládání odpadů na Řízené skládce odpadů skupiny S-003 Bystré. Předmětem smlouvy je ukládání odpadů provozovatelem v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a souvisejících vyhlášek vydaných Ministerstvem životního prostředí ČR v platném znění.

                                                                                                                     7-0-0

 

11. Stanovení poplatku za svoz a uložení TDO na rok 2009

      Pan Král V. podal informaci o čerpání finanční částky z rozpočtu obce v roce 2008 za svoz a  uložení tuhého domovního odpadu. Podal návrh, v roce 2009 poplatek nezvyšovat. ZO daný návrh jednomyslně schválilo a stanovilo výši poplatku v roce 2009 takto:

·        fyzické osoby s trvalým pobytem                   400,-Kč za jednu osobu

·        právnické osoby                                            1100,-Kč za jednu popelnici

·        budovy k rekreačnímu účelu                          400,-Kč za jednu popelnici

 

ZO  nezměnilo žádný jiný bod z veřejné vyhlášky č.1 a č.2. o nakládání s TDO a veškeré úlevy v roce 2009 jsou tedy v platnosti.

 

                                                                                                                                        7-0-0

12.  Schválení odkoupení pozemku parcela p.č. 650/7 a 677/5

         Zastupitelstvo obce schválilo odkoupení pozemku od paní Ludmily Panuškové parcela p.č 650/7 a 677/5. Obě parcely se nachází pod hřbitovem a budou koupeny za cenu 17,- Kč za m2.

                                                                                                                                        7-0-0
 

13. Informace, diskuse, různé

       Starosta obce podal následující informace:

-         provedené zednické a malířské práce v kulturním domě

-         žádost Jednota Svitavy  - vyhrnování sněhu u prodejny

-         pořízení nového bezdrátového internetu a monitoru do místní knihovny

-         ČEZ Distribuční služby s.r.o. - oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů  

-         Město Bystré – kalkulace na 1 žáka ve školním roce 2008/2009 bude 6 800,- Kč (neinvestiční náklady)

-         Katastrální úřad Svitavy – obnovení aparátu v KÚ Nedvězí a KÚ Nedvězíčko, starosta zdůraznil, že u vlastníků, kde došlo ke změně na listu vlastnictví je nutné podat dodatkové daňové přiznání na rok 2009  a to nejpozději do 31.1.2009

 

 

14. Závěr

     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.

         

     Zapsal:  Ing. Mareček Pavel                        

     Dne:  17.12.2008

 

 

     Ověřovatel zápisu:    Král Vratislav                               ………………………………..

                                                                                 

     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 

       starosta obce                                                                                    místostarosta

                                                                                                                     

 

 

………………………….                                                     …………………………………..

Usnesení č.5/2008

 

zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 17.12.2008

 

 

 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17.12.2008 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 

 

 

1.      obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č.2/2008

2.      prodej obecního pozemku parcela p.č. 118, dále části obecních pozemků parcela p.č. 825/3, 68/1, 120/1 a 120/2

3.      odměny zastupitelů obce od 1.1.2009 takto:

-         starosta 3 500,- Kč

-         místostarosta 3000,- Kč

-         předseda stavebního a finančního výboru 1 700,- Kč

-         předseda kontrolního výboru 850,- Kč

-         předseda kulturního výboru 850,- Kč

4.      rozpočtové opatření č.2/2008, 3/2008 a 4/2008

5.      návrh rozpočtu obce na rok 2009

6.      přílohu č.5 ke smlouvě č.22/2005 na rok 2009 s TS města a.s., Bystřice nad Pernštejnem

7.      smlouvu č.5/2009 o  ukládání odpadů na Řízené skládce odpadů skupiny S-003 Bystré

8.      výši poplatku za svoz a uložení domovního odpadu na rok 2009:

- fyzické osoby s trvalým pobytem                   400,-Kč za jednu osobu

      - právnické osoby                                            1100,-Kč za jednu popelnici

      - budovy k rekreačnímu účelu                          400,-Kč za jednu popelnici

9.  odkoupení pozemku od paní Ludmily Panuškové parcela p.č 650/7 a 677/5 za cenu 17,- Kč

     za m2.


 

 

 

 

     Zapsal:  Ing. Mareček Pavel                        

     Dne: 17.12.2008

 

 

     Ověřovatel usnesení:    Král Vratislav                          ……………………………….. 

 

                             

                            

                                                          

  

   Bednář Bořivoj                                                                             Ing. Mareček Pavel                                                                          

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 

 

……………………………                                                   ………………………………… 

 

 

Výpis z usnesení č. 5/2008

 

zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 17.12.2008

 

 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17.12.2008 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 

 

 

 1. obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č.2/2008
 2. prodej obecního pozemku parcela p.č. 118, dále části obecních pozemků parcela p.č. 825/3, 68/1, 120/1 a 120/2
 3. odměny zastupitelů obce od 1.1.2009 takto:

-         starosta 3 500,- Kč

-         místostarosta 3000,- Kč

-         předseda stavebního a finančního výboru 1 700,- Kč

-         předseda kontrolního výboru 850,- Kč

-         předseda kulturního výboru 850,- Kč

 1. rozpočtové opatření č.2/2008, 3/2008 a 4/2008
 2. návrh rozpočtu obce na rok 2009
 3. přílohu č.5 ke smlouvě č.22/2005 na rok 2009 s TS města a.s., Bystřice nad Pernštejnem
 4. smlouvu č.5/2009 o  ukládání odpadů na Řízené skládce odpadů skupiny S-003 Bystré
 5. výši poplatku za svoz a uložení domovního odpadu na rok 2009:

- fyzické osoby s trvalým pobytem                   400,-Kč za jednu osobu

      - právnické osoby                                            1100,-Kč za jednu popelnici

      - budovy k rekreačnímu účelu                          400,-Kč za jednu popelnici

9.  odkoupení pozemku od paní Ludmily Panuškové parcela p.č 650/7 a 677/5 za cenu 17,- Kč

     za m2.

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 18.12.2008

 

Sejmuto :      3.1.2009   

Vyhláška č.2/2008, o místním poplatku ze psů

Publikováno v Vyhlášky.

Obecně závazná vyhláška obce Nedvězí

č. 2/2008,

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo obce Nedvězí se na svém zasedání dne 17. 12. 2008 usnesením č. 5/2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Obec Nedvězí touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Nedvězí (dále jen „správce poplatku“) a při řízení ve věcech poplatků postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

(3) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Nedvězí.

 

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

 

(1)   Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik, resp. zánik, poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku, resp. zániku.

(2)   Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3)   Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně:

a) za prvního psa                                                                                           200,- Kč;

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                         300,- Kč.

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

(1)   Poplatek je splatný nejpozději do 31. března každého roku.

(2)   V případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku po termínu splatnosti podle předchozího odstavce je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku.

 

Čl. 5

Osvobození

 

Dle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je od placení poplatku osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

Čl. 6

Účinnost

 

(1)   Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

(2)   Zrušuje se:

a)      obecně závazná vyhláška obce Nedvězí č. 1/2008 o místních poplatcích,

ze dne 26. 9. 2008, usnesení č. 4/2008

b)      obecně závazná vyhláška obce Nedvězí o místních poplatcích

ze dne 22. 11. 1999

 

 

 

 

 

 

                       ing. Pavel Mareček                                                           Bořivoj Bednář

                            místostarosta                                                                     starosta

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 12. 2008

 

Sejmuto z úřední desky dne: 2. 1. 2009

 

Rozpočet obce 2009 - příjmy

Publikováno v Financování obce.

Obec Nedvězí                                                                                          

S C H V Á L E N Ý    R O Z P O Č E T   roku:  2009

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

                                                             Schválený

Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                  rozpočet

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                                            

═════════════════════════════════════════════════════════════════

0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       376600.00

0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v        42900.00

0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá        28200.00

0000 0000 1121 00000000 Daň z příjmů právnických osob        536800.00

0000 0000 1211 00000000 Daň z přidané hodnoty                799800.00

0000 0000 1341 00000000 Poplatek ze psů                        5500.00

0000 0000 1361 00000000 Správní poplatky                        500.00

0000 0000 1511 00000000 Daň z nemovitostí                      3000.00

0000 0000 4112 00000000 Neinv.přijaté dotace ze st.roz         7400.00

Celkem:   0000                                              1800700.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.                   

═════════════════════════════════════════════════════════════════

1012 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a         15000.00

1012 0000 2131 00000000 Příjmy z pronájmu pozemků              2000.00

1012 0000 3111 00000000 Příjmy z prodeje pozemků              50000.00

Celkem:   1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.       67000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

2141 Vnitřní obchod                                             

═════════════════════════════════════════════════════════════════

2141 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne        27500.00

Celkem:   2141 Vnitřní obchod                                 27500.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

2310 Pitná voda                                                  

═════════════════════════════════════════════════════════════════

2310 0000 2111 00000000 Přij.z poskyt.služeb a výrobků        62000.00

Celkem:   2310 Pitná voda                                     62000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3392 Zájmová činnost v kultuře                                  

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3392 0000 2132 00000000 Příjmy z promájmu ostatních ne         1000.00

Celkem:   3392 Zájmová činnost v kultuře                       1000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3612 Bytové hospodářství                                        

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3612 0000 2132 00000000 Příjmy z promájmu ostatních ne        25000.00

Celkem:   3612 Bytové hospodářství                            25000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

 

 

 

 

 

                                                            Schválený

Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                  rozpočet

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3632 Pohřebnictví                                                

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3632 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a          1000.00

Celkem:   3632 Pohřebnictví                                    1000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí               

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3633 0000 2139 00000000 Příjmy z pronájmu majetku j.n.        73000.00

Celkem:   3633 Výstavba a údržba místních inženýrských        73000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3722 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a         99000.00 

Celkem:   3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                 99000.00 

_________________________________________________________________________

 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                 

═════════════════════════════════════════════════════════════════

6310 0000 2142 00000000 Příjmy z podílů na zisku a div        18000.00

Celkem:   6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper       18000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

    C E L K E M  :                                          2174200.00     

 

 

   Rozpočet schválil: OZ dne: 16. 12. 2008

 

   Vyvěšeno: 1. 12. 2008

   

   Sejmuto: 16. 12. 2008

 

Zápis č. 4/2008

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 4/2008

 

z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 26.9.2008  na Obecním úřadě v Nedvězí

 

Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Novotný Jan, Hegr Zdeněk, Schauerová

                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch

                                                                                                                       (7 zastupitelů)

Omluveni:

                                                                                                                       (0 zastupitel)

1. Ověřovatelé zápisu:

      Za ověřovatele zápisu byli zvolen Schauerová Anna

 

2. Schválení programu jednání

     1. Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 1/2008

     4. Schválení prodeje obecních pozemků

     5. Poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje

     6. Čerpání rozpočtu obce, rozpočtové opatření č.1/2008

     7. Žádosti o koupi obecních pozemků

     8. Žádost o napojení na obecní vodovod

     9. Schválení směrnice obce pro vedení evidence majetku obce

   10. Stanovení pravidel pro poskytování náhrad cestovních výdajů

   11. Informace, diskuse, různé

   12. Závěr

 

3.  Schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 1/2008

      Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2008. ZO projednalo znění nové vyhlášky číslo 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro poplatek ze  psů  a schválilo ji v předloženém znění. ZO současně ruší vyhlášku ze dne 22.11.1999. Nová vyhláška je přílohou zápisu.

                                                                                                                                   7-0-0

 

4. Schválení prodeje obecních pozemků

    OZ  schválilo  prodej obecních pozemků:

 • - manželé Josef a Alena Sumovi, Nedvězí 94, část parcely p.č.120//1 a část parcely p.č. 120/2
 • - manželé Bořivoj a Anna Bednářovi, Nedvězí 75, část parcely p.č. 82/9
 • - Stanislav Andrlík, Nedvězí 48, část parcely p.č. 825/1
 • - Gabriela Slaninová, Nedvězí 54, parcela p.č. 57, 58  a 59
 • - Ivan Mečiárik, Nedvězí 83, část parcely p.č. 235/1          

Záměr prodeje uvedených pozemků byl řádně zveřejněn. Všechny pozemky jsou v k.ú. Nedvězí u Poličky. Zastupitelstvo obce schválilo prodej uvedených parcel  za 17,- Kč/m2 a za 20,- Kč/m2.  Náklady spojené s vydělením, zaměřením a převodem uvedených parcel zaplatí žadatelé.                                                                                                           

                                                                                                                                    7-0-0                                                                                         

5. Poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje

    Starosta obce podal informaci o poskytnuté dotaci na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH Nedvězí z rozpočtových prostředků Pardubického kraje a to ve výši 10 000,- Kč.                                                                                         

                                                                                                                                  7-0-0                                                                         

6. Čerpání rozpočtu obce, rozpočtové opatření č.1/2008

    Předseda finančního výboru podal informace k čerpání rozpočtu obce k danému datu. V měsíci říjen dojde k opravě omítek v kulturním domě a následnému vymalování celého objektu i s pohostinstvím.

Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č1/2008, týkající se voleb do Krajského zastupitelstva Pardubického kraje. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.

                                                                                                                                   7-0-0

 

7. Žádosti o koupi obecních pozemků

     Zastupitelstvo obce projednalo žádosti o koupi následujících pozemků

-         pan Volf Jan, vlastník domu Nedvězí 81 , část parcely p.č. 825/3 a část parcely p.č. 68/1

-         pan Toman František, Nedvězí 75, část parcely p.č. 825/3

-         pan Řezáč Jiří, vlastník domu Nedvězí 66, parcela p.č. 118, část parcely p.č.120/1 a část parcely p.č. 120/2

Všechny pozemky jsou v k.ú. Nedvězí u Poličky. Zastupitelstvo obce zveřejní záměr prodeje na úřední desce.                                                                                                           

                                                                                                                                    7-0-0                                                                                                                                                                                                                       

 

8. Žádost o napojení na obecní vodovod

     Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Řezáče Jiřího o napojení na obecní vodovod do domu na  čp. 66. Veškeré náklady spojené ze zaměřením inženýrských sítí a se zemními pracemi zaplatí v plné výši žadatel.

                                                                                                                                  7-0-0

 

9. Schválení směrnice obce pro vedení evidence majetku obce

    Zastupitelstvo obce schválilo směrnice obce pro vedení evidence dlouhodobého a oběžného majetku obce v účetnictví obce Nedvězí. Směrnice je přílohou zápisu.

                                                                                                                                  7- 0-0

 

10. Stanovení pravidel pro poskytování náhrad cestovních výdajů

      Zastupitelstvo obce stanovilo pravidla pro poskytování náhrad cestovních výdajů pro zaměstnance a neuvolněné členy zastupitelstva obce Nedvězí. Schválená pravidla jsou přílohou zápisu.

                                                                                                               7-0-0

 

11. Informace, diskuse, různé

       Starosta obce podal následující informace:

·        proběhla výměna otopných těles v kulturním domě, pokračuje odstraňování vlhkých omítek a s tím spojené další práce

·        volby do zastupitelstva Pardubického kraje – stanovení volební komise

·        oprava hráze obecního rybníku – je jednáno s firmou Aqueko Velké Meziříčí (pravděpodobnost opravy na jaře roku 2009)

·        oprava místních komunikací  firmou SKANSKA DS a.s., - byl vyhotoven předávací protokol s vyčíslenou částkou za provedené práce ve výší 319 300,80 Kč

·        HZS PK, OU Svitavy – pozvánka na odbornou přípravu velitelů SDH

·        Svazek obcí AZASS, Polička – zápis z členské schůze ze dne 6.8.2008

·        novela živnostenského zákona č. 455/91 Sb.

 

 

10. Závěr

     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.

  

            

     Zapsal:  Ing Mareček Pavel                        

     Dne:  26.9.2008

 

 

     Ověřovatel zápisu:    Schauerová Anna                                ………………………………..

 

                              

                                                           

     Bednář Bořivoj                                                                            Ing. Mareček Pavel                                                                                

       starosta obce                                                                                    místostarosta

                                                                                                                      

 

 

………………………….                                                     …………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 4/2008

 

zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 26.9.2008

 

 

 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26.9.2008 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 

 

 

1.      obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č.1/2008

2.      prodej obecních pozemků parcela p.č. 57, 58, 59 a části obecních pozemku parcela p.č. 82/9, 825/1, 120/1 , 120/2 a 235/1

3.      rozpočtové opatření č1/2008

4.      záměr prodeje obecního pozemku parcela p.č. 118, dále části obecních pozemků parcela p.č. 825/3, 68/1, 120/1 a 120/2

5.      směrnice obce pro vedení evidence dlouhodobého a oběžného majetku obce

6.      pravidla pro poskytování náhrad cestovních výdajů pro zaměstnance a neuvolněné členy zastupitelstva obce

 

 

 

 

     Zapsal:  Ing Mareček Pavel                        

     Dne:  26.9.2008

 

 

     Ověřovatel usnesení:    Schauerová Anna                           ……………………………….. 

 

                              

                            

                                                           

  

     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                  

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 

 

……………………………                                                   ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpis z usnesení č. 4/2008

 

zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 26.9.2008

 

 

 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26.9.2008 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 

 

 

1.  obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č.1/2008

2.  prodej obecních pozemků parcela p.č. 57, 58, 59 a části obecních pozemku parcela p.č.

     82/9, 825/1, 120/1, 120/2 a 235/1

3.  rozpočtové opatření č1/2008

4.  záměr prodeje obecního pozemku parcela p.č. 118, dále části obecních pozemků parcela

     p.č. 825/3, 68/1, 120/1 a 120/2

5.  směrnice obce pro vedení evidence dlouhodobého a oběžného majetku obce

6.  pravidla pro poskytování náhrad cestovních výdajů pro zaměstnance a neuvolněné členy

    zastupitelstva obce

 

 

 

 

 

     Zapsal:  Ing Mareček Pavel                         

     Dne:  26.9.2008

 

 

     Ověřovatel usnesení:    Schauerová Anna                           ……………………………….. 

 

                             

                            

                                                           

  

     Bednář Bořivoj                                                                        Ing.Pavel Mareček                                                                                                                                                   

       starosta                                                                                     místostarosta 

 

 

……………………………                                                   ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 26.9.2008

 

Sejmuto:   13.10.2008

Vyhláška 1/2008

Publikováno v Vyhlášky.

OBECNÍ  ÚŘAD  NEDVĚZÍ

569 92  Bystré

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

č. 1/2008

 

     Obecní zastupitelstvo obce Nedvězí schválilo dne 26. 9. 2008 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h), § 16 odst. 1 a 2 a § 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

 

Oddíl I

Základní ustanovení

1) Obec Nedvězí vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů

b-f) poplatky se nevybírají

2) Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad v Nedvězí

Oddíl II

Poplatek ze psů

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

Čl. 4

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 30 dnů nabytí psa do vlastnictví. Po dovršení stáří šesti měsíců je povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit dle Čl. 9.

2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo dle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

Čl. 5

Identifikace psů

Správce poplatku nevydává poplatníkovi evidenční známku.

 

Čl. 6

Sazby poplatku

Poplatek ze psa činí ročně:

a) za prvního psa 200,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč

 

Čl. 7

1) Poplatek se neplatí ze psů užívaných k provádění nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem).

2. Poplatek se rovněž neplatí ze psů loveckých.

3) Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá.

4) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 8

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Čl. 9

Účinnost poplatku

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009.

 

 

Za OÚ Nedvězí                       Bořivoj Bednář

                                                     starosta obce

                                                

                                                  Ing. Pavel Mareček  

                                                                    místostarosta         

 

 

 

Vyvěšeno:­____________________________

 

Sejmuto: _____________________________

Záměr dispozice s majetkem

Publikováno v Oznámení občanům.

Záměr dispozice s majetkem

obce  Nedvězí


Předmět prodeje :

1.      část pozemkové parcely p.č. 120/1, 120/2 a 118

2.      část pozemkové parcely p.č. 82/9, 830/2, parcela p.č. 82/10 a 82/3

3.      část pozemkové parcely p.č. 825/1

4.      pozemková parcela p.č. 57, 58 a 59

 


-  nemovitost je v k.ú. Nedvězí


Forma prodeje :
úplatný převod

I N F O R M A C E

O prodeji výše uvedených nemovitostí je možno získat informace v kanceláři obecního úřadu v Nedvězí v úřední dny:
pátek od 18.00 do 20.00 hodin, telefonicky na č.461 741779 nebo na e-mailu   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny


Prodej výše uvedených nemovitostí bude projednáván na nejbližším  zasedání zastupitelstva obce Nedvězí.

Vyvěšeno dne: 20.6.2008

Sejmuto dne: 7.7.2008

Schváleno dne:

 

Zápis č. 3/2008

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 3/2008
 

z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 20.6.2008 na Obecním úřadě v Nedvězí

 

Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Novotný Jan, Hegr Zdeněk, Schauerová

                 Anna, Panuška Vojtěch

                                                                                                                       (6 zastupitelů)

Omluveni: Král Vratislav

                                                                                                                       (1 zastupitel)

1. Ověřovatelé zápisu:
      Za ověřovatele zápisu byli zvolen Hegr Zdeněk
 
2. Schválení programu jednání

     1.Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2007

     4. Žádosti o prodej obecních pozemků
     5. Webové stránky obce Nedvězí

     6. Čerpání rozpočtu obce – oprava obecních komunikací, výměna otopných těles    

         v kulturním domě

     7. Projednání daně z nemovitosti na rok 2009

     8. Projednání výše stočného pro rok 2008
     9. Informace, diskuse, různé
   10. Závěr
 
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007

      Zastupitelé byli seznámeni se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2007“, který prováděl  Krajský úřad Pardubického kraje.

Při přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2007 byly zjištěny chyby a nedostatky.

ZO schválilo Zprávu č.145 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2007, dále schválilo návrh závěrečného účtu obce Nedvězí k 31.12.2007 s výhradou a schválilo odstranění závad s nápravnými opatřeními.

Uvedené nedostatky budou odstraněny a pro příští období bude postupováno v souladu s danými předpisy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a schválený návrh závěrečného účtu obce Nedvězí za rok 2007  je přílohou zápisu.

                                                                                                                                   6-0-1

4. Žádosti o prodej obecních pozemků

     OZ projednalo a schválilo záměr prodej obecních pozemků podle došlých žádostí :

 • - manželé Václav a Andrea Tichých, Družstevní 348, Bystré, část parcely.č.120//1, část parcely p.č. 120/2 a parcela č.118
 • - manželé Bořivoj a Anna Bednářovi, Nedvězí 75, část parcely p.č. 82/9 dle přiložené dokumentace
 • - manželé Josef a Alena Sumovi Nedvězí 94, část parcely p.č. 120/1 a část parcely p.č. 120/2
 • Stanislav Andrlík, Nedvězí 48, část parcely p.č. 825/1 dle zaplocení
 • Gabriela Slaninová, Nedvězí 54, parcely p.č. 57, 58 a 59 dle zaplocení

Všechny pozemky jsou v k.ú. Nedvězí u Poličky. Zastupitelstvo obce schválilo prodej uvedených parcel za 17,-Kč/m2 a za 20,- Kč/m2, po uplynutí zákonem dané lhůty 15-ti dní po vyvěšení na úřední desce OÚ. Náklady spojené s vydělením, zaměřením a převodem uvedených parcel zaplatí žadatelé.                                                                                                          

                                                                                                                                    6-0-1                                                                                         

 
5. Webové stránky obce Nedvězí

    Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s tvorbou nových webových stránek www.obec-nedvezi.cz v hodnotě 8 500Kč. Zhotovitelem stránek je pan Ondřej Votruba - KIDsoft design, Hegerova 933, Polička. ZO schválilo, že aktuality do těchto stránek bude pořizovat po zaškolení pan Novotný Jan a Ing. Pavel Mareček.

                                                                                                                                   6-0-1                                                                        

6. Čerpání rozpočtu obce – oprava obecních komunikací, výměna otopných 

    těles v kulturním domě

    Starosta obce podal informace k čerpání rozpočtu obce k danému datu. V měsíci červenci by se měla uskutečnit plánovaná oprava obecních cest. ZO schválilo, že oprava se bude konat pouze na obecních pozemcích, na soukromém pozemku si musí zájemce cenu uhradit.

Dále bylo schváleno, bude-li potřebná finanční hotovost, že v období srpen až září proběhne v kulturním domě výměna starých otopných těles.

                                                                                                                                   6-0-1

 

7. Projednání daně z nemovitosti na rok 2009

     Zastupitelstvo obce projednalo možnost zvýšit daň z nemovitosti na rok 2009 dle reformního balíčku vlády až na 5-ti násobek stávající daně. ZO schválilo nezvyšovat ani neupravovat stávající daň pro rok 2009.

                                                                                                                                   6-0-1
 
8. Projednání výše stočného pro rok 2008

     Zastupitelstvo obce schválilo výši stočného pro rok 2008 a to na částku 15,- Kč/m3

                                                                                                                                  6-0-1
 

9. Informace, diskuse, různé

    Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:

·        Veřejně prospěšné práce – úklid zeleně, práce v KD a obecním lese

 • Pohostinství – v červenci dojde k vymalování
 • Oprava klubovny mládeže – práce dohodou pan Edlman Pavel
 
Diskuse

- Byl vznesen dotaz na opravu hráze obecního rybníku (tratí voda trubkou pod hrází) . ZO rozhodlo, že se musí oprava oddálit, jelikož není k dispozici potřebná finanční hotovost.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Závěr

     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.

               
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 20.6.2008
 

     Ověřovatel zápisu:   Novotný Jan                                    ………………………………..                               

                                                           

     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 

       starosta obce                                                                                    místostarosta

                                                                                                                      
 
 

………………………….                                                     …………………………………..


Usnesení č. 3/2008
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 20.6.2008
 
 
 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20.6.2008 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 
 

1.      Zprávu č.145 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2007, návrh závěrečného účtu obce Nedvězí k 31.12.2007 a způsob odstranění nedostatků vyplývající ze zprávy o výsledků hospodaření obce Nedvězí za rok 2007.

 

2.      záměr prodeje obecních pozemků parcela p.č. 120/1, 120/2, 118, 57, 58, 59 a části obecních pozemku parcela p.č. 82/9 a 825/1.

 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 20.6.2006
 
 

     Ověřovatel usnesení:    Novotný Jan                               ……………………………….. 

 

                             

                            

                                                            
  

     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 
 

……………………………                                                   ………………………………… 

 
 
Vyvěšeno: 26.6.2008
 
Sejmuto:
 
Schváleno:
 
 
 
 
 
 
 
 
Výpis z usnesení č. 3/2008
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 20.6.2008
 
 
 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20.6.2008 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 
 
 1. Zprávu č.145 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2007, návrh závěrečného účtu obce Nedvězí k 31.12.2007 a způsob odstranění nedostatků vyplývající ze zprávy o výsledků hospodaření obce Nedvězí za rok 2007.
 
 1. záměr prodeje obecních pozemků parcela p.č. 120/1, 120/2, 118, 57, 58, 59 a části obecních pozemku parcela p.č. 82/9 a 825/1.
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 26.6.2008
 
Sejmuto:
 
Schváleno:
 
 
 
 
 

Návrh závěrečného účtu obce Nedvězí za rok 2007

Publikováno v Financování obce.

 

 

Návrh závěrečného účtu obce Nedvězí za rok 2007

 

V souladu s ustanovením § 17 zákona 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zpracovala obec Nedvězí  návrh závěrečného účtu. Při zpracování byly použity podklady z roční účetní závěrky, z výsledků provedené inventarizace, evidence majetku a dalších pomocných podkladů.

Návrh závěrečného účtu bude před jeho schválením vyvěšen na úřední desce obce tak, aby byla dostatečná možnost k jeho vyjádření ze strany občanů jak ukládá výše uvedený zákon.

V měsíci lednu 2007 hospodařila Obec na základě rozpočtového provizoria, které bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 22. 12. 2006.

Obec  Nedvězí  hospodařila v roce 2007 na základě schváleného rozpočtu, který byl sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne  31. 1. 2007.

 

Schválený rozpočet pro rok 2007 byl   1 626 tis. Kč.

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 v Kč

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Daňové příjmy

1 392 000,00 Kč

1 392 000,00 Kč

1 447 186,33 Kč

Nedaňové příjmy

   214 000,00 Kč

   214 000,00 Kč

    210 265,83 Kč

Kapitálové příjmy

     13 000,00 Kč             

     13 000,00 Kč

      12 260,00 Kč 

Přijaté dotace

       7 000,00 Kč

     60 000,00 Kč

      59 958,00 Kč

Příjmy celkem

1 626 000,00 Kč

1  679 000,00 Kč  

 1 729 670,16 Kč

Běžné výdaje

1 361 800,00 Kč

1  414 800,00 Kč

 1 348 887,68 Kč

Kapitálové výdaje

     50 000,00 Kč

      50 000,00 Kč

      50 000,00 Kč

Výdaje celkem

1 414 800,00 Kč

1 464 800,00 Kč

1 398 877,68 Kč

Financování

   214 200,00 Kč

   214 200,00 Kč

 

Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky a paragrafy. Celkové hospodaření je rozepsáno v příloze č. 1, včetně schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti-výkaz Fin 2-12 M, příloha č. 2 rozvaha a příloha.

Stav majetku, závazků a pohledávek je uveden v inventárních seznamech majetku obce           k 31. 12.2007.

Stav běžného účtu k 31. 12. 2007 činí 117 485,56 Kč.
účet 231 10    110.617,11 Kč         účet 231 11     6.868,45 Kč

Stav pokladny k 31. 12. 2007 má hodnotu 0,00 Kč.

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

 

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

4116 – aktivní politika zaměstnanosti                    UZ       13101                 53 000,00 Kč

Dotace byly řádně vyúčtovány.


4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007

Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Pardubického kraje, kontrolní oddělení dne 4. 6. 2007 (příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce).

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy: byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
                        uvedených pod písmenem c) zákona 420/2004 Sb.   

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 s výhradou.

 

Sestavila : Fricová Irena

Dne 5. 6. 2008

Přílohy:

č. 1Výkaz Fin 2-12M

 

č. 2 Rozvaha a Příloha

 

č. 3 Inventární zápis k 31.12.2007

 

č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Vyvěšeno :  5. 6. 2008

Sejmuto :  20. 6. 2008

Schváleno :  20. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis č. 2/2008

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 2/2008

 

z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 21.3.2008  na Obecním úřadě v Nedvězí

 

Přítomni: Ing. Mareček Pavel, Hegr Zdeněk, Král Vratislav, Panuška Vojtěch, Novotný Jan

                  Bednář Bořivoj, Schauerová Anna                                                                                                                

                                                                                                                       (7 zastupitelů)

 

Omluveni: ---

                                                                                                                   

 

1. Ověřovatelé zápisu:

      Za ověřovatele zápisu byl zvolen Král Vratislav

 

2. Schválení programu jednání

     1.Ověřovatel zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Dohoda s Úřadem práce ve Svitavách

     4. Smlouva na vzorky vody obecního vodovodu pro rok 2008

     5. Zahájení obnovy katastrálního aparátu v obci Nedvězí

     6. Prodej obecních pozemků parcela p.č. 258/16 a 258/14 – manželé Kutalovi

     7. Informace, diskuse, různé

     8. Závěr

 

3.  Dohoda s Úřadem práce ve Svitavách

    Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dohodou č SYA-VL-3106/2008  o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  podle ustanovení § 112 zákona  č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti a podle § 24 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb.. Jedná se o pomocné dělnické práce (údržba veřejné zeleně, budov a veřejných komunikací v majetku obce, úklidové práce v lese ), a to v počtu maximálně 3 pracovníků na dobu od 1.4.2007 do 31.10.2007. Příspěvek od ÚP pro letošní rok činí na jednoho zaměstnance  6500,- Kč za měsíc. Finanční spoluúčast obce na jednoho zaměstnance s odvody činí 4300,- Kč za měsíc (dva pracovníci) a 250,-Kč za měsíc (jeden zaměstnanec). ZO jednomyslně schválilo tuto dohodu a jedná se o tyto uchazeče:

·        Zdeněk Gregor Nedvězí čp. 80, narozen 14.8. 1962

·        Zdeněk Fajmon Nedvězí čp. 58, narozen 23.12.1953

·        Karel Drábek. Nedvězí čp.51, narozen 9.8.1964

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby se jmenovanými uchazeči jednal a s Úřadem práce v Poličce dohodu podepsal.

                                                                                                                                   7-0-0    

 

4. Smlouva na vzorky vody obecního vodovodu pro rok 2008

     Místostarosta přečetl návrh smlouvy na odběry vzorků vody obecního vodovodu pro rok 2008. Tato nabídka  je od společnosti Vodní zdroje Chrudim s.r.o. a konečná  cena je 28 469,60 Kč za rok 2008. Odběry vzorků budou zajištěny přes firmu TOZIK Bystré. ZO navrženou smlouvu schválilo.

                                                                                                                                  7-0-0                         

 

5. Zahájení obnovy katastrálního aparátu v obci Nedvězí

    Zastupitelstvo obce bylo informováno, že v období od dubna do června proběhne v obci obnova katastrálního aparátu – digitalizace hranic parcel. Informace občanům budou poskytovány průběžně při zaměřování od KÚ katastrální pracoviště Svitavy, sídlem Lanškrounská 1900/2a Svitavy.

 

 

6. Prodej obecních pozemků parcela p.č. 258/16 a 258/14

     Záměr obecních pozemků parcela číslo č. 258/16 a 258/14 k prodeji byl vyvěšen v zák. lhůtě od 25.2.2008 do 17.3.2008 na základě geom. pl. č. 93-4/2008. Zastupitelstvo obce schválilo prodej uvedených parcel manželům Kutalovým, bytem Nové Město na Moravě jednomyslně.

                                                                                                                                 7-0-0

 

    

7. Informace

    Zástupce starosty obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:

 • Nabídka práce – spol. Korekt Dips s.r.o., Vinohradská 78, Brno
 • Dotace pro SDH Nedvězí – žádost zaslána dne18.3.2008
 • Filip J., Nyklovice 61 – žádost o kácení dřevin a ovocných stromů na zahradě v Nedvězí čp. 41
 • Prodloužení smlouvy k užívání software KEO
 • MěÚ Polička – zaplacená částka 4 500,- Kč za projednání přestupků v roce 2007
 • Určení termínu sčítání zvěře – proběhlo 8.3. a 15.3.2008
 • TS města a.s., Bystřice nad Per. – dotazník EKO-KOM

 

Diskuse

-  Byl vznesen dotaz na nákup ryb do obecního rybníku a na lov ryb v roce 2008. Bylo dojednáno, že nákup ryb se uskuteční do 15.5.2008 – zajistí pan Vratislav Král.

Dále bylo dojednáno, že rybniční stráž bude vykonávat pan Karel Bibmon st..

 

 

7. Závěr

     Zástupce starosty poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.

                

 

     Zapsal:  Ing. Mareček Pavel                        

     Dne:  21.3.2008

 

 

     Ověřovatel:   Král Vratislav                             ……………………………….. 

 

                                                           

                                                           

       Bořivoj Bednář                                                                           Ing. Mareček Pavel                                                                                 

             starosta                                                                                       místostarosta                                                                 

 

………………………………..                                                  ………………………...........

                            

Usnesení č. 2/2008

 

zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 21.3. 2008

 

 

 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21.3.2008 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 

 

 

 1. dohodou  o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních   příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  podle ustanovení § 112 zákona   č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti a podle § 24 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb.

 

 1. smlouvu na odběr vzorků vody z obecního vodovodu pro rok 2008

 

 1. prodej obecních pozemků parcela p.č. 258/14 a 258/16

 

 

 

 

     Zapsal:  Ing Mareček Pavel                        

     Dne:  21.3.2008

 

 

     Ověřovatel:   Král Vratislav                             ……………………………….. 

 

                                                         

                                                           

 

  

       Bořivoj Bednář                                                                           Ing. Mareček Pavel                                                                                 

             starosta                                                                                       místostarosta                                                                 

 

………………………………..                                                  ………………………...........

                           

 

 

Rozpočet obce 2008 - financování

Publikováno v Financování obce.

S C H V Á L E N Ý    R O Z P O Č E T   roku: 2008

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

                                                             Schválený

Par Org Pol N+Z+Uz Popis                                  rozpočet

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                                          

═════════════════════════════════════════════════════════════════

0000 0000 8115 00000000 Změna stavu krátkodobých prost       117000.00

0000 0000 8124 00000000 Uhrazené splátky dlouhodobých       -337200.00

Celkem:   0000                                              -220200.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

     C E L K E M :                                         -220200.00     

  
 

  

Rozpočet obce 2008 - příjmy

Publikováno v Financování obce.

Obec Nedvězí                                                                                          

S C H V Á L E N Ý    R O Z P O Č E T   roku:  2008

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

                                                             Schválený

Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                  rozpočet

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                                            

═════════════════════════════════════════════════════════════════

0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       320000.00

0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v        25000.00

0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá        20000.00

0000 0000 1121 00000000 Daň z příjmů právnických osob        370000.00

0000 0000 1211 00000000 Daň z přidané hodnoty                580000.00

0000 0000 1337 00000000 Poplatek za komunální odpad          100000.00

0000 0000 1341 00000000 Poplatek ze psů                        5000.00

0000 0000 1361 00000000 Správní poplatky                       1000.00

0000 0000 1511 00000000 Daň z nemovitostí                     20000.00

0000 0000 4112 00000000 Neinv.přijaté dotace ze st.roz         7200.00

Celkem:   0000                                              1448200.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.                    

═════════════════════════════════════════════════════════════════

1012 0000 2131 00000000 Příjmy z pronájmu pozemků              2000.00

1012 0000 3111 00000000 Příjmy z prodeje pozemků              10000.00

Celkem:   1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.       12000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

2141 Vnitřní obchod                                             

═════════════════════════════════════════════════════════════════

2141 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne        20000.00

Celkem:   2141 Vnitřní obchod                                 20000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

2310 Pitná voda                                                  

═════════════════════════════════════════════════════════════════

2310 0000 2111 00000000 Přij.z poskyt.služeb a výrobků        60000.00

Celkem:   2310 Pitná voda                                     60000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

2341 Vodní díla v zemědělské krajině                            

═════════════════════════════════════════════════════════════════

2341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a         20000.00

Celkem:   2341 Vodní díla v zemědělské krajině                20000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3392 Zájmová činnost v kultuře                                  

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3392 0000 2132 00000000 Příjmy z promájmu ostatních ne         1000.00

Celkem:   3392 Zájmová činnost v kultuře                       1000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3612 Bytové hospodářství                                        

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3612 0000 2132 00000000 Příjmy z promájmu ostatních ne        25000.00

Celkem:   3612 Bytové hospodářství                            25000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

 

                                                             Schválený

Par  Org  Pol  N+Z+Uz  Popis                                  rozpočet

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3632 Pohřebnictví                                               

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3632 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a          1000.00

Celkem:   3632 Pohřebnictví                                    1000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí               

═════════════════════════════════════════════════════════════════

3633 0000 2139 00000000 Příjmy z pronájmu majetku j.n.        73000.00

Celkem:   3633 Výstavba a údržba místních inženýrských        73000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                

═════════════════════════════════════════════════════════════════

6310 0000 2141 00000000 Příjmy z úroků                          100.00

6310 0000 2141 00000000 Příjmy z úroků (část)                   900.00

     Pol: 2141 Příjmy z úroků (část)                           1000.00 *

6310 0000 2142 00000000 Příjmy z podílů na zisku a div        18000.00

Celkem:   6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper       19000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

    C E L K E M  :                                         1679200.00     

 

 

   Rozpočet schválil:

 

   Dne:

 

Zápis č. 1/2008

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 1/2008

 

z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 31.1.2008  na Obecním úřadě v Nedvězí

 

Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Zdeněk, Schauerová Anna,       

                  Novotný Jan, Král Vratislav, Panuška Vojtěch

                                                                                                                       ( 7 zastupitelů)

Omluveni: ---

                                                                                                                       ( 0 zastupitel)

 

1. Ověřovatelé zápisu:

     Za ověřovatele zápisu byl zvolen Panuška Vojtěch

 

 

2. Schválení programu jednání

     1.Ověřovatel zápisu

     2. Schválení programu jednání

      3. Schválení rozpočtu obce na rok 2008

     4. Smlouva – SDRUŽENÍ DOMOV Bystré 2008

     5. Rozhodnutí – povolení k provozování vodovodu

     6. Informace, diskuse, různé

     7. Závěr

 

 

3. Schválení rozpočtu obce na rok 2008

     Všichni zastupitelé obdrželi předem návrh rozpočtu na rok 2008, historii nákladů  a  výsledky hospodaření roku 2007, jelikož rozpočet byl navržen v návaznosti na skutečnost roku 2007. Jedná se o rozpočet na základní chod obce, případné akce v jednotlivých místních částech budou projednány a doplněny rozpočtovým opatřením. V kapitole příjmů a výdajů byly zodpovězeny všechny dotazy a připomínky. Zastupitelé po konečném projednání   rozpočet pro rok 2008 schválili.

·        Příjmy v rozpočtu na rok 2008 byly stanoveny v částce 1 679 200,-Kč.

·        Výdaje v rozpočtu na rok 2008 byly stanoveny v částce 1 459 000,-Kč. 

 • Financování v rozpočtu na rok 2008 v částce 229 200,- Kč, z toho 117 000,- Kč jsou finanční prostředky na bankovních účtech a 337 200,- Kč jsou splátky úvěrů.                                                                                                                                      

  Schválený rozpočet pro rok 2008 je přílohou zápisu.                                                                                                                                            

                                                                                                                                7-0-0

                                                                                           

4. Schválení smlouvy na rok 2008 – SDRUŽENÍ DOMOV Bystré

     Předsedkyně sociálního výboru přečetla návrh smlouvy SDRUŽENÍ DOMOV Bystré na

poskytování služeb starším občanům v roce 2008. ZO schválilo návrh smlouvy a stanovilo zaslat poplatek 20.000,-Kč dle smlouvy ve dvou splátkách.

                                                                                                                                 7-0-0   

 

5. Rozhodnutí – povolení k provozování vodovodu

     Místostarosta přítomné informoval s rozhodnutím PK KÚ odboru živ. prostředí a zemědělství k udělení povolení pro obec Nedvězí provozovat obecní vodovod. Registrační číslo rozhodnutí je 5310-702331-00277053-1/1.

 

6. Informace

     Starosta obce podal přítomným členů m zastupitelstva následující informace:

 

·        Otvírání pokladniček, sbírka na Tři krále v obci – částka celkem činí 5 540,-Kč.

·        Pan Jílek J., Haškova 416, Polička – stížnost na společnost Farma spol. sr.o., Nedvězí (zatékání dešťové vody k domu z opravené komunikace vedoucí k Farmě) 

·        Pan Jílek J., Haškova 416, Polička – žádost o povolení kácení stromu na parcele p.č. 152

·        Stavební úřad Bystré – povolení dělení pozemku (manželé Vojtovi, Brno)

·        Tech. služby Města Bystré s.r.o. – skládkovné na rok 2008: 1 075,-Kč/t

                                                                                                                             

Diskuse

- Zajistit na rok 2008 smlouvu s Úřadem práce ve Svitavách o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v obci.

 

 

7. Závěr

     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.

                

 

     Zapsal:  Ing Mareček Pavel

                        

     Dne: 31.1.2008

 

     Ověřovatel:   Panuška Vojtěch                            ……………………………….. 

 

 

                                                            

 

  

     Bednář Bořivoj                                                                            Ing. Mareček Pavel                                                                                  

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 

 

……………………………….                                                                         ……………………………………  

 


 

 

 

 


Usnesení č. 1/2008

 

zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 31.1. 2008

 

 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 31.1.2008 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 

 

1.   rozpočet obce Nedvězí pro rok 2008

 

2.   návrh smlouvy s OS DOMOV Bystré pro rok 2008

 

 

 

     Zapsal:  Ing. Mareček Pavel

                        

     Dne: 31.1.2008

 

     Ověřovatel:   Hegr Zdeněk                                 ……………………………….. 

 

 

 

     Bednář Bořivoj                                                                          Ing. Mareček Pavel
                                                                                      

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 

 

……………………………….                                                                         ……………………………………