Obecní úřad

obecní úřadNedvězí 87
569 92, Bystré u Poličky
IČO: 00277053

telefon: 468 00 33 72, 725 09 25 09
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: xxga44m

Organizační struktura

Kontakt:
Ing. Petr Kubík, starosta - 721 358 208
Ing. Pavel Mareček, místostarosta - 725 092 509
Kuklová Irena, účetní - 606 702 997
Gregor Pavel, pokladní - 724 088 505

Úřední hodiny:  úterý 18:00 - 19:00 hod.

                           pátek 18:00 - 20:00 hod.

GDPR pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Petr Škvařil
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Zasedání zastupitelstva č. 1/2007

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 1/2007
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 31.1.2007 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Zdeněk, Schauerová Anna,       
                  Novotný Jan, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       ( 7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
 
1. Ověřovatelé zápisu:
     Za ověřovatele zápisu byl zvolen Hegr Zdeněk
 
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatel zápisu
     2. Schválení programu jednání
      3. Schválení rozpočtu obce na rok 2007
     4. Schválení inventarizace majetku obce k 31.12.2006
     5. Schválení poplatku zavoz a uložení TDO na rok 2007
     6. Informace, diskuse, různé
     7. Závěr
 
 
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2007
     Všichni zastupitelé obdrželi předem návrh rozpočtu na rok 2007, historii nákladů a výsledky hospodaření roku 2006, jelikož rozpočet byl navržen v návaznosti na skutečnost roku 2006. Jedná se o rozpočet na základní chod obce, případné akce v jednotlivých místních částech budou projednány a doplněny rozpočtovým opatřením. V kapitole příjmů a výdajů byly zodpovězeny všechny dotazy a připomínky. Zastupitelé po konečném projednání  vyrovnaný rozpočet na rok 2007 schválili.
·         Příjmy v rozpočtu na rok 2007 byly stanoveny v částce 1 626 000,-Kč.
·         Výdaje v rozpočtu na rok 2007 byly stanoveny v částce 1 411 800,-Kč. 
 • Financování v rozpočtu na rok 2007 v částce 214 200,- Kč, z toho +123 000,- Kč jsou finanční prostředky na bankovních účtech a -337 200,- Kč jsou splátky úvěrů.                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                  7-0-0
                                                                                            
4. Schválení inventarizace majetku obce k 31.12.2006
     Předseda inventarizační komise pan Vratislav Král seznámil přítomné s provedenou     inventarizaci majetku obce k 31.12. 2006. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo způsob a provedení inventarizace majetku obce k 31.12. 2006. Zápis z provedené inventarizace majetku obce k 31.12. 2006 je přílohou tohoto zápisu.
                                                                                                                                   7-0-0   
 
5. Schválení navýšení poplatku za svoz a uložení TDO na rok 2007
     Pan Král V. podal informaci o čerpání finanční částky z rozpočtu obce v roce 2006 za svoz a uložení tuhého domovního odpadu. Dále přečetl návrh smlouvy za svoz i za uložení TDO v roce 2007, kde zdůraznil o jakou finanční částku dojde k navýšení za zmíněné úkony. Podal tedy návrh o navýšení poplatku za svoz a uložení TDO v roce 2007 o 50,-Kč. ZO daný návrh jednomyslně schválilo a stanovilo výši poplatku v roce 2007 takto:
·         fyzické osoby s trvalým pobytem                   400,-Kč za jednu osobu
·         právnické osoby                                            1100,-Kč za jednu popelnici
·         budovy k rekreačnímu účelu                          400,-Kč za jednu popelnici
 
ZO dále nezměnilo žádný jiný bod z veřejné vyhlášky č.1 a č.2. o nakládání s TDO a veškeré úlevy v roce 2007 jsou tedy v platnosti.
                                                                                                                                   7-0-0
 
6. Informace
     Starosta obce podal přítomným členů m zastupitelstva následující informace:
 
·         Otvírání pokladniček, sbírka na Tři krále v obci – částka celkem činí 6 194,-Kč.
·         ČEZ Distribuční služby, s.r.o. – upozornění pro majitele pozemků (ochranná pásma)
·         Česká pošta, s.p., - smlouva o výpůjčce pozemku p.č.213/1
·         Stavební úřad Bystré – stanovisko k odstranění stavby JMP,a.s., Brno
                                                                                                                            
Diskuse
- Zajistit na rok 2007 smlouvu s Úřadem práce ve Svitavách o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v obci.
- Zajistit nového obecního kronikáře, jelikož pan Novotný Bohuslav je dlouhodobě nemocný. Pan Panuška V. doporučil za jednoho z možných kandidátů pana Zvoníčka Martina, který o tuto práci projevil zájem. Bude s ním jednáno.
- Zástupce starosty vznesl připomínku k údržbě budovy kulturního domu. Na návrh paní Schauerové Anny bude jednáno s panem Shauerem Petrem st., zda-li by vykonával správce kulturního domu.
 
 
6. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.
                
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel
                        
     Dne: 31.1.2007
 
     Ověřovatel:   Hegr Zdeněk                             ……………………………….. 
 
 
                                                            
 
  
     Bednář Bořivoj                                                                            Ing. Mareček Pavel                                                                                  
       starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………….                                                                         ……………………………………  
 
Usnesení č. 1/2007
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 31.1. 2007
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 31.1.2007 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
rozpočet obce Nedvězí na rok 2007
 
inventarizaci majetku obce Nedvězí, provedenou k 31.12. 2006
 
výši poplatku za svoz a uložení TDO v roce 2007 takto:
 
·         fyzické osoby s trvalým pobytem                   400,-Kč za jednu osobu
·         právnické osoby                                            1100,-Kč za jednu popelnici
·         budovy k rekreačnímu účelu                          400,-Kč za jednu popelnici
 
 
 
 
     Zapsal: Ing. Mareček Pavel
                        
     Dne: 31.1.2007
 
     Ověřovatel:   Hegr Zdeněk                                 ……………………………….. 
 
 
 
     Bednář Bořivoj                                                                            Ing. Mareček Pavel                                                                                 
       starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………….                                                                         ……………………………………  
 
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006

Publikováno v Vyhlášky.

Obecně závazná vyhláška č. 3/ 2006
Zastupitelstvo obce Nedvězí na svém zasedání dne 11.12.2006 na základě § 29, odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění (dále jen „zákon o obcích“), a v souladu s § 12 a 35, odst. 3, písm. a) zákona o obcích schválilo Územní plán obce Nedvězí a vydává tuto
obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2006 o závazné části Územního plánu obce Nedvězí
 
Část první
Úvodní ustanovení
 
Článek 1
Účel vyhlášky
Vyhláška vymezuje závaznou část Územního plánu obce Nedvězí (dále jen „územní plán“), kterou jsou: urbanistická koncepce, funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti, vymezení územního systému ekologické stability a stanovení veřejně prospěšných staveb. Vyhláška stanovuje podmínky pro územní plánování a správní rozhodování podle obecně závazných předpisů.
 
Článek 2
Rozsah platnosti
1)    Vyhláška platí pro správní území obce Nedvězí, které je vymezeno hranicí katastrálního území obce Nedvězí (k.ú. Nedvězí) a k.ú. Nedvězíčko.
2)    Vyhláška se vydává na dobu neurčitou.
3)    Nedílnou součástí vyhlášky jsou:
a) příloha A – Regulativy funkčního a prostorového uspořádání
b) příloha B – Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit.
 
Článek 3
Závaznost vyhlášky
Podle vyhlášky postupují subjekty působící v územním plánování, ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.
 
Část druhá
závazné části územního plánu
 
Článek 4
Vymezení pojmů
1)   Územní plán obsahuje část závaznou a směrnou. Závazná část je vymezena v příloze
A - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání (dále jen regulativy) a v příloze
B -   Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit.
 
2)   Závazná část se skládá z:
a)  urbanistické koncepce s vyznačením hranice současně zastavěného a vymezením hranice zastavitelného území obce,
b)    funkčního využití ploch,
c)    zásad uspořádání dopravy a technické infrastruktury,
d)    limitů využití území,
e)    vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby,
f)     vymezení územního systému ekologické stability.
3)  Ostatní části zpracované do územního plánu a neuvedené v této vyhlášce jsou směrné.
4)   Pojmy užité v této vyhlášce a v dokumentaci územního plánu se vykládají ve smyslu obvyklém v praxi územního plánování. V případě pochybnosti rozhodne nadřízený orgán územního plánování.
 
Článek 5
Urbanistická koncepce
1)    Urbanistická koncepce rozvoje obce je určena prostorovým uspořádáním území, urbanistickými zásadami a regulativy pro ochranu obrazu sídel a krajiny (podmínkami výstavby na funkčních plochách). Tyto zásady jsou vymezeny v Hlavním výkrese č. 1 a ve výkrese č. 2 - Komplexní řešení území.
2)    Z časového hlediska a podmínek výstavby se na území obce nacházejí funkční plochy:
a)    stavové – jde o stabilizované území, převážně potvrzující původní využití, dosavadní charakter a prostorové vazby (výška zástavby, uliční čáry), které se nebudou zásadně měnit,
b)   návrhové – rozvojové, vymezují ve srovnání s původním stavem změnu využití území (založení nových funkčních ploch).
3)    Z hlediska prostorového uspořádání se na území obce nacházejí funkční plochy:
a)    v současně zastavěném a zastavitelném území obce. Jde o plochy návrhové – rozvojové, které členíme:
·      zastavitelné plochy – vymezují plochy vhodné k zastavění v dosud nezastavěném území. Jde o souvislý celek funkčních ploch podléhající případným společným, resp. specifickým podmínkám rozvoje,
·      přestavbové plochy – vymezují plochy vhodné k přestavění a zastavění v současně zastavěném území obce. Jde o souvislý celek funkčních ploch podléhající případným společným, resp. specifickým podmínkám rozvoje,
b)   mimo současně zastavěné a nezastavitelné území – v krajině. Jde o území, která nelze zastavět vůbec, nebo která lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takové účely obecně závaznými právními předpisy.
 
Článek 6
Funkční využití ploch
1)    Funkční plocha je území, pro které je regulativy závazně stanovena charakteristika, přípustné funkční a prostorové využití (účel využití). Směrně jsou stanoveny funkční typy, kterými se upřesňuje využití území. Funkční plochy a funkční typy jsou vymezeny v Hlavním výkrese č.1 a ve výkrese č. 2 – Komplexní řešení území, které vymezují funkční využití ploch (účel využití ploch) v kapitole 2.1 a 2.2. Regulativů.
2)    Z hlediska funkčního využití ploch jsou na území obce vymezeny:
a) funkční plochy v současně zastavěném a zastavitelném území obce:
1.    bydlení – individuální venkovského typu. Plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu (převážná část obce). Pouze malá část – bydlení hromadné. Plochy bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu.
2.    občanská infrastruktura – „sociálního“ typu. Plochy veřejné správy, školství, církevní, vědy a výzkumu, kultury, zdravotnictví, sociální péče pro administrativu a správu; „komerčního“ typu. Plochy převážně komerční občanské infrastruktury – maloobchod, stravování, administrativa.
3.    výroba – výroba drobná. Plochy malovýroby či podružné výroby, výrobní i nevýrobní služby; výroba zemědělská. Plochy zemědělské výroby a přidružené drobné výroby.
4.    rekreace Plochy rekreačních a sportovních areálů včetně přírodního koupaliště.
5.    zeleň sídelní – zeleň veřejně přístupná. Plochy parkově upravené zeleně, většinou přístupné veřejnosti; zeleň soukromého charakteru – vyhrazená. Nezastavitelné plochy soukromé zeleně (zejména zahrad); zeleň s výrazným podílem vodní plochy či vodního toku; vodní toky a plochy, které jsou součástí sídel i krajiny; plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť; zeleň liniová, ochranná a izolační.
b) funkční plochy mimo současně zastavěné a zastavitelné území – v krajině:
1.    krajinné zóny přírodní. Plochy s převážně přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES apod.
2.    krajinné zóny zemědělské. Zemědělské plochy s převládající funkcí intenzivní zemědělské produkce.
3.    krajinné zóny lesnické. Plochy s převládající funkcí lesní produkce.
4.    krajinné zóny smíšené s funkcemi přírodní a zemědělskou,
c) funkční plochy pro obsluhu území:
1.    technická a dopravní infrastruktura (technická infrastruktura, doprava silniční a veřejná prostranství), které jsou součástí sídel i krajiny.
3)    Hranice jednotlivých funkcí nejsou vymezeny závazně a je možno je upravovat na základě podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacího podkladu (při zachování druhové skladby funkcí) nebo přiměřeně zpřesňovat v územním řízení. Za přiměřené zpřesnění hranic funkční plochy se považuje úprava vycházející ze skutečností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, vedení inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. Přiměřenost vždy posoudí pořizovatel.
4)    V grafické části dokumentace jsou standardní typy funkčních ploch vyjádřeny barvou, vzájemné rozlišení je uplatněno pomocí druhého znaku popisného kódu, který vyjadřuje funkční regulaci. Barva a první písmeno kódu jednoznačně určuje závaznou funkci. Funkční typ (směrný) je v kódu označen na druhé pozici dalším písmenem.
5)    Funkční typy v zastavěném a zastavitelném území může pořizovatel upravovat na základě regulačního plánu, podrobnějšího územně plánovacího podkladu, nebo územního řízení. Pro upravený funkční typ je třeba dodržet stanovené regulativy.
6)    Funkční typy mimo zastavěné a zastavitelné území může pořizovatel upravovat na základě územního řízení, rozhodnutí o pozemkových úpravách a správního řízení. Nelze zmenšit rozsah funkčních ploch krajinných zón přírodních (s funkcí interakčních prvků).
7)    Funkčnímu využití ploch, vymezenému regulativy, musí odpovídat způsob jejich využívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb včetně jejich změn a změn v jejich využívání. Stavby a jiná zařízení, která tomuto funkčnímu vymezení neodpovídají, nesmějí být v území povoleny.
8)    Dosavadní způsob využití funkčních ploch, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití podle územního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou dány důvody pro opatření dle § 87 a § 102, odst. 3 Stavebního zákona.
9)    Na funkčních plochách mimo současně zastavěné a zastavitelné území – v krajině – není dovoleno umísťovat a povolovat stavby s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, a dále staveb pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků.
 
Článek 7
Zásady uspořádání technické a dopravní infrastruktury
1)    Zásady uspořádání dopravy jsou stanoveny ve výkrese č. 3 – Dopravní řešení a v kapitole 2.2.7. Regulativů.
2)    Zásady uspořádání technické infrastruktury jsou vymezeny ve výkresech č. 4 – Technická infrastruktura – voda, kanalizace, č. 5 – Technická infrastruktura – plyn, elektrická energie, spoje a v kapitole 2.2.10 Regulativů.
 
Článek 8
Limity využití území
1)    Limitem využití území se rozumí zákonem nebo jiným obecně platným právním předpisem dané relativně nepřekročitelné omezení ve využití území. Limity jsou vymezeny ve výkresech územního plánu, v kapitolách 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. Regulativů a v příloze B této vyhlášky.
2)   Jako limity využití území jsou v územním plánu dokumentovány:
a)    ochranné režimy
b)   územní systém ekologické stability (dále ÚSES)
c)    veřejně prospěšné stavby
 
Část třetí
Vymezení veřejných zájmů
 
Článek 9
Veřejně prospěšné stavby
1)    Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby. Toto vymezení slouží jako podklad pro omezení vlastnických práv k pozemkům a stavbám, případně vyvlastnění pozemků nebo staveb, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.
2)    Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim omezit nebo vyvlastnit je uveden v příloze B této vyhlášky; územní rozsah ploch pro veřejně prospěšné stavby je vymezen ve výkrese č. 6 – Veřejně prospěšné stavby.
 
Článek 10
Územní systém ekologické stability
1)    Územní plán vymezuje plochy pro veřejně prospěšná opatření na ochranu životního prostředí; vymezuje plán lokálního ÚSES.
2)    Plochy ÚSES jsou nezastavitelné s výjimkou křížení s liniovými stavbami.
3)    ÚSES je vymezen v Hlavním výkrese č. 1 – a ve výkrese č. 2. – Komplexní řešení území .
 
Část čtvrtá
závěrečná ustanovení
 
Článek 11
Změny územního plánu
Nastanou-li v území řešeném územním plánem podstatné změny podmínek, za kterých byl územní plán schválen, rozhodne zastupitelstvo obce, zda bude pořízena změna územního plánu. Změnu pořídí pořizovatel ve smyslu § 30 a § 31 stavebního zákona a § 17 vyhl. č. 135/2001 Sb. Řádně projednanou změnu územního plánu schválí zastupitelstvo a vydá Obecně závaznou vyhlášku o závazné části územního plánu.
 
Článek 12
Lhůty aktualizace územního plánu
Aktualizace územního plánu spočívající v posouzení základní koncepce jeho řešení a celkové přehlednosti schválené dokumentace vzhledem k přijatým změnám územního plánu bude provedena poprvé v roce 2010 a dále po čtyřech letech.
 
Článek 13
Uložení dokumentace
Schválená dokumentace územního plánu obce Nedvězí je uložena na Obecním úřadu v Nedvězí, na Obecním úřadu s rozšířenou působností MěÚ Polička, Stavebním úřadu v Bystrém a u nadřízeného orgánu územního plánování, kterým je Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích – odbor strategického rozvoje kraje.
 
Článek 14
Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška nabývá na účinnosti dnem 29.12.2006.
 
……………………………                                                                                     …………………………...
Pavel Mareček                                                                                         Bořivoj Bednář
          místostarosta obce                                                                                     starosta obce
 
Vyvěšeno dne: 12.12.2006                                                                       Sejmuto dne: 29.12.2006
Příloha A
k obecně závazné vyhlášce č. 3/2006
 
Regulativy funkčního a prostorového uspořádání
 
1. Účel regulativů
Cílem regulativů územního rozvoje je definovat základní požadavky pro stanovení obecně závazných pokynů pro utváření fungujícího osídlení s esteticky kvalitním prostorovým řešením, technickou a dopravní infrastrukturou a požadavky na utváření ekologicky stabilní, účelně uspořádané a esteticky hodnotné krajiny, za účelem vytváření kvalitního trvale udržitelného rozvoje životního prostředí. Regulativy obsahují základní pravidla, která omezují, vylučují, popřípadě podmiňují funkční využití území, umísťování staveb nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.
 
2. Urbanistická koncepce
Pro urbanistickou koncepci platí tato závazná rozhodnutí:
n         zajistit pro Nedvězí charakter kompaktního harmonicky se rozvíjejícího sídla s dostatkem vnitřní i navazující zeleně,
n         vytvořit podmínky pro kvalitní bydlení rodinného charakteru – hlavní rozvojové plochy rodinných domků realizovat na volných plochách po celém obvodu i uvnitř obce, menší lokality v prolukách tvoří doplněk stávající zástavby,
n         vytvořit podmínky pro zajištění budoucí prosperity obce, plochy průmyslu, drobné výroby, výrobních služeb a řemesel situovat zejména do areálu severovýchodně od stávající zemědělské farmy.
n         drobné nerušící výrobní aktivity je možné realizovat i v obytné zóně, ve funkčním typu BV, s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu,
n         zajistit zkvalitnění technické infrastruktury zejména v oblasti odkanalizování (včetně realizace ČOV) a dopravy, včetně parkování v centrální části obce,
n         vytvořit podmínky pro zkvalitnění estetické úrovně prostředí obce, tj. zajistit úpravu veřejných prostorů zejména v centrální části obce.
Závazné zásady urbanistické koncepce z hlediska prostorového uspořádání území a ochrany krajinného rázu:
n         chránit prostorové uspořádání obce, krajinný ráz a navazující přírodní prostředí,
n         chránit drobnou architekturu a orientační body v území – kříže, boží muka, atd.,
n         novou rodinnou výstavbu a přestavbu realizovat v duchu přírodní vesnické urbanistické struktury zachovávající charakter a měřítko obce,
n         objekty služeb, podnikatelských aktivit (i případné občanské výstavby) rovněž přizpůsobovat vesnické urbanistické struktuře, charakteru a měřítku obce,
n         v zastavěné části obce i u nové zástavby dodržovat stávající prostorové kvality; u proluk vycházet z historické uliční (stavební) čáry a u nové zástavby respektovat nově navrženou uliční čáru,
n         všechny navržené stavební plochy, ve kterých bude řešena nová uliční síť musí být vybaveny veřejnou zelení,
n         v zastavěné části obce posilovat a propojovat veřejnou zeleň s extravilánovou zelení; podél komunikací a cest budovat liniovou doprovodnou zeleň,
n         v maximální míře zachovat druhovou skladbu flóry (musí odpovídat přírodním stanovištím).
Dále platí tyto zásady:
n         u nových rodinných domků i dostaveb a rekonstrukcí (včetně doplňkových objektů) – 1 nadzemní podlaží, event. s podkrovím (samostatně stojící objekty, event. dvojdomky šikmé střechy, tradiční materiály),
n         u občanského vybavení (platí pro rekonstrukce a výhledovou novou výstavbu) – 1 nadzemní podlaží, římsa objektů nesmí překročit hřeben střech rodinných domků,
n         u staveb a zařízení zemědělské výroby a služeb římsa objektů nesmí překročit hřeben střech rodinných domků,
n         nepovolit dostavby a přestavby narušující tradiční a historickou stavební čáru a strukturu objektů, nepovolit výstavbu samostatně stojících garáží vně stávajících usedlostí,
n         podmínečně je možná dostavba tradičních objektů, nebude-li narušena historická struktura – je nutné posoudit při územním řízení,
n         případné nové objekty v urbanistických prolukách musí respektovat charakter stávající zástavby (1 nadzemní podlaží, event. s podkrovím, samostatně stojící objekty, event. dvojdomky šikmé střechy, tradiční materiály),
n         vytvořit podmínky pro zkvalitnění estetické úrovně obce a v centrální části obce počítat s novým trasováním komunikací, vybudováním parkovišť, úpravou a zvětšením ploch veřejné zeleně.
Územní rozsah zásad pro urbanistickou koncepci je graficky vymezen v grafické dokumentaci – v Hlavním výkrese č. 1 – a ve výkrese č. 2 – Komplexní řešení.
3. Regulativy pro funkční využití území obce
Stávající a navržené funkční využití území, které je zobrazeno v grafických přílohách je členěno na funkční využití ploch v současně zastavěném a zastavitelném území a na funkční využití ploch mimo současně zastavěné a zastavitelné území – v krajině a na funkční využití ploch pro obsluhu území. Některé volné plochy však mohou býti součástí zastavěného území obce, jehož hranice je stanovena podle § 139a, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění.
 
Funkční využití ploch v současně zastavěném a zastavitelném území
je vyznačeno v grafické dokumentaci – v Hlavním výkrese č. 1 a ve výkrese č. 2 – Komplexní řešení, které vymezují funkční využití ploch (účel využití ploch).
3.1. Bydlení (B)
Funkční regulace
Obytná území zahrnují činnosti a děje a zařízení bezprostředně související s bydlením.
Přípustné činnosti: bydlení, zeleň, parkování, technické vybavení, integrované zařízení – sídla firem, vč. nerušících provozoven, které nepřesahuje rámec a význam daného území – maloobchod (do 200 m2 prodejní plochy), stravovací zařízení, menší ubytovací zařízení, církevní a správní zařízení.
Podmínečně přípustné jsou činnosti a zařízení sportovní a rekreační, zařízení místní správy a drobné řemeslné výroby a služeb, které nenarušují obytnou pohodu.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti děje, které nadměrně narušují obytné prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které překračují jednotlivě nebo v souhrnu stupeň zátěže pro zónu bydlení.
3.2. Občanská infrastruktura (O)
Funkční regulace
Území občanské – veřejné vybavenosti je určeno k uskutečňování činností, dějů a zařízení k některým vybraným službám souvisejícím s komplexností bydlení a životními potřebami obyvatelstva.
Obvyklé a přípustné využití území je pro služby administrativně správní, vzdělávací, kulturně osvětové, církevní, zdravotnické a sociální péče, maloobchodní, stravovací a ubytovací, obvyklá je integrace bydlení a administrativně správních zařízení.
Podmínečně přípustné jsou na těchto plochách větší kapacity bydlení, plošně náročná zařízení maloobchodní a stravovací, nerušící služby a podnikatelské aktivity, popř. nezbytné technické vybavení.
Nepřípustné činnosti, děje a zařízení jsou ty, které nadměrně narušují prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které překračují jednotlivě nebo v souhrnu stupeň zátěže pro tuto zónu.
3.3. Výroba (V)
Funkční regulace
Území výroby (výrobních aktivit) je určeno především k umisťování a uskutečňování výrobních činností průmyslových, zemědělských, výrobních služeb a ostatních služeb vč. administrativy a provozoven.
Přípustné využití území zahrnuje zařízení výroby a výrobních služeb průmyslových, popř. zemědělských, sklady a zařízení velkoobchodu s minimální frekvencí styku se zákazníky.
Podmínečně přípustné využití území zahrnuje komerční aktivity, sportovní zařízení pro zaměstnance a byty pro ostrahu, nebo majitele zařízení.
Nepřípustné využití území zahrnuje bydlení a obslužné děje a zařízení, které bezprostředně s bydlením souvisejí.
 
 
3.4. Rekreace (R)
Funkční regulace
Území pro rekreaci a sport jsou území určená pro umisťování činností, dějů a zařízení sloužících k uspokojování rekreačních a sportovních potřeb obyvatel.
Přípustné jsou zařízení sloužící výhradně pro sportovní činnosti a rekreační areály.
Podmínečně přípustné je na těchto plochách zřizování zařízení maloobchodních, stravovacích a ubytovacích, které doplňují hlavní funkci, popř. nezbytného technického vybavení vč. parkování.
Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které překračují jednotlivě nebo v souhrnu režim tohoto území.
 
 
3.5. Zeleň sídelní (Z)
Funkční regulace
Veřejně přístupná zeleň a veřejná prostranství, soukromá zeleň, zejména zahrad, zeleň ochranná a izolační, zeleň přírodního charakteru udržovaná v přírodě blízkém stavu a zeleň s výrazným podílem vodního toku či vodní plochy (vodní toky a plochy). K plochám sídelní zeleně patří i plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť.
Přípustné činnosti: soukromá zeleň, zejména zahrad a zeleň přírodního charakteru umožňují pouze údržbu a výsadbu vhodné zeleně, případně drobné terénní úpravy ke zkvalitnění odtokových poměrů. U veřejné zeleně se připouští odpočinek a rekreace obyvatel. Plochy veřejných prostranství slouží k intenzivnějšímu pěšímu pohybu obyvatel a k uložení inženýrských sítí. Kultovní funkce je uplatňována na plochách hřbitova. Ochranná a izolační zeleň odděluje výrobní aktivity od obytné a občanské zástavby, dotváří cesty a pobřežní zeleň vodní toky a plochy.
Podmínečně přípustná je nezbytná technická vybavenost, drobné stavby, zpevněné plochy pro parkování.
Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně a rovněž jakákoliv výstavba, kromě výše uvedených případů.
 
Funkční využití ploch mimo současně zastavitelném území - v krajině:
je vyznačeno v grafické dokumentaci – v Hlavním výkrese č. 1 – a ve výkrese č. 2 – Komplexní řešení, které vymezují funkční využití ploch (účel využití ploch).
3.6. Funkční plochy mimo současně zastavěné a zastavitelné území (P, Z, L, Spz)
Plochy s převážně přírodní funkcí, s funkcí interakčních prvků podílejících se na ekologické kostře území. Zemědělské plochy s převládající funkcí intenzivní zemědělské produkce a plochy s převládající funkcí lesní produkce. Součástí jsou krajinné zóny smíšené s funkcemi přírodní a zemědělskou, resp. kombinacemi jiných přípustných funkcí. V krajině se stejně jako v současně zastavěném a zastavitelném území obce nacházejí přírodní prvky – vodní toky a plochy a prvky technické – plochy technické a dopravní infrastruktury.
Přípustné činnosti jsou činnosti, které slouží u krajinných zón přírodních k zachování ekologické rovnováhy území, u krajinných zón zemědělských a lesnických souvisejí se zemědělskou velkovýrobou a lesní produkcí. U zemědělských ploch je přípustná změna kultury pokud nedojde ke změně krajinného rázu. U smíšených zón platí požadavek vyváženosti zúčastněných funkcí.
Podmínečně přípustné je u krajinných zón přírodních alternativní zemědělství, u krajinných zón zemědělských a lesnických je výstavba u zemědělské zóny objektů zemědělské prvovýroby, u lesní výroby výstavba pro lesní výrobu, ochranu přírody, technickou a dopravní infrastrukturu, těžbu lokálního významu a následnou rekultivaci.
Nepřípustné jsou u krajinných zón přírodních činnosti, zařízení a výstavba, které zmenšují jejich plochu, nepřípustné je zvyšování a rozšiřování kapacit stávajících zařízení, nová výstavba, kromě územním plánem povolené a skládkování statkových a průmyslových hnojiv, pesticidů a jiného materiálu, u krajinných zón zemědělských a lesnických jsou nepřípustné činnosti, zařízení a výstavba nových objektů, popř. rozšiřování stávajících. Nepřípustné je rovněž skládkování statkových a průmyslových hnojiv, pesticidů a jiného nezemědělského materiálu.
 
funkční využití ploch pro obsluhu území
je vymezeno v grafické dokumentaci – v Hlavním výkrese č. 1, ve výkrese č. 2 – Komplexní řešení, výkrese č. 3 – Dopravní řešení, výkrese č. 4 – Voda, kanalizace a ve výkrese č. 5 – Plyn, el. energie a spoje.
3.7. Technická a dopravní infrastruktura (TI)
Zvláštním případem území jsou plochy pro technickou vybavenost sloužící pro umisťování zařízení technické a dopravní infrastruktury a území dopravní vybavenosti, čímž se rozumí dopravní plochy pro umisťování činností, dějů a zařízení výlučně dopravních v uzavřených areálech. Technická a dopravní infrastruktura se nachází v sídlech a krajině.
Funkční regulace
Přípustné a obvyklé jsou činnosti,děje a zařízení technické povahy. Zařízení pro technickou vybavenost lze umístit kromě ploch pro technickou vybavenost na všech ostatních plochách, ve kterých se stavby tohoto druhu připouštějí a slouží pro obsluhu území aniž by narušovaly jeho prostředí nad přípustnou míru.
Přípustné a obvyklé jsou parkovací stání, odstavná stání a garáže osobních vozidel na všech stavebních plochách, pokud není v podrobnější územně plánovací dokumentaci stanoveno jinak.
Přípustné jsou parkovací stání, odstavná stání a garáže osobních vozidel v obytných zónách, ve sportovních a rekreačních plochách pouze pro potřebu vyvolanou přípustným využitím území.
Podmínečně přípustné je u technické vybavenosti situované na ostatních plochách, na kterých se stavby tohoto druhu připouštějí a slouží pro obsluhu území, dočasné a krátkodobé narušení jeho prostředí nad přípustnou míru.
Nepřípustné jsou kapacitní zařízení včetně zařízení dopravních služeb v obytných zónách a smíšené funkci centra, v ostatních případech je nutno posoudit vhodnost zařízení z hlediska dopadu na obytné prostředí. Nepřípustné jsou parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy nákladních vozidel v plochách pro bydlení, sportu a rekreace a plochách smíšené funkce centra.
Nepřípustné je zastavování vymezených dopravních koridorů – toto území je nezastavitelné, nesmí se zde realizovat ani dočasné stavby; pokud se zde nachází stávající objekty není dovoleno jejich zhodnocení, běžnou údržbu lze provádět. Zásah do území, včetně regulativů je třeba upřesnit podrobnější dokumentací.
Nepřípustné je rovněž zastavování vymezených koridorů pro liniové trasy – venkovní vedení; v trasách navržených koridorů nelze povolovat žádné ani dočasné stavby, musí být zajištěn maximálně volný přístup k těmto vedením, jejich zásah do území je třeba upřesnit podrobnější dokumentací.
 
4. Limity využití území – ochranné režimy
4.1. Ochrana kulturních hodnot
Budou respektovány a chráněny dle zákona č. 20/1987 Sb. objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek.
1.              objekt zapsaný pod č. 5511. Jedná se o areál usedlosti č.p. 27. Tento areál tvoří:
n     5511/1 – obytný dům
n     5511/2 – hospodářské stavení I
n     5511/3 – hospodářské stavení II
n     5511/3 – výměnek
Historicky a kulturně cenné objekty:
Budou respektovány a chráněny objekty, které nejsou zapsané v seznamu kulturních památek, ale jsou cenné, a památky místního významu tvořící významné orientační body v území a doplňující jeho kulturní ráz. Jsou to všechny kříže, smírčí kameny, boží muka, kapličky a pomníky a pamětní desky, intaktně zachovalé stavby a areály lidové architektury (selské statky se zachovalým původním vzhledem, příp. dispozicí, včetně hospodářských objektů. V obci se nachází několik křížků a soch a areál hřbitova. U objektu obecního úřadu je situován pomník obětem světových válek.
4.2. Ochrana přírodních hodnot
n     v k.ú. obce Nedvězí nebylo vyhlášeno žádné zvláště chráněné území dle zák. č. 114/1992 Sb.
4.3. Ochrana přírodních zdrojů
n     respektovat zdroje pitné vody a jejich pásma hygienické ochrany (PHO I. a II. stupně)
4.4. Ochranná a bezpečnostní pásma
n     respektovat dle zák. č. 20/1987 Sb. – současně zastavěné území obce je třeba považovat za území s archeologickými nálezy (ÚAN I) a katastrální území obce je třeba považovat za území s archeologickými nálezy (ÚAN II),
n     respektovat ochranná a bezpečnostní pásma zařízení technické infrastruktury ve smyslu platných legislativních předpisů; využívání ploch v bezpečnostních a ochranných pásmech je přípustné po projednání se správcem sítě,
n     kolem navrhované čistírny odpad. vod MČOV respektovat doporučené ochranné pásmo 50 m,
n     respektovat ochranné pásmo silnice III. třídy – 15 m od osy komunikace,
n     respektovat ochranná pásma zemědělské farmy – pásma hygienické ochrany od objektů živočišné výroby a, b, c, která nedosahují objektů hygienické ochrany – stávající ani navržené obytné zástavby.
4.5. Ochrana proti záplavám
I když pro vodní tok v území nebylo vodohospodářsky stanoveno záplavové území:
n     respektovat návrh opatření v záplavových územích na vodních tocích katastru obce podle zpracovaného programu a prověřit realizaci poldru v jihozápadní části obce,
n     nelze budovat překážky bránící zvýšenému povodňovému průtoku v okolí potoka, který protéká obcí,
n     zajistit manipulační přístup k břehům v min. šířce 6 m od břehové čáry.
 
5. Územní systém ekologické stability
Plochy územního sytému ekologické stability (dále ÚSES) vymezují soustavu vnitřně ekologicky stabilnějších segmentů krajiny, rozmístěných účelně na základě funkčních a prostorových kritérií a svým vzájemným kladným vlivem působí na uchování a zvýšení ekologické stability.
Přípustné jsou na plochách územního systému ekologické stability takové činnosti a děje, které nenarušují nebo neoslabují jejich ekostabilizační funkce.
Nepřípustné jsou činnosti a děje, které by vedly ke změně kultur, intenzivnímu hospodaření na těchto plochách, umísťování staveb (kromě liniových staveb), těžbě nerostů.
Základní regulativy:
n     u skladebných částí ÚSES při výsadbě zásadně dodržovat druhovou skladbu dle cílového společenstva, jednoznačně podporovat přirozenou obnovu porostů,
n     pro výsadbu používat druhy z místních zdrojů (geograficky původní zdroje).
 
6. Péče o životní prostředí
6.1. Ochrana ovzduší
n     dokončením plynofikace zachovat kvalitu ovzduší,
n     respektovat pásma hygienické ochrany od objektů živočišné výroby.
6.2. Ochrana čistoty vody
n     respektovat pásma hygienické ochrany kolem zdrojů pitné vody,
n     realizovat navržený systém odkanalizování včetně ČOV,
n     minimalizovat dopady intenzivní zemědělské výroby na kvalitu povrchové vody.
6.3. Ochrana proti hluku
n     žádný z běžných zdrojů hluku (doprava, průmysl, zemědělská výroba) nepřekračuje v obci povolenou normu.
6.4. Likvidace odpadů
n     sběr pevného domovního odpadu nadále provádět nádobovým systémem prostřednictvím popelnic,
n     separovaný odpad nadále provádět systémem pytlového sběru prostřednictvím obecního úřadu,
n     sběr železného šrotu nadále organizovat prostřednictvím místních hasičů,
n     sběr nebezpečného odpadu nadále provádět prostřednictvím specializované mobilní firmy,
n     respektovat ÚPO vybrané stanoviště pro separovaný odpad (To).
6.5. Ochrana genofondu
n     bude zaručena především realizací územního systému ekologické stability a regulací intenzity využívání přírodních zdrojů (půdy).
 
Příloha B
k obecně závazné vyhlášce č. 3/2006
 
Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniT nebo omezit
 
1. Veřejně prospěšné stavby
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby. Vymezení ploch pro navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro omezení vlastnických práv k pozemkům a stavbám, případně k vyvlastnění pozemků nebo staveb podle §108, odst. 2, písm. a) stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.
Územní rozsah ploch pro veřejně prospěšné stavby je uveden v grafické příloze č. 6 – Veřejně prospěšné stavby.
 
Seznam veřejně prospěšných staveb:
1.    K1 – nová oddílná kanalizace v rozsahu celé obce a nová malá čistírna odpadních vod na jižním okraji zastavěného území (navrženo územním plánem jako variantní řešení),
2.    D1 – nová úprava centrální části obce (úprava tras komunikací, úprava veřejné zeleně, veřejné osvětlení, parkoviště, dlažby),
3.    D2 – nová autobusová čekárna,
4.    D3 – nové chodníky podél průjezdní silnice procházející obcí,
5.    S1 – sportovní hřiště – pro tenis (lokalita Z5) v prostoru navazujícím na současné fotbalové hřiště,
6.    S2 – sportovní hřiště - pro míčové hry (lokalita P7), v prostoru jihovýchodně od centra obce,
7.    S3 – nové přírodní koupaliště na katastru obce v lokalitě pod Kuklovým kopcem,
8.    D3 – nová komunikace v přeložené trase (okolo zemědělské farmy) směrem na Sulkovec.
 
Pro realizaci veřejně prospěšných staveb nejsou nutné asanace a asanační úpravy.

Zasedání zastupitelstva 11.12.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 9/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 11.12. 2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Novotný Jan, Hegr Zdeněk, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       (7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
1. Ověřovatelé zápisu:
      Za ověřovatele zápisu byl zvolen pan Vratislav Král
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
    3. Schválení obecně závažné vyhlášky – ÚPO Nedvězí
     4. Projednání inventarizace majetku obce za rok 2006
     5. Informace
     6. Závěr
 
3. Schválení obecně závažné vyhlášky – ÚPO Nedvězí
     Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s podkladovým materiálem na schválení územního plánu obce Nedvězí. Obsah tohoto materiálu zahrnuje:  
I.             Důvodovou zprávu
II.          Návrh na usnesení
III.       Zprávu o projednání územního plánu
IV.       Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování
V.          Návrh obecně závazné vyhlášky
 
I. Důvodová zpráva
 
Obecní zastupitelstvo v Nedvězí,vzhledem k potřebě pořízení aktuální územně plánovací dokumentace, koncepčního dokumentu pro rozvoj obce a podkladu pro územní a stavební řízení, přistoupilo k vypracování zadání územního plánu obce (ÚPO).
Jako koncept územního plánu byla použita urbanistická studie, projednaná podle § 21, odstavce 2 a 4 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zadání územního plánu obce s funkcí souborného stanoviska bylo schváleno zastupitelstvem obce.
Návrh územního plánu obce Nedvězí byl dokončen v srpnu roku 2006, následně projednán ve smyslu § 22 stavebního zákona a byl vystaven na ObÚ v Nedvězí a na odboru územního rozvoje a životního prostředí MěÚ v Poličce od 20.9.2006 do 19.10.2006.
Připomínky a stanoviska k urbanistické studii a k zadání byly pořizovatelem akceptovány a zpracovatelem dopracovány do návrhu územního plánu obce.
 
 
Hlavní cíle řešení územního plánu obce:
 
- zhodnotit možnosti bezkolizního rozvoje jednotlivých funkčních složek sídla a navrhnout potřebné kapacity dopravních a inženýrských zařízení
- stanovit funkční a prostorové regulační podmínky na správním území obce
- navrhnout potřebná opatření pro zlepšení kvality přírodního prostředí
 
 
Zpracovatelem územního plánu obce je:
 
Ing. arch. Miloslav Konvička, Skřivanova 8, 602 00 Brno
 
II. Návrh usnesení o schválení územního plánu obce Nedvězí
 
a)   Schvaluje
v souladu s § 26, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, územní plán obce Nedvězí a vydává obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce.
 
 
b)   Vymezuje
závaznou část územního plánu obce Nedvězí, včetně veřejně prospěšných staveb.
 
 
c)   Bere na vědomí
- stanovisko nadřízeného orgánu ÚP – Krajského úřadu Pardubického kraje, OSRK a ÚPSŘ k návrhu územního plánu obce, ze dne  11.12.2006 Č.j. 232/06
- zprávu o prověření a projednání návrhu územního plánu obce.
 
 
d)   Ukládá
starostovi obce zajistit:
- uložení, evidenci a předání schváleného územního plánu obce (ÚPO) v souladu s § 19 vyhlášky č. 135/2001 Sb., v platném znění (dále jen vyhlášky)
- zaslání obecně závazné vyhlášky ÚPO a schématu hlavního výkresu ÚPO dotčeným orgánům státní správy dle § 20, odst.3 vyhlášky
- zaslání registračních listů ÚPO nadřízenému orgánu územního plánování a Ústavu územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 601 00 Brno dle § 21, odst.2 vyhlášky,
 
 
 
 
III.  Zpráva o projednání návrhu územního plánu obce
Obsah:
 
1.      Údaje o projednání návrhu územního plánu obce
2.      Vyhodnocení všech podaných stanovisek a připomínek
3.      Výsledky prověření návrhu:
a)      úplnost dokumentace
b)      dodržení regulativů schválené územně plánovací dokumentace vyššího stupně, komplexnost navrhovaného řešení
c)      splnění podmínek a požadavků uplatněných při projednávání konceptu
d)     splnění obecných technických požadavků na výstavbu
e)      závazné regulativy pro uspořádání území
f)       kvalita zpracované dokumentace
 
1.      Údaje o projednání návrhu územního plánu
 
Návrh územního plánu (dále jen ÚPO) byl projednán ve smyslu § 22 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Byl vystaven na obecním úřadě v Nedvězí a na MěÚ Polička, odboru územního rozvoje a životního prostředí ve dnech od 20.9.2006 do 19.10.2006. Při projednávání se vyjádřily dotčené orgány státní správy uvedené v rozdělovníku, který je součástí vyhodnocení stanovisek k projednávanému návrhu ÚPO. Připomínky a stanoviska byly pořizovatelem akceptovány a zpracovatelem zapracovány do čistopisu ÚPO.
 
Projednání návrhu ÚPO:
 
 1. Zahájeno dne:                01.09.2006
 2. Ukončeno dne:               14.11.2006
 
2.   Vyhodnocení všech podaných stanovisek a připomínek
 
K návrhu ÚPO byly vzneseny připomínky, které byly zpracovatelem zapracovány do čistopisu ÚPD. Orgány územního plánu sousedních územních obvodů byly o projednání vyrozuměny.
 
3.      Výsledky prověření návrhu územního plánu obce
 
a)      Úplnost dokumentace:
Obsah dokumentace je v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 135/2001 Sb., v platném znění a odpovídá požadavkům pořizovatele.
b)      Dodržení regulativů schválených ÚPD vyššího stupně, komplexnost navrhovaného řešení:
Návrh ÚPO je v souladu s 2. návrhem ÚP VÚC Pardubického kraje.
c)      Splnění podmínek a požadavků uplatněných při projednávání urbanistické studie s náležitostmi konceptu ÚPO:
Projednávání ÚPO zabezpečoval ObÚ Nedvězí. Územní plán byl zpracován cestou urbanistické studie, která byla projednána jako koncept územního plánu podle § 21, odst. 2 a 4 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zadání ÚPO, které mělo funkci souborného stanoviska podle § 21, odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., bylo schváleno Zastupitelstvem obce Nedvězí.
d)     Splnění obecných požadavků na výstavbu:
Předložená územně plánovací dokumentace splňuje ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu.
e)      Závazné regulativy pro uspořádání území:
Závazné regulativy jsou uvedeny v grafické části ÚPO i v návrhu vyhlášky o závazných částech územního plánu obce.
f)       Kvalita zpracované dokumentace:
Předložená dokumentace splňuje požadavky pořizovatele na rozsah a kvalitu zpracování.
 
IV. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování
Je přílohou tohoto zápisu.
V. Návrh obecně závazné vyhlášky
Je přílohou tohoto zápisu
                                                                                                                                        7-0-0
4. Projednání inventarizace majetku obce za rok 2006
    Na zasedání byl stanovený termín inventarizace majetku obce k 31.12. 2006. Předsedou IK byl zvolen předseda finančního a stavebního výboru pan V. Král. Termín provedení inventarizace majetku obce byl určen od 18.12.2006 do 31.12.206. Byly navrženy dílčí inventurní komise, kterých předsedou je vždy prvně napsaný člen komise. Předsedové dílčích komisí jsou povinni se s členy komise domluvit na způsobu provedení inventarizace a to dle uvedeného termínu.
Předsedové IK jsou povinni předat výsledky inventarizace majetku obce předsedovi IK do 12.1. 2007. Předseda předá zápis z inventarizace majetku obce starostovi do 19.1.2007. Způsob provedení inventarizace a složení komisí je přílohou tohoto zápisu.
                                                                                                                                   7-0-0 
5. Informace
     Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:
·         Budova OÚ – zřízení bezdrátového internetu od společnosti GS–net Polička, přeměna pevné digitální linky Telefonica na linku analogovou (úspora měsíčního paušálu)
 • Temperování teploty v KD – zajistí Ing. Pavel Mareček
 • Zajištění revizí u plynových kotlů v KD a na OÚ
 • Provedení drobné opravy v kulturním domě – Hanus Tomáš
 • Vyhrnování sněhu na obecních komunikacích – zajistí pan Vratislav Král ve spolupráci s Farmou Nedvězí spol.sr.o.
 • Stavební úpravy na budově školy – SDH Nedvězí
 • AZASS Polička – zpráva z minulého zasedání
 • Mikroregion Poličsko – valná hromada se uskuteční dne 13.12.2006 na MÚ Bystré,
                                             proběhnou volby do vedení mikroregionu
 
 
6. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.
                
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                         
     Dne: 11.12.2006
 
 
     Ověřovatel:   Král Vratislav                                  ……………………………….. 
 
                                                           
 
 
 
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
………………………….                                                             …………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 9/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 11.12. 2006
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11.12.2006 všemi hlasy
 
 
a)   Schvaluje
v souladu s § 26, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, územní plán obce Nedvězí a vydává obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce.
 
 
b)   Vymezuje
závaznou část územního plánu obce Nedvězí, včetně veřejně prospěšných staveb.
 
 
c)   Bere na vědomí
- stanovisko nadřízeného orgánu ÚP – Krajského úřadu Pardubického kraje, OSRK a ÚPSŘ k návrhu územního plánu obce, ze dne  11.12.2006 Č.j. 232/06
- zprávu o prověření a projednání návrhu územního plánu obce.
 
 
d)   Ukládá
starostovi obce zajistit:
- uložení, evidenci a předání schváleného územního plánu obce (ÚPO) v souladu s § 19 vyhlášky č. 135/2001 Sb., v platném znění (dále jen vyhlášky)
- zaslání obecně závazné vyhlášky ÚPO a schématu hlavního výkresu ÚPO dotčeným orgánům státní správy dle § 20, odst.3 vyhlášky
- zaslání registračních listů ÚPO nadřízenému orgánu územního plánování a Ústavu    územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 601 00 Brno dle § 21, odst.2 vyhlášky
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 11.12.2006
 
 
     Ověřovatel zápisu:     Král Vratislav               …………………………….. 
                              
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………                                                           …………………………….


Příloha ze ZO ze dne 11.12. 2006
 
 
Zastupitelstvem obce Nedvězí bylo stanoveno následující složení inventarizačních komisí:
 
Předseda HIK : Král Vratislav
 
Předseda komise CO : Bednář Bořivoj
Členové komise :           Panuška Vojtěch
                                       Novotný Jan
 
Předseda komise majetku a zařízení OÚ : Ing.Mareček Pavel
Členové komise :                                            Bednář Bořivoj
                                                                        Fricová Irena
                                                                        Král Vratislav
 
Předseda komise zařízení kulturního domu : Schauerová Anna
Členové komise :                                                 Panuška Vojtěch
                                                                             Novotný Jan
 
Předseda komise požární ochrany : Hegr Zdeněk
Členové komise :                                 Gregor Pavel
                                                              Mareček Jiří
 
Předseda komise pro zúčtovací vztahy :  Novotný Jan
Členové komise :                                         Fricová Irena
                                                                     Gregor Pavel
   
    ZO na svém zasedání ze dne 11.12. 2006 navrhlo termín provedení inventarizace majetku obce od 18.12.2006 do 31.12.2006. Byly navrženy dílčí inventurní komise, kterých předsedou je vždy prvně napsaný člen komise. Předsedové dílčích komisí jsou povinni se s členy komise domluvit na způsobu provedení inventarizace a to dle uvedeného termínu.
Předsedové IK jsou povinni předat výsledky inventarizace majetku obce předsedovi IK do 12.1.2007. Předseda předá zápis z inventarizace majetku obce starostovi do 19.1. 2007.
 
 

Zasedání zastupitelstva 31.10.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 8/2006
 
z jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 31.10.2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Schauerová Anna, Panuška Vojtěch,
                  Král Vratislav, Novotný Jan, Hegr Zdeněk
                                                                                                                       (7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
 
Jednání ustavující schůze zastupitelstva obce Nedvězí zahájil pan Bořivoj Bednář jako nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva, poté pověřil pana Vratislava Krále řízením zasedání do zvolení nového starosty. Pan Král konstatoval, že zastupitelstvo obce Nedvězí bylo svoláno starostou obce dne 24.10.2006 a informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce úřadu obce Nedvězí dne 24.10.2006, tj. nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona č.2/2003 (dále jen zákon o obcích).
 
1. Volba zapisovatele zápisu, volba ověřovatelé zápisu:
     Za zapisovatele zápisu byl zvolen Ing. Pavel Mareček, za ověřovatele zápisu byl zvolen 
     Novotný Jan.
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatel zápisu, zapisovatel zápisu
    2. Schválení programu jednání
     3. Složení slibu členů zastupitelstva obce
     4. Volba starosty obce
     5. Volba místostarosty obce
     6. Volba předsedů výborů
     7. Schválení úředních hodin na OÚ
     8. Závěr
 
3. Složení slibu členů zastupitelstva obce
    Zapisovatel zápisu přečetl zvoleným členům zastupitelstva obce slib v tomto znění:            „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Po přečtení slibu zastupitelé slovem „slibuji“ složili Ústavou předepsaný slib, který stvrdili podpisem. Podepsaný slib je přílohou zápisu.
                                                                                                                                   7-0-0
4. Volba starosty obce
     Členové zastupitelstva všemi hlasy přítomných schválili způsob volby starosty, zástupce starosty a předsedů výborů, a to aklamací – veřejným hlasováním. Poté se přistoupilo k volbě starosty. Do funkce starosty obce Nedvězí byl navržen jediný kandidát, stávající starosta pan Bořivoj Bednář, který kandidaturu přijal. Bořivoj Bednář byl všemi hlasy přítomných zvolen starostou obce.
Pan Vratislav Král konstatoval, že starostou obce Nedvězí byl zvolen pan Bořivoj Bednář, Nedvězí 75, 569 92 Bystré, narozen  27.5.1949                                      7-0-0
 
Protože starosta byl řádně zvolen, bylo předáno řízení tohoto zasedání nově zvolenému starostovi panu Bořivoji Bednářovi.
Pan Bořivoj Bednář poděkoval panu Královi za dosavadní řízení jednání zastupitelstva a ujal se dalším řízením zasedání.zastupitelstva obce.
                                                                                                                                    
5. Volba místostarosty obce
    Starosta vyzval zastupitele k podání návrhů na funkci místostarosty. Do funkce zástupce starosty byl navržen Ing. Pavel Mareček, který kandidaturu přijal. Starosta o jediném návrhu na tuto funkci nechal hlasovat. Zástupcem starosty obce Nedvězí byl všemi hlasy přítomných zvolen Ing. Pavel Mareček.
Starosta konstatoval, že místostarostou obce Nedvězí byl zvolen pan Ing. Pavel Mareček, Nedvězí 24, 569 92 Bystré, narozen 25.12.1965
                                                                                                                                   7-0-0                
6. Volba předsedů výborů
·         Volba předsedy výboru finančního a stavebního
Do funkce předsedy těchto dvou výborů byl navržen a všemi hlasy přítomných zvolen pan Vratislav Král, který tuto funkci přijal. Členy těchto výborů byli jmenováni Ing. Pavel Mareček a Jan Novotný.
 
·         Volba předsedy výboru kontrolního a KOVP                                                                                                                                   
Do funkce předsedy výboru kontrolního a KOVP byl navržen a všemi hlasy přítomných zvolen pan Zdeněk Hegr, který tuto funkci přijal. Členem výboru byl dále jmenován Bořivoj Bednář.
 
·         Volba předsedy výboru sociálního a kulturního
Do funkce předsedy výboru sociálního a kulturního byla navržena a všemi hlasy přítomných zvolena paní Anna Schauerová, která tuto funkci přijala. Členy této komise byli jmenováni Vojtěch Panuška, Pavel Gregor a Stanislava Kubíková.
                                                                                                                             7-0-0     
7. Schválení úředních hodin na OÚ
     Členové zastupitelstva obce všemi hlasy schválili dobu úředních hodin na OÚ a to každý pátek od 18.00 hod do 20.00 hod.
                                                                                                                                   7-0-0      
8. Závěr
      Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.
                
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 31.10.2006
 
 
     Ověřovatel:   Novotný Jan                                              ………………………………..                                 
                                                           
 
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
………………………….                                                             ……………………………
Usnesení č. 8/2006
 
z jednání ustavujícího zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 31.10. 2006
 
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 31.10.2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
 1. volbu starosty obce – pan Bořivoj Bednář, Nedvězí 75, 569 92 Bystré,                                                           
                                         narozen 27.5.1949
 
 1. volbu místostarosty obce – pan Ing. Pavel Mareček, Nedvězí 24, 569 92 Bystré
                                                        narozen 25.12.1965
 
 1. volbu předsedů výborů
 
 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 31.10.2006
 
 
    Ověřovatel:   Novotný Jan                                          ……………………………….. 
 
                                              
                                                           
 
 
  
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………                                                           ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.1 k zápisu č. 8/2006
 
z jednání ustavujícího zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 31.10. 2006
 
 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
 
 
Bořivoj Bednář                                             …………………………………
 
Ing. Pavel Mareček                                       …………………………………
 
Anna Schauerová                                           ………………………………..
 
Vojtěch Panuška                                            ………………………………..
 
Vratislav Král                                                ………………………………..
 
Novotný Jan                                                  ………………………………..
 
Hegr Zdeněk                                                 …………………………………
 
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 29.9.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 7/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 29.9. 2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Ladislav, Hegr Zdeněk, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       (7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
1. Ověřovatelé zápisu:
      Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Král Vratislav, Hegr Zdeněk
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
    3. Schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Polička
     4. Přiznání dotace na provedenou plynofikaci obce
     5. Informace
     6. Závěr
 
3. Schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Polička
     Všichni zastupitelé byli seznámeni s návrhem dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 08/2003-P. Tato smlouva je podepsána s Městem Polička za účelem projednávání přestupků a dodatek smlouvy řeší její prodloužení na další období. ZO s předloženým návrhem dodatku ke smlouvě souhlasí.
                                                                                                                                   7-0-0
4. Přiznání dotace na provedenou plynofikaci obce
    Starosta obce seznámil přítomné s protokolem ze Státního fondu Životního prostředí ČR. naší obci byla přiznána celková dotace na plynofikaci obce a to v částce 1 401 300,- Kč. Tato dotace proběhla finančně v roce 2004 a na základě celkového vyhodnocení akce plynofikace obce Nedvězí, které bylo zasláno v únoru 2006  z hlediska procentuálního napojení domácností nám tato částka byla přiznána.
                                                                                                                                   7-0-0 
5. Informace
     Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:
·         Budova OÚ – oprava střešní krytiny
 • Územní plán – jsou vyhodnocovány stanoviska k návrhu ÚPO
 • Ing.Jiří J l, Nedvězí 77 – stavební povolení na opravu rod. domku
 • Volby do zastupitelstva obce – vylosování pořadí kandidátu
 • EKO-KOM s.r.o., Praha – oznámení změn sazeb základních odměn
 • Stavební úpravy na budově školy – SDH Nedvězí
 • GASAG s.r.o., Brno – stavební povolení na demontáž měřícího objektu na STL
 • Mikroregion Poličsko – valná hromada ze dne 11.9.2006
 
 
 
 
6. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.
                
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 29.9.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Král Vratislav                                  ………………………………..  
 
                             Hegr Zdeněk                                    ………………………………..                               
                                                           
 
 
 
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
………………………….                                                             …………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 7/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 29.9. 2006
 
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30.6.2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
1.      dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 08/2003-P uzavřený mezi Obcí Nedvězí a Městem Polička
 
 
 
 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 29.9.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Král Vratislav                                    ……………………………….. 
 
                             Hegr Zdeněk                                      ………………………………..                               
                                                           
 
 
  
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………                                                           ………………………… 
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 18.8.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 6/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 18.8.2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Ladislav, Hegr Zdeněk, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       (7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
1. Ověřovatelé zápisu:
      Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Panuška Vojtěch, Hegr Zdeněk
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
     3. Schválení smlouvy na pořízení výpočetní techniky
     4. Schválení rozpočtových opatření
     5. Informace, diskuse, různé
     6. Závěr
 
3. Schválení smlouvy na pořízení výpočetní techniky
     Zástupce starosty informoval ZO o neinvestiční dotaci na informační technologie, kterou poskytuje v roce 2006 Pardubický kraj obcím. Naší žádosti z měsíce června bylo vyhověno a Pardubickým krajem byla zaslána smlouva na pořízení výpočetní techniky v celkové finanční částce 31 250,- Kč. ZO tuto neinvestiční dotací jednomyslně schvaluje.
                                                                                                                                   7-0-0
4. Schválení rozpočtových opatření
    Předseda finančního výboru podal informace k čerpání rozpočtu obce k danému datu. Došlo k navýšení rozpočtu v roce 2006 v důsledku přiznání grantu na ÚPO Nedvězí a přiznání neinvestiční dotace na pořízení informační technologie. Jedná se o rozpočtové opatření č.1 v částce 120 000,- Kč a rozpočtové opatření č.2 v částce 31 250,- Kč. Zastupitelstvo obce rozpočtové opatření č.1 a č.2 schvaluje.
                                                                                                                                   7-0-0 
5. Informace
     Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:
·         Změna trvalého pobytu – Petra Hanyková, nyní bytem Trpín 28
 • Město Bystré – návrh zadání pro zpracování změny č.2 ÚP Města Bystré
 • Termín voleb do 1/3 Senátu PČR a zastupitelstev obcí - 20.11. a 21.11. 2006 a druhé kolo do 1/3 Senátu PČR proběhne ve dnech 27.11. a 28.11. 2006
 • Drahoš Křivý, Nedvězí 78 – nahlášení rekonstrukce plotu před domem  
 
 
6. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.
                
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 18.8.2006
 
 
     Ověřovatelé:  Panuška Vojtěch                              ………………………………..                               
                                                           
 
                            Hegr Zdeněk                                    ……………………………….    
 
 
 
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
………………………….                                                             …………………………..
 
 
 
  
 
 
Usnesení č. 6/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 18.8. 2006
 
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.8.2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
 
 1. smlouvu s Pardubickým krajem na pořízení informační technologie v celkové finanční častce 31 250,- Kč
 
 1. rozpočtové opatření č1 v částce 120 000,- Kč a rozpočtové opatření č.2 v částce        31 250,- Kč
 
 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 18.8.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Panuška Vojtěch                              ……………………………….. 
 
                             Hegr Zdeněk                                    ………………………………..  
 
  
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………                                                           ………………………… 
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 30.6.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 5/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 30.6.2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Ladislav, Hegr Zdeněk, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       (7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
1. Ověřovatelé zápisu:
      Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Panuška Vojtěch, Schauerová Anna
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
     3. Schválení návrhu zadání ÚPO Nedvězí
     4. Dotace na informační technologie
     5. Schválení odkupu ryb
     6. Schválení smlouvy o poskytnutí grantu na ÚPO
     7. Informace, diskuse, různé
     8. Závěr
 
3. Schválení návrhu zadání ÚPO Nedvězí
     Všichni zastupitelé byli seznámeni s návrhem zadání územního plánu obce Nedvězí a to na základě ustanovení § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/200 Sb.. ZO s předloženým návrhem souhlasí.
                                                                                                                                   7-0-0
4. Dotace na informační technologie
    Zástupce starosty informoval ZO o neinvestiční dotaci na informační technologie, kterou poskytuje v roce 2006 Pardubický kraj obcím, které nevlastnily žádnou výpočetní techniku anebo vlastnily techniku značně zastaralou. Tato výzva byla zaslána také naší obci, jelikož jsme v uplynulých letech žádnou dotaci neobdrželi. Za tímto účelem byla podána písemná žádost na Pardubický kraj spolu s informací hodnotící současný stav informační technologie v obci.
                                                                                                                                   7-0-0 
5. Schválení odkupu ryb
    Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností nákupu ryb do obecního rybníka od pana Ing. Jiřího Votavy, Bytem Nedvězí 43. ZO odsoulasilo tento nákup a to v cenové relaci 52,-Kč za 1 kg, nejvýše však v celkové ceně do 18 000,- Kč za odebrané množství.
                                                                                                                                   7-0-0                
6. Schválení smlouvy o poskytnutí grantu na ÚPO
     Starosta přečetl návrh smlouvy Pardubického kraje o poskytnutí grantu na zpracování ÚPO Nedvězí. Předmětem této smlouvy č. 2006/02070 je dotace ve výši 120 000,-Kč. ZO tento návrh smlouvy schválilo. 
                                                                                                                                   7-0-0
 
7. Informace
     Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:
·         Kulturní dům – oprava střešní krytiny dle finanční situace z rozpočtu obce
 • Územní plán – byly předány připomínky zhotoviteli dnes na OÚ Nedvězí
 • Svoz komunálního odpadu – změna od 3.7. do 1.10.2006
 • Svazek obcí AZASS, Polička – závěrečný účet za rok 2005 a rozpočet na rok 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 • Ministerstvo zemědělství, Praha – přiznání celkové dotace na vodovod Nedvězí (dle závěrečného vyhodnocení akce)
 • Vyúčtování voleb do Parlamentu ČR
 • Výkup kovového odpadu – nově v Poličce
 
 
8. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.
                
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 30.6.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Schauerová Anna                            ……………………………….. 
 
                             Panuška Vojtěch                              ………………………………..                                
                                                           
 
 
 
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                  
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
………………………….                                                             …………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 5/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 30.6. 2006
 
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30.6.2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
1.      na základě ustanovení § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. návrh zadání územního plánu obce Nedvězí (ÚPO Nedvězí).
 
2.      zakoupení ryb od Ing. Jiřího Votavy, bytem Nedvězí  43 v celkové částce do 18 000,-Kč
 
3.   smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí grantu ve vyši 120 000,-Kč na pořízení 
      studie ÚPO Nedvězí
 
 
 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 30.6.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Schauerová Anna                              ……………………………….. 
 
                             Panuška Vojtěch                               ………………………………..                               
                                                           
 
 
  
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………                                                           ………………………… 
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 12.5.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 4/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 12.5.2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Ladislav, Hegr Zdeněk, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       (7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
1. Ověřovatelé zápisu:
      Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Král Vratislav, Hegr Zdeněk
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
     3. Schválení smlouvy o poskytnutí grantu
     4. Návrh zadání na změnu č.2 ÚPN SÚ Bystré
     5. Smlouva na zpětný odběr elektrozařízení
     6. Informace, diskuse, různé
     7. Závěr
 
3. Schválení smlouvy o poskytnutí grantu
      Všichni zastupitelé byli seznámeni se smlouvou za účelem poskytnutí investičního grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na „Územní plán obce Nedvězí“. Grant na realizaci akce se poskytuje ve vyši 120.000,-Kč. Zastupitelstvo obce se smlouvou souhlasí.
                                                                                                                                   7-0-0
 
4. Návrh zadání na změnu č.2 ÚPN SÚ Bystré
     Zastupitelé se seznámili s návrhem zadání na změnu č.2 „Územního plánu sdílního útvaru Bystré“. Tento návrh zadání je ze strany ZO Nedvězí bez připomínek, jelikož změny v ÚPN SÚ nejsou zásadní a vycházejí z potřeb města.
                                                                                                                                   7-0-0 
5. Smlouva na zpětný odběr elektrozařízení
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou na zpětný odběr velkých a malých domácích elektrospotřebičů, nářadí a nástrojů. Tyto elektrospotřebiče budou nepoškozené a kompletní zdarma odvážet TS města a.s., Bystřice nad Pernštejnem. Svoz bude uskutečněn pouze za cenu dopravy na sběrný dvůr v Bystřici nad Pernštejnem. Pokud zpětně odebrané elekrozařízení nebude kompletní a bez poškození, jedná se pak o elekroodpad a kolektivní systém nebude hradit žádné náklady spojené s nakládáním s takovýmto elektroodpadem. ZO se smlouvou souhlasí a pověřilo starostu o uzavření smlouvy.
                                                                                                                                   7-0-0            6. Informace
     Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:
·         JMP a.s., Plynárenská 499/1, Brno – zápis o prohlídkách HUP
 • Územní plán obce Nedvězí – pracovní porada se zhotovitelem se uskuteční dne 30.6.2006 na OÚ v 10.00 hod
 • Údržba zeleně na pozemcích OÚ – zakoupení travní sekačky
 • práce na budově obecní školy ve spolupráci s SDH a MS
 • oprava místních komunikací – dle finanční situace z rozpočtu obce
 • oprava střešní krytiny na budově OÚ a KD – v měsíci srpen a září
 
7. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.
                
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 12.5.2006
 
 
 
 
     Ověřovatelé:   Král Vratislav                             ………………………………..  
 
                             Hegr Zdeněk                              ………………………………..                               
                                                           
 
 
 
     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
       starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
………………………….                                                             …………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 4/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 12.5. 2006
 
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne12.5.2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
1.      smlouvu za účelem poskytnutí investičního grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na „Územní plán obce Nedvězí“ ve vyši 120.000,-Kč.
 
2.      smlouvu na zpětný odběr velkých a malých domácích elektrospotřebičů, nářadí a nástrojů.
 
 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 12.5.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Král Vratislav                             ……………………………….. 
 
                             Hegr Zdeněk                               ………………………………..                                
                                                           
 
  
     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                  
       starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………                                                           ………………………… 
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 3.3.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 3/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 3.3.2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Ladislav, Hegr Zdeněk, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       (7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
1. Ověřovatelé zápisu:
      Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Král Vratislav, Hegr Zdeněk
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
     3. Schválení auditu obce za rok 2006
     4. Podání závěrečného vyhodnocení akce „Plynofikace obce Nedvězí“
     5. Smlouva s Úřadem práce na veřejně prospěšné práce
     6. Informace, diskuse, různé
     7. Závěr
 
3. Projednání výsledku auditu hospodaření za rok 2005
     Všichni zastupitelé byli seznámeni se zjištěnými nedostatky dle protokolu. Protokol je všem zastupitelům k dispozici.
Zastupitelstvo obce přijalo tato opatření:
- uvedené nedostatky budou odstraněny a pro příští období bude postupováno v souladu s danými předpisy. Zpráva o výsledku auditu je přílohou zápisu.
                                                                                                                                   7-0-0
 
4. Podání závěrečného vyhodnocení akce „Plynofikace obce Nedvězí“
     Zastupitelé byli seznámeni ze závěrečným vyhodnocením akce „Plynofikace obce Nedvězí“, které se zpracovalo a do 28.2.2006 zaslalo na Ministerstvo SFŽP do Prahy.
Součásti tohoto vyhodnocení je také stanovisko ČIŽP oblastního inspektorátu v Hradci Králové, oddělení ochrany ovzduší. Ke dni vydání stanoviska ČIŽP bylo napojeno 54 % smlouvou požadovaných odběratelů. Přibližně ve stejném poměru tak dochází ke snížení emisí znečišťujících látek oproti hodnotám uvedených ve smlouvě.
Za této situace Státní fond životního prostředí ČR při stanovení výše finanční podpory bude postupovat ve smyslu platných směrnic SFŽP ČR. Zastupitelstvo obce bere tuto skutečnost na vědomí.
                                                                                                                                  7-0-0 
5. Smlouva s Úřadem práce ve Svitavách
    Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dohodou č. SYA-V-3015/2006 o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací podle ustanovení § 112 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti a podle § 24 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb.. Jedná se o pomocné dělnické práce (údržba veřejné zeleně, budov a veřejných komunikací v majetku obce, úklidové práce v lese ), a to v počtu maximálně 4 pracovníků na dobu od 1.4.2006 do 30.11.2006. ZO jednomyslně schválilo tuto dohodu, a na provádění těchto prací vybralo tyto pracovníky: 
   
·         Petr Fajmon Nedvězí čp. 26, narozen 6.2. 1976
·         Zdeněk Fajmon Nedvězí čp.58, narozen 23.12. 1953
·         Zdeněk Gregor Nedvězí čp. 80, narozen 14.8. 1962
·         Renata Bidmonová Nedvězí čp. 30, narozená 30.3.1974
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby se jmenovanými uchazeči jednal a s Úřadem práce ve Svitavách dohodu podepsal.
                                                                                                                                7-0-0
                                                
6. Informace
    Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:
·         Kulturní dům - temperování teploty i v měsíci březen (navýšení nákladů)
 • Územní plán – byly předány zpracovateli potřebné podklady a mapové listy
 • Žádost o zrušení trvalého pobytu – zahájení správního řízení.
 • Kolaudace – plynofikace čp. 11, Farma Nedvězí spol. .sr. o. 
 • Zpráva o hospodaření Mikroregionu Poličsko k nahlédnutí na obci.
 • Shazování sněhu na přístřešku u kulturního domu.
 • Porucha na vodovodní přípojce na čp. 1 – zamrznutí ve sklepě (bude hrazeno majitelem nemovitosti)
 • Žádost o kácení stromů - Obec Nedvězí, Nedvězí čp. 87
                                 - Votava Jiří, Nedvězí čp. 43
                                 - Drábek Karel, Nedvězí čp. 51
- Gregor Pavel, Nedvězí čp. 80      
 
Diskuse
- Byl vznesen dotaz na nákup ryb do obecního rybníku a na lov ryb v roce 2006. Bylo dojednáno, že nákup ryb proběhne v měsíci duben a lov se uskuteční od měsíce května dle obecní povolenky na rok 2006.
- Zazněla připomínka na špatný stav okapových rýn a svodů u kulturního domu. Bude řešeno v jarních měsících.
 
7. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.
                
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 3.3.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Král Vratislav                             ……………………………….. 
 
                             Hegr Zdeněk                               ………………………………..                               
                                                           
 
     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                  
       starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
                                                                                                                    ………………………….                                                     …………………………………..
 
Usnesení č. 3/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 3.3. 2006
 
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3.3.2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
1.      výsledek auditu hospodaření obce za rok 2006
 
2.      dohodou č. SYA-V-3015/2006 o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací podle ustanovení § 112 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti a podle § 24 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb..
 
 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 3.3.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Král Vratislav                             ……………………………….. 
 
                             Hegr Zdeněk                               ………………………………..                               
                                                           
 
  
     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
       starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………                                                   ………………………………… 
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 31.1.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 2/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 31.1.2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Ladislav, Hegr Zdeněk, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       (6 zastupitelů)
 
Omluveni: Hegr Zdeněk
                                                                                                                        ( 1 zastupitel)
 
1. Ověřovatelé zápisu:
     Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Hegr Ladislav, Král Vratislav
 
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
      3. Schválení rozpočtu obce na rok 2006
     4. Schválení inventarizace majetku obce k 31.12.2005
     5. Informace, diskuse, různé
     6. Závěr
 
 
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2006
     Všichni zastupitelé obdrželi předem návrh rozpočtu na rok 2006, historii nákladů a výsledky hospodaření roku 2005. V kapitole příjmů a výdajů byly zodpovězeny všechny dotazy a připomínky. Zastupitelé po konečném projednání rozpočet na rok 2006 schválili. Příjmy v rozpočtu na rok 2006 byly stanoveny v částce 1 617 400,-Kč a výdaje v částce
1 438 200,-Kč. Schválený rozpočet na rok 2006 je přílohou zápisu. 
                                                                                                                                   6-0-0
                                                                                            
4. Schválení inventarizace majetku obce k 31.3.2006
     Předseda inventarizační komise pan V. Král seznámil přítomné s provedenou     inventarizaci majetku obce k 31.12. 2005. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo způsob a provedení inventarizace majetku obce k 31.12. 2005. Zápis z provedené inventarizace majetku obce k 31.12. 2005 je přílohou tohoto zápisu.
                                                                                                                                   6-0-0   
 
5. Informace
     Starosta obce podal přítomným členů m zastupitelstva následující informace:
·         Kulturní dům - temperování teploty.
 • Územní plán – dne 1.2.2006 proběhne na OÚ jednání na schválení zadání ÚPO obce Nedvězí.
 • Úřední elektronická deska obce na adrese – www.e-vysocina.cz.
 • Otvírání pokladniček, sbírka na Tři krále v obci – částka celkem činí 4 538,-Kč.
 • Větrné elektrárny v obci Jedlová – řízení zastaveno.
                                                                                                                             
Diskuse
- Zajistit na rok 2006 smlouvu s Úřadem práce ve Svitavách o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v obci.
- Vznesena připomínka na prohrnování sněhu na místních komunikací – jednáno se společností Farma spol. sr. o.  
- Zamrzání vodovodní přípojky do kulturního domu – dle finanční situace vybudovat novou vodovodní přípojku v roce 2006.       
 
 
6. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.
                
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel
                        
     Dne: 31.1.2006
 
     Ověřovatelé:   Hegr Ladislav                             ……………………………….. 
 
                             Král Vratislav                             ………………………………..                               
                                                            
 
  
     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
       starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………….                                                                         ……………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 2/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 31.1. 2006
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 31.1.2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
1.      rozpočet obce Nedvězí na rok 2006
 
2.      inventarizaci majetku obce Nedvězí, provedenou k 31.12. 2005 
 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel
                        
     Dne: 31.1.2006
 
     Ověřovatelé:   Hegr Ladislav                             ……………………………….. 
 
                             Král Vratislav                             ………………………………..                               
                                                            
 
 
     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
       starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………….                                                                         ……………………………………  
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 13.1.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 1/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 13.1.2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Ladislav, Panuška Vojtěch, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Hegr Zdeněk  (7 zastupitelů)
 Omluveni: ---   ( 0 zastupitel)
 
1. Ověřovatelé zápisu:
Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Panuška Vojtěch, Schauerová Anna
 
 
2. Schválení programu jednání
     1. Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
     3. Územní plán obce Nedvězí – zadání zpracování
     4. Schválení navýšení poplatku za psi
     5. Cestovní náhrady zastupitelů
     6. Informace, diskuse, různé
     7. Závěr
 
 
3. Územní plán obce Nedvězí    
     Zastupitelé byli informováni o nabídce Doc. Ing. arch. M. Konvičky na zpracování návrhu územního plánu pro obec Nedvězí včetně cenové relace. Návrh ÚPO bude zpracován ve 4 vyhotoveních v souladu s přílohou č. 2 vyhl. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění a dle metodiky minimálního standartu pro digitální zpracování ÚP měst a obcí v GIS v Pardubickém kraji (MINIS).
Zastupitelstvo obce schvaluje aby pan Doc. Ing. arch. Miloslav Konvička, Csc. zpracoval pro obec Nedvězí ÚPO dle stavebního zákona. Dále souhlasí s navrženou cenovou nabídkou za zpracování ÚPO Nedvězí v částce 163 000,-Kč s tím, aby byla do ceny zahrnuta digitalizace mapových podkladů firmou GB-geodézie Brno s.r.o..
                                                                                                                                   7-0-0
 
4. Schválení navýšení poplatku za psi
     Zastupitelstvo obce rozhodlo o navýšení poplatku ze psů a to na částku 200,-Kč za prvního psa a 300,-Kč za každého dalšího psa majitele v obci Nedvězí. 
                                                                                                                                   7-0-0
 
5.Cestovní náhrady zastupitelů
     ZO rozhodlo o vyplácení cestovních náhrad zastupitelů vždy dle příslušné platné vyhlášky o cestovních náhradách (119/1992 Sb.) bez dalších úprav.                                                           
                                                                                                                                   7-0-0
 
6. Informace
    Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:
·         Kulturní dům – temperování teploty
 • Územní plán – zpracovává se návrh na zadání ÚPO (BETA s.r.o. Svitavy)
 • Veřejné osvětlení – špatně svítí světlo u čp.59 (příležitostně se opraví)
 • Autobusová čekárna – výměna tří rozbitých oken
 
 
Diskuse
- Byl vznesen dotaz na kácení některých stromů kolem obecního rybníka. Bude uvažováno s kácením podle průběhu zimy.
 
 
7. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.
               
 
 
 
Usnesení č. 1/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 13.1. 2006
 
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13.1. 2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
 1. aby pan Doc. Ing. arch. Miloslav Konvička, Csc. zpracoval pro obec Nedvězí ÚPO dle stavebního zákona
 
 
 1. navrženou cenovou nabídkou za zpracování ÚPO Nedvězí v částce 163 000,-Kč s tím, aby byla do ceny zahrnuta digitalizace mapových podkladů firmou GB-geodézie Brno s.r.o..
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 16.12.2005

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis
 
 
 
ze zasedání zastupitelstva Obce Nedvězí konaného dne 16. prosince 2005
v 17.00 hod. v kanceláři OÚ Nedvězí.
 
 
 
Přítomni: B. Bednář, V. Král, Ing.P. Mareček, A. Schauerová, L. Hegr, V. Panuška
                  Z. Hegr
 
Omluveni: 
 
Program : 1)  Rozpočtové opatření č.3, č.4, rozpočtové provizorium 1/2006 - schválení        
                  2)   Schválení navýšení poplatku za svoz a uložení TDO
                 
3)   Inventarizace majetku obce k 31.1.2005
                  4)   Předložení závěrečného vyhodnocení akce – plynofikace obce Nedvězí
                  5)   Schválení zadání na zpracování studie ÚPO Nedvězí
                  6)   Různé
                  7)   Závěr
 
 
 
 
 
Vlastní jednání:
 
 
1) Rozpočtové opatření č.3, č.4, rozpočtové provizorium 1/2006 - schválení        
 
    Starosta obce přivítal všechny členyzastupitelstva obce a seznámil je s programem zasedání. Po té předal slovo vedoucímu finančního výboru, který podal zprávu o čerpání rozpočtu obce za rok 2005. Zdůraznil, že došlo k úpravě rozpočtu a jednotlivé položky kde došlo k opravě, členům ZO vysvětlil. Jelikož není schválen rozpočet na rok 2006, bylo rozhodnuto ZO, že se bude obec v měsíci leden 2006 řídit rozpočtovým provizoriem.   Starosta obce nechal o tomto upraveném rozpočtu obce na rok 2005 a rozpočtovém provizoriu na měsíc leden 2006 hlasovat. ZO jednomyslně navržené rozpočtové opatření chválilo. Usnesení bodu a rozpočtové opatření jsou přílohou zápisu.
 
 
2) Schválení navýšení poplatku za svoz a uložení TDO
 
     Pan Král V. podal informaci o čerpání finanční částky z rozpočtu obce v roce 2005 za svoz a uložení tuhého domovního odpadu. Dále přečetl návrh smlouvy za svoz i za uložení TDO v roce 2006, kde zdůraznil o jakou finanční částku dojde k navýšení za zmíněné úkony. Podal tedy návrh o navýšení poplatku za svoz a uložení TDO v roce 2006 o 50,-Kč. ZO daný návrh jednomyslně schválilo a stanovilo výši poplatku v roce 2006 takto:
 
 
·         fyzické osoby s trvalým pobytem                   350,-Kč za jednu osobu
·         právnické osoby                                            1000,-Kč za jednu popelnici
·         budovy k rekreačnímu účelu                          350,-Kč za jednu popelnici
 
ZO dále nezměnilo žádný jiný bod z veřejné vyhlášky č.1 a č.2. o nakládání s TDO a veškeré úlevy v roce 2006 jsou tedy v platnosti. Usnesení tohoto bodu je přílohou zápisu.

3) Inventarizace majetku obce k 31.1.2005
 
      Na zasedání byl stanovený termín inventarizace majetku obce k 31.12. 2005. Předsedou IK byl zvolen předseda finančního a stavebního výboru pan V. Král. Termín provedení inventarizace majetku obce byl určen od 19.12. 2005 do 31.12.2005. Byly navrženy dílčí inventurní komise, kterých předsedou je vždy prvně napsaný člen komise. Předsedové dílčích komisí jsou povinni se s členy komise domluvit na způsobu provedení inventarizace a to dle uvedeného termínu.
    Předsedové IK jsou povinni předat výsledky inventarizace majetku obce předsedovi IK do 9.1. 2006. Předseda předá zápis z inventarizace majetku obce starostovi do 16.1. 2006.Způsob provedení inventarizace a složení komisí je přílohou tohoto zápisu.
 
      . 
4)  Předložení závěrečného vyhodnocení akce – plynofikace obce Nedvězí
 
     Starosta informoval ZO o předložení vyhodnocení akce plynofikace obce na Státní fond životního prostředí ČR a to v termínu do 02/2006. ZO tuto skutečnost bere na vědomí a pověřilo starostu, aby ve spolupráci se stavebním úřadem v Bystrém zpracovali potřebné podklady pro vyhodnocení akce.
 
 
5)   Schválení návrhu zadání na zpracování ÚPO Nedvězí
                       
      Zastupitelé schválili, aby návrh na zadání ÚPO Nedvězí vypracovala společnost BETA s.r.o. Svitavy
    
 
6) Různé
 
   OZ projednalo následující body jednání:
 
·         údržba obecních cest – vyhrnování sněhu zajistí FARMA Nedvězí spol. sr.o.
·         revize plynových zařízení na OÚ a v KD provedeny 24.11.2005
 
 
5) Závěr
 
    Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil.
 


U S N E S E N Í
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 16.12. 2005
 
 
 
 
     Zastupitelstvo obce všemi hlasy  s c h v a l u j e na svém zasedání dne 16.12. 2005
 
 
 1. rozpočtové opatření č.3,č.4. v rozpočtu obce na rok 2005 a rozpočtové provizorium na měsíc leden 2006
 
 1. výši poplatku za svoz a uložení TDO v roce 2006 takto
 
·         fyzické osoby s trvalým pobytem                   350,-Kč za jednu osobu
·         právnické osoby                                            1000,-Kč za jednu popelnici
·         budovy k rekreačnímu účelu                          350,-Kč za jednu popelnici
 
       3. aby návrh na zadání ÚPO Nedvězí vypracovala společnost BETA s.r.o. Svitavy
 
  
 
 
Příloha ze ZO ze dne 16.12. 2005
 
 
Zastupitelstvem obce Nedvězí bylo stanoveno následující složení inventarizačních komisí:
 
Předseda HIK : Král Vratislav
 
Předseda komise CO : Bednář Bořivoj
Členové komise :           Ing. Mareček Pavel
                                       Novotný Bohumil
 
Předseda komise majetku a zařízení OÚ : Ing.Mareček Pavel
Členové komise :                                            Bednář Bořivoj
                                                                        Fricová Irena
                                                                        Král Vratislav
 
Předseda komise zařízení kulturního domu : Schauerová Anna
Členové komise :                                                 Panuška Vojtěch
                                                                             Novotný Bohumil
 
Předseda komise požární ochrany : Hegr Zdeněk
Členové komise :                                 Gregor Pavel
                                                              Mareček Jiří
 
Předseda komise pro zúčtovací vztahy : Hegr Ladislav
Členové komise :                                         Fricová Irena
                                                       Gregor Pavel
 
 
   
    ZO na svém zasedání ze dne 16.12. 2005 navrhlo termín provedení inventarizace majetku obce od 19.12. 2005 do 31.12.2005. Byly navrženy dílčí inventurní komise, kterých předsedou je vždy prvně napsaný člen komise. Předsedové dílčích komisí jsou povinni se s členy komise domluvit na způsobu provedení inventarizace a to dle uvedeného termínu.
Předsedové IK jsou povinni předat výsledky inventarizace majetku obce předsedovi IK do 9.1. 2006. Předseda předá zápis z inventarizace majetku obce starostovi do 16.1. 2006.
 

Zasedání zastupitelstva 21.9.2005

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis
 
 
ze zasedání zastupitelstva obce Nedvězí konaného dne 21. září 2005
v 18.00 hod. v kanceláři OÚ Nedvězí.
 
 
 
Přítomni: B. Bednář, V. Král, Ing.P. Mareček, L. Hegr, V. Panuška
                  Z. Hegr
 
Omluveni: A. Schauerová
 
Program : 1) Smlouva s PK – internetizace knihovny       
                  2) Likvidace pojistné události 
                  3) Výsledky jakosti pitné vody v Nedvězí
                  4) Smlouva o nájmu o provozování plynárenského zařízení v obci
                  5) Oprava třídy v budově staré školy
                  6) Prodej obecního pozemku
                  7) Oprava kanalizace u čp.69 
                  8) Stanovení podmínek pronájmu hasičského výletiště
                  9) Schválení vypracování studie územního plánu obce Nedvězí
                10) Schválení rozpočtového opatření č. 1
                11) Různé
                12) Závěr
 
 
 
 
Vlastní jednání:
 
 
1) Smlouva s PK – internetizace knihovny       
 
    Starosta obce přivítal všechny členyzastupitelstva obce a seznámil je s programem zasedání. Po té podal informaci k podepsané smlouvě č: 2005/01368 s PK o poskytnutí grantu v rámci programu Podpora internetizace knihoven na rok 2005. V rámci tohoto programu naše obec dostala finanční hotovost z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši   25 000,-Kč.
 
2)   Likvidace pojistné události 
 
      Zástupce starosty podal informaci k pojistné události č. 6050009107 ze dne 12.3.2005 a to  
poškození majetku – pilíř s elektroměrovým měřením. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. poukázala na likvidaci této pojistné události finanční hotovost v částce 19 504,-Kč.
    
3) Výsledky jakosti pitné vody v Nedvězí
 
      Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s protokolem o zkoušce kontrolního vzorku pitné vody v obci Nedvězí (pohostinství). Odběr provedla firma Vodní zdroje Chrudim, spol.s.r.o. a důvodem ke kontrolnímu odběru bylo předcházející zjištěné mikrobiologické znečištění pitné vody v pohostinství ze dne 29.6.2005. Provedený kontrolní odběr prokázal účinnost provedených opatření (zajištění chlorace vody). 
     
4)  Smlouva o nájmu o provozování plynárenského zařízení v obci
 
     Starosta přítomným členům ZO sdělil, že provozovatelem plynárenské sítě a dodavatelem plynu v obci je od 1.7.2005 JP,a.s. Brno, jelikož 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. nám dala k 30.6.2005 výpověď. Za tímto účelem starosta obce podepsal smlouvy na odběr plynu pro kulturní dům a budovu OÚ.  
 
 
5) Oprava třídy v budově staré školy
 
     ZO projednalo žádost SDH Nedvězí a MS Nedvězí o možnosti opravy spodní třídy. Ta by po opravě sloužila jako společenská místnost a klubovna SDH. ZO obce nemá námitek a pověřilo člena ZO pana Zdeňka Hegra o předběžné vyčíslení materiálových nákladů na opravu třídy. ZO rozhodlo, že financování oprav bude probíhat dle možností obce ve spolupráci s SDH a MS Nedvězí. 
 
 
6) Prodej obecního pozemku
 
     ZO projednalo žádost o koupi obecního pozemku par.č. 82/004 o výměře 613 m2 . ZO schválilo tuto žádost a tojediným zájemcům, paní Alici Rajnyšové a panu Hronovi, vlastníkům rekreační chalupy v Nedvězí č.p. 65 v ceně 20,-Kč/m2 . Usnesení tohoto bodu je přílohou zápisu.
 
 
7) Oprava kanalizace u čp.69
 
     Zástupce starosty informoval přítomné o špatném stavu kanalizace u č.p.69. Jedná se o propadlý litinový rošt a zborcenou kanalizační trubku. Po domluvě zajistil na opravu pana Edlmana, který zajistí materiál i práce spojené s opravou. ZO souhlasí s nákupem dvou kanalizačních betonových trubek. 
 
 
8) Stanovení podmínek pronájmu hasičského výletiště
 
     ZO projednalo stanovení výše finančního příspěvku za pronájem hasičského výletiště, které stojí na obecním pozemku. ZO schválilo poplatek v částce 300,-Kč za jednu akci včetně spotřeby elektrické energie a pitné vody.           
 
 
9) Schválení vypracování územního plánu obce Nedvězí
 
     Starosta obce seznámil členy ZO s možností vypracovat studii územního plánu obce za přispění grantu PK ve výši 50% a to do konce tohoto roku. Zdůraznil, že od 1.1.2006 bude platit novela stavebního zákona podle které bude složitější žádat o dotace na tyto projekty. ZO chválilo vypracování studie územního plánu. Usnesení bodu je přílohou zápisu.       
10)   Schválení rozpočtového opatření č. 1
                                            
        Předseda finančního výboru pan Vratislav Král informoval členy ZO o čerpání rozpočtu obce a rozpočtovém opatření, které nastalo. ZO jednomyslně rozpočtové opatření schválilo a výpis tohoto opatření je přílohou tohoto zápisu
    
 
11)   Různé
 
         ZO projednalo následující body jednání:
 
 • stavební povolení – plynofikace čp. 86, manželé Hofmanovi
 • stavební povolení – plynofikace čp. 72, pan Kapoun
 • prověření žádosti o poskytnutí dotace pro SDH
 • objednávka na pouť v roce 2006 – pan Lagron
 • oprava veřejného osvětlení u čp.70
 • nátěr stromků v obecním lese – ve spolupráci s panem Dostálem
 • údržba zeleně na obecních pozemcích
 
 
12)   Závěr
 
        Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil.
 
 
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 21.9. 2005
 
 
 
 
     Obecní zastupitelstvo všemi hlasy  s c h v a l u j e na svém zasedání dne 21.9.2005
 
 
 1. prodej obecního pozemku par.č. 82/004 o výměře 613 m2  v ceně 20,-Kč/m2 jediným zájemcům, a to paní Alici Rajnyšové a panu Hronovi, vlastníkům rekreační chalupy v Nedvězí č.p. 65
 
 
 1. vypracování studie územního plánu obce Nedvězí
 
 
      3.   rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce Nedvězí na rok 2006