Obecní úřad

obecní úřadNedvězí 87
569 92, Bystré u Poličky
IČO: 00277053

telefon: 468 00 33 72, 725 09 25 09
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: xxga44m

Organizační struktura

Kontakt:
Ing. Pavel Mareček, starosta - 725 092 509

Jan Novotný, místostarosta - 724 083 051
Kuklová Irena, účetní - 606 702 997
Gregor Pavel, pokladní - 724 088 505

Úřední hodiny:   úterý 18:00 - 19:00 hod.

                           pátek 18:00 - 19:30 hod.

GDPR pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Petr Škvařil
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Zasedání zastupitelstva 11.12.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 9/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 11.12. 2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Novotný Jan, Hegr Zdeněk, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       (7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
1. Ověřovatelé zápisu:
      Za ověřovatele zápisu byl zvolen pan Vratislav Král
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
    3. Schválení obecně závažné vyhlášky – ÚPO Nedvězí
     4. Projednání inventarizace majetku obce za rok 2006
     5. Informace
     6. Závěr
 
3. Schválení obecně závažné vyhlášky – ÚPO Nedvězí
     Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s podkladovým materiálem na schválení územního plánu obce Nedvězí. Obsah tohoto materiálu zahrnuje:  
I.             Důvodovou zprávu
II.          Návrh na usnesení
III.       Zprávu o projednání územního plánu
IV.       Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování
V.          Návrh obecně závazné vyhlášky
 
I. Důvodová zpráva
 
Obecní zastupitelstvo v Nedvězí,vzhledem k potřebě pořízení aktuální územně plánovací dokumentace, koncepčního dokumentu pro rozvoj obce a podkladu pro územní a stavební řízení, přistoupilo k vypracování zadání územního plánu obce (ÚPO).
Jako koncept územního plánu byla použita urbanistická studie, projednaná podle § 21, odstavce 2 a 4 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zadání územního plánu obce s funkcí souborného stanoviska bylo schváleno zastupitelstvem obce.
Návrh územního plánu obce Nedvězí byl dokončen v srpnu roku 2006, následně projednán ve smyslu § 22 stavebního zákona a byl vystaven na ObÚ v Nedvězí a na odboru územního rozvoje a životního prostředí MěÚ v Poličce od 20.9.2006 do 19.10.2006.
Připomínky a stanoviska k urbanistické studii a k zadání byly pořizovatelem akceptovány a zpracovatelem dopracovány do návrhu územního plánu obce.
 
 
Hlavní cíle řešení územního plánu obce:
 
- zhodnotit možnosti bezkolizního rozvoje jednotlivých funkčních složek sídla a navrhnout potřebné kapacity dopravních a inženýrských zařízení
- stanovit funkční a prostorové regulační podmínky na správním území obce
- navrhnout potřebná opatření pro zlepšení kvality přírodního prostředí
 
 
Zpracovatelem územního plánu obce je:
 
Ing. arch. Miloslav Konvička, Skřivanova 8, 602 00 Brno
 
II. Návrh usnesení o schválení územního plánu obce Nedvězí
 
a)   Schvaluje
v souladu s § 26, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, územní plán obce Nedvězí a vydává obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce.
 
 
b)   Vymezuje
závaznou část územního plánu obce Nedvězí, včetně veřejně prospěšných staveb.
 
 
c)   Bere na vědomí
- stanovisko nadřízeného orgánu ÚP – Krajského úřadu Pardubického kraje, OSRK a ÚPSŘ k návrhu územního plánu obce, ze dne  11.12.2006 Č.j. 232/06
- zprávu o prověření a projednání návrhu územního plánu obce.
 
 
d)   Ukládá
starostovi obce zajistit:
- uložení, evidenci a předání schváleného územního plánu obce (ÚPO) v souladu s § 19 vyhlášky č. 135/2001 Sb., v platném znění (dále jen vyhlášky)
- zaslání obecně závazné vyhlášky ÚPO a schématu hlavního výkresu ÚPO dotčeným orgánům státní správy dle § 20, odst.3 vyhlášky
- zaslání registračních listů ÚPO nadřízenému orgánu územního plánování a Ústavu územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 601 00 Brno dle § 21, odst.2 vyhlášky,
 
 
 
 
III.  Zpráva o projednání návrhu územního plánu obce
Obsah:
 
1.      Údaje o projednání návrhu územního plánu obce
2.      Vyhodnocení všech podaných stanovisek a připomínek
3.      Výsledky prověření návrhu:
a)      úplnost dokumentace
b)      dodržení regulativů schválené územně plánovací dokumentace vyššího stupně, komplexnost navrhovaného řešení
c)      splnění podmínek a požadavků uplatněných při projednávání konceptu
d)     splnění obecných technických požadavků na výstavbu
e)      závazné regulativy pro uspořádání území
f)       kvalita zpracované dokumentace
 
1.      Údaje o projednání návrhu územního plánu
 
Návrh územního plánu (dále jen ÚPO) byl projednán ve smyslu § 22 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Byl vystaven na obecním úřadě v Nedvězí a na MěÚ Polička, odboru územního rozvoje a životního prostředí ve dnech od 20.9.2006 do 19.10.2006. Při projednávání se vyjádřily dotčené orgány státní správy uvedené v rozdělovníku, který je součástí vyhodnocení stanovisek k projednávanému návrhu ÚPO. Připomínky a stanoviska byly pořizovatelem akceptovány a zpracovatelem zapracovány do čistopisu ÚPO.
 
Projednání návrhu ÚPO:
 
 1. Zahájeno dne:                01.09.2006
 2. Ukončeno dne:               14.11.2006
 
2.   Vyhodnocení všech podaných stanovisek a připomínek
 
K návrhu ÚPO byly vzneseny připomínky, které byly zpracovatelem zapracovány do čistopisu ÚPD. Orgány územního plánu sousedních územních obvodů byly o projednání vyrozuměny.
 
3.      Výsledky prověření návrhu územního plánu obce
 
a)      Úplnost dokumentace:
Obsah dokumentace je v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 135/2001 Sb., v platném znění a odpovídá požadavkům pořizovatele.
b)      Dodržení regulativů schválených ÚPD vyššího stupně, komplexnost navrhovaného řešení:
Návrh ÚPO je v souladu s 2. návrhem ÚP VÚC Pardubického kraje.
c)      Splnění podmínek a požadavků uplatněných při projednávání urbanistické studie s náležitostmi konceptu ÚPO:
Projednávání ÚPO zabezpečoval ObÚ Nedvězí. Územní plán byl zpracován cestou urbanistické studie, která byla projednána jako koncept územního plánu podle § 21, odst. 2 a 4 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zadání ÚPO, které mělo funkci souborného stanoviska podle § 21, odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., bylo schváleno Zastupitelstvem obce Nedvězí.
d)     Splnění obecných požadavků na výstavbu:
Předložená územně plánovací dokumentace splňuje ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu.
e)      Závazné regulativy pro uspořádání území:
Závazné regulativy jsou uvedeny v grafické části ÚPO i v návrhu vyhlášky o závazných částech územního plánu obce.
f)       Kvalita zpracované dokumentace:
Předložená dokumentace splňuje požadavky pořizovatele na rozsah a kvalitu zpracování.
 
IV. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování
Je přílohou tohoto zápisu.
V. Návrh obecně závazné vyhlášky
Je přílohou tohoto zápisu
                                                                                                                                        7-0-0
4. Projednání inventarizace majetku obce za rok 2006
    Na zasedání byl stanovený termín inventarizace majetku obce k 31.12. 2006. Předsedou IK byl zvolen předseda finančního a stavebního výboru pan V. Král. Termín provedení inventarizace majetku obce byl určen od 18.12.2006 do 31.12.206. Byly navrženy dílčí inventurní komise, kterých předsedou je vždy prvně napsaný člen komise. Předsedové dílčích komisí jsou povinni se s členy komise domluvit na způsobu provedení inventarizace a to dle uvedeného termínu.
Předsedové IK jsou povinni předat výsledky inventarizace majetku obce předsedovi IK do 12.1. 2007. Předseda předá zápis z inventarizace majetku obce starostovi do 19.1.2007. Způsob provedení inventarizace a složení komisí je přílohou tohoto zápisu.
                                                                                                                                   7-0-0 
5. Informace
     Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:
·         Budova OÚ – zřízení bezdrátového internetu od společnosti GS–net Polička, přeměna pevné digitální linky Telefonica na linku analogovou (úspora měsíčního paušálu)
 • Temperování teploty v KD – zajistí Ing. Pavel Mareček
 • Zajištění revizí u plynových kotlů v KD a na OÚ
 • Provedení drobné opravy v kulturním domě – Hanus Tomáš
 • Vyhrnování sněhu na obecních komunikacích – zajistí pan Vratislav Král ve spolupráci s Farmou Nedvězí spol.sr.o.
 • Stavební úpravy na budově školy – SDH Nedvězí
 • AZASS Polička – zpráva z minulého zasedání
 • Mikroregion Poličsko – valná hromada se uskuteční dne 13.12.2006 na MÚ Bystré,
                                             proběhnou volby do vedení mikroregionu
 
 
6. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.
                
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                         
     Dne: 11.12.2006
 
 
     Ověřovatel:   Král Vratislav                                  ……………………………….. 
 
                                                           
 
 
 
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
………………………….                                                             …………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 9/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 11.12. 2006
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11.12.2006 všemi hlasy
 
 
a)   Schvaluje
v souladu s § 26, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, územní plán obce Nedvězí a vydává obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce.
 
 
b)   Vymezuje
závaznou část územního plánu obce Nedvězí, včetně veřejně prospěšných staveb.
 
 
c)   Bere na vědomí
- stanovisko nadřízeného orgánu ÚP – Krajského úřadu Pardubického kraje, OSRK a ÚPSŘ k návrhu územního plánu obce, ze dne  11.12.2006 Č.j. 232/06
- zprávu o prověření a projednání návrhu územního plánu obce.
 
 
d)   Ukládá
starostovi obce zajistit:
- uložení, evidenci a předání schváleného územního plánu obce (ÚPO) v souladu s § 19 vyhlášky č. 135/2001 Sb., v platném znění (dále jen vyhlášky)
- zaslání obecně závazné vyhlášky ÚPO a schématu hlavního výkresu ÚPO dotčeným orgánům státní správy dle § 20, odst.3 vyhlášky
- zaslání registračních listů ÚPO nadřízenému orgánu územního plánování a Ústavu    územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 601 00 Brno dle § 21, odst.2 vyhlášky
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 11.12.2006
 
 
     Ověřovatel zápisu:     Král Vratislav               …………………………….. 
                              
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………                                                           …………………………….


Příloha ze ZO ze dne 11.12. 2006
 
 
Zastupitelstvem obce Nedvězí bylo stanoveno následující složení inventarizačních komisí:
 
Předseda HIK : Král Vratislav
 
Předseda komise CO : Bednář Bořivoj
Členové komise :           Panuška Vojtěch
                                       Novotný Jan
 
Předseda komise majetku a zařízení OÚ : Ing.Mareček Pavel
Členové komise :                                            Bednář Bořivoj
                                                                        Fricová Irena
                                                                        Král Vratislav
 
Předseda komise zařízení kulturního domu : Schauerová Anna
Členové komise :                                                 Panuška Vojtěch
                                                                             Novotný Jan
 
Předseda komise požární ochrany : Hegr Zdeněk
Členové komise :                                 Gregor Pavel
                                                              Mareček Jiří
 
Předseda komise pro zúčtovací vztahy :  Novotný Jan
Členové komise :                                         Fricová Irena
                                                                     Gregor Pavel
   
    ZO na svém zasedání ze dne 11.12. 2006 navrhlo termín provedení inventarizace majetku obce od 18.12.2006 do 31.12.2006. Byly navrženy dílčí inventurní komise, kterých předsedou je vždy prvně napsaný člen komise. Předsedové dílčích komisí jsou povinni se s členy komise domluvit na způsobu provedení inventarizace a to dle uvedeného termínu.
Předsedové IK jsou povinni předat výsledky inventarizace majetku obce předsedovi IK do 12.1.2007. Předseda předá zápis z inventarizace majetku obce starostovi do 19.1. 2007.
 
 

Zasedání zastupitelstva 31.10.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 8/2006
 
z jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 31.10.2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Schauerová Anna, Panuška Vojtěch,
                  Král Vratislav, Novotný Jan, Hegr Zdeněk
                                                                                                                       (7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
 
Jednání ustavující schůze zastupitelstva obce Nedvězí zahájil pan Bořivoj Bednář jako nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva, poté pověřil pana Vratislava Krále řízením zasedání do zvolení nového starosty. Pan Král konstatoval, že zastupitelstvo obce Nedvězí bylo svoláno starostou obce dne 24.10.2006 a informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce úřadu obce Nedvězí dne 24.10.2006, tj. nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona č.2/2003 (dále jen zákon o obcích).
 
1. Volba zapisovatele zápisu, volba ověřovatelé zápisu:
     Za zapisovatele zápisu byl zvolen Ing. Pavel Mareček, za ověřovatele zápisu byl zvolen 
     Novotný Jan.
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatel zápisu, zapisovatel zápisu
    2. Schválení programu jednání
     3. Složení slibu členů zastupitelstva obce
     4. Volba starosty obce
     5. Volba místostarosty obce
     6. Volba předsedů výborů
     7. Schválení úředních hodin na OÚ
     8. Závěr
 
3. Složení slibu členů zastupitelstva obce
    Zapisovatel zápisu přečetl zvoleným členům zastupitelstva obce slib v tomto znění:            „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Po přečtení slibu zastupitelé slovem „slibuji“ složili Ústavou předepsaný slib, který stvrdili podpisem. Podepsaný slib je přílohou zápisu.
                                                                                                                                   7-0-0
4. Volba starosty obce
     Členové zastupitelstva všemi hlasy přítomných schválili způsob volby starosty, zástupce starosty a předsedů výborů, a to aklamací – veřejným hlasováním. Poté se přistoupilo k volbě starosty. Do funkce starosty obce Nedvězí byl navržen jediný kandidát, stávající starosta pan Bořivoj Bednář, který kandidaturu přijal. Bořivoj Bednář byl všemi hlasy přítomných zvolen starostou obce.
Pan Vratislav Král konstatoval, že starostou obce Nedvězí byl zvolen pan Bořivoj Bednář, Nedvězí 75, 569 92 Bystré, narozen  27.5.1949                                      7-0-0
 
Protože starosta byl řádně zvolen, bylo předáno řízení tohoto zasedání nově zvolenému starostovi panu Bořivoji Bednářovi.
Pan Bořivoj Bednář poděkoval panu Královi za dosavadní řízení jednání zastupitelstva a ujal se dalším řízením zasedání.zastupitelstva obce.
                                                                                                                                    
5. Volba místostarosty obce
    Starosta vyzval zastupitele k podání návrhů na funkci místostarosty. Do funkce zástupce starosty byl navržen Ing. Pavel Mareček, který kandidaturu přijal. Starosta o jediném návrhu na tuto funkci nechal hlasovat. Zástupcem starosty obce Nedvězí byl všemi hlasy přítomných zvolen Ing. Pavel Mareček.
Starosta konstatoval, že místostarostou obce Nedvězí byl zvolen pan Ing. Pavel Mareček, Nedvězí 24, 569 92 Bystré, narozen 25.12.1965
                                                                                                                                   7-0-0                
6. Volba předsedů výborů
·         Volba předsedy výboru finančního a stavebního
Do funkce předsedy těchto dvou výborů byl navržen a všemi hlasy přítomných zvolen pan Vratislav Král, který tuto funkci přijal. Členy těchto výborů byli jmenováni Ing. Pavel Mareček a Jan Novotný.
 
·         Volba předsedy výboru kontrolního a KOVP                                                                                                                                   
Do funkce předsedy výboru kontrolního a KOVP byl navržen a všemi hlasy přítomných zvolen pan Zdeněk Hegr, který tuto funkci přijal. Členem výboru byl dále jmenován Bořivoj Bednář.
 
·         Volba předsedy výboru sociálního a kulturního
Do funkce předsedy výboru sociálního a kulturního byla navržena a všemi hlasy přítomných zvolena paní Anna Schauerová, která tuto funkci přijala. Členy této komise byli jmenováni Vojtěch Panuška, Pavel Gregor a Stanislava Kubíková.
                                                                                                                             7-0-0     
7. Schválení úředních hodin na OÚ
     Členové zastupitelstva obce všemi hlasy schválili dobu úředních hodin na OÚ a to každý pátek od 18.00 hod do 20.00 hod.
                                                                                                                                   7-0-0      
8. Závěr
      Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.
                
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 31.10.2006
 
 
     Ověřovatel:   Novotný Jan                                              ………………………………..                                 
                                                           
 
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
………………………….                                                             ……………………………
Usnesení č. 8/2006
 
z jednání ustavujícího zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 31.10. 2006
 
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 31.10.2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
 1. volbu starosty obce – pan Bořivoj Bednář, Nedvězí 75, 569 92 Bystré,                                                           
                                         narozen 27.5.1949
 
 1. volbu místostarosty obce – pan Ing. Pavel Mareček, Nedvězí 24, 569 92 Bystré
                                                        narozen 25.12.1965
 
 1. volbu předsedů výborů
 
 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 31.10.2006
 
 
    Ověřovatel:   Novotný Jan                                          ……………………………….. 
 
                                              
                                                           
 
 
  
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………                                                           ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.1 k zápisu č. 8/2006
 
z jednání ustavujícího zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 31.10. 2006
 
 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
 
 
Bořivoj Bednář                                             …………………………………
 
Ing. Pavel Mareček                                       …………………………………
 
Anna Schauerová                                           ………………………………..
 
Vojtěch Panuška                                            ………………………………..
 
Vratislav Král                                                ………………………………..
 
Novotný Jan                                                  ………………………………..
 
Hegr Zdeněk                                                 …………………………………
 
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 29.9.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 7/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 29.9. 2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Ladislav, Hegr Zdeněk, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       (7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
1. Ověřovatelé zápisu:
      Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Král Vratislav, Hegr Zdeněk
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
    3. Schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Polička
     4. Přiznání dotace na provedenou plynofikaci obce
     5. Informace
     6. Závěr
 
3. Schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Polička
     Všichni zastupitelé byli seznámeni s návrhem dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 08/2003-P. Tato smlouva je podepsána s Městem Polička za účelem projednávání přestupků a dodatek smlouvy řeší její prodloužení na další období. ZO s předloženým návrhem dodatku ke smlouvě souhlasí.
                                                                                                                                   7-0-0
4. Přiznání dotace na provedenou plynofikaci obce
    Starosta obce seznámil přítomné s protokolem ze Státního fondu Životního prostředí ČR. naší obci byla přiznána celková dotace na plynofikaci obce a to v částce 1 401 300,- Kč. Tato dotace proběhla finančně v roce 2004 a na základě celkového vyhodnocení akce plynofikace obce Nedvězí, které bylo zasláno v únoru 2006  z hlediska procentuálního napojení domácností nám tato částka byla přiznána.
                                                                                                                                   7-0-0 
5. Informace
     Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:
·         Budova OÚ – oprava střešní krytiny
 • Územní plán – jsou vyhodnocovány stanoviska k návrhu ÚPO
 • Ing.Jiří J l, Nedvězí 77 – stavební povolení na opravu rod. domku
 • Volby do zastupitelstva obce – vylosování pořadí kandidátu
 • EKO-KOM s.r.o., Praha – oznámení změn sazeb základních odměn
 • Stavební úpravy na budově školy – SDH Nedvězí
 • GASAG s.r.o., Brno – stavební povolení na demontáž měřícího objektu na STL
 • Mikroregion Poličsko – valná hromada ze dne 11.9.2006
 
 
 
 
6. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.
                
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 29.9.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Král Vratislav                                  ………………………………..  
 
                             Hegr Zdeněk                                    ………………………………..                               
                                                           
 
 
 
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
………………………….                                                             …………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 7/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 29.9. 2006
 
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30.6.2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
1.      dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 08/2003-P uzavřený mezi Obcí Nedvězí a Městem Polička
 
 
 
 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 29.9.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Král Vratislav                                    ……………………………….. 
 
                             Hegr Zdeněk                                      ………………………………..                               
                                                           
 
 
  
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………                                                           ………………………… 
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 18.8.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 6/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 18.8.2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Ladislav, Hegr Zdeněk, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       (7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
1. Ověřovatelé zápisu:
      Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Panuška Vojtěch, Hegr Zdeněk
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
     3. Schválení smlouvy na pořízení výpočetní techniky
     4. Schválení rozpočtových opatření
     5. Informace, diskuse, různé
     6. Závěr
 
3. Schválení smlouvy na pořízení výpočetní techniky
     Zástupce starosty informoval ZO o neinvestiční dotaci na informační technologie, kterou poskytuje v roce 2006 Pardubický kraj obcím. Naší žádosti z měsíce června bylo vyhověno a Pardubickým krajem byla zaslána smlouva na pořízení výpočetní techniky v celkové finanční částce 31 250,- Kč. ZO tuto neinvestiční dotací jednomyslně schvaluje.
                                                                                                                                   7-0-0
4. Schválení rozpočtových opatření
    Předseda finančního výboru podal informace k čerpání rozpočtu obce k danému datu. Došlo k navýšení rozpočtu v roce 2006 v důsledku přiznání grantu na ÚPO Nedvězí a přiznání neinvestiční dotace na pořízení informační technologie. Jedná se o rozpočtové opatření č.1 v částce 120 000,- Kč a rozpočtové opatření č.2 v částce 31 250,- Kč. Zastupitelstvo obce rozpočtové opatření č.1 a č.2 schvaluje.
                                                                                                                                   7-0-0 
5. Informace
     Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:
·         Změna trvalého pobytu – Petra Hanyková, nyní bytem Trpín 28
 • Město Bystré – návrh zadání pro zpracování změny č.2 ÚP Města Bystré
 • Termín voleb do 1/3 Senátu PČR a zastupitelstev obcí - 20.11. a 21.11. 2006 a druhé kolo do 1/3 Senátu PČR proběhne ve dnech 27.11. a 28.11. 2006
 • Drahoš Křivý, Nedvězí 78 – nahlášení rekonstrukce plotu před domem  
 
 
6. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.
                
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 18.8.2006
 
 
     Ověřovatelé:  Panuška Vojtěch                              ………………………………..                               
                                                           
 
                            Hegr Zdeněk                                    ……………………………….    
 
 
 
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
………………………….                                                             …………………………..
 
 
 
  
 
 
Usnesení č. 6/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 18.8. 2006
 
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.8.2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
 
 1. smlouvu s Pardubickým krajem na pořízení informační technologie v celkové finanční častce 31 250,- Kč
 
 1. rozpočtové opatření č1 v částce 120 000,- Kč a rozpočtové opatření č.2 v částce        31 250,- Kč
 
 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 18.8.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Panuška Vojtěch                              ……………………………….. 
 
                             Hegr Zdeněk                                    ………………………………..  
 
  
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………                                                           ………………………… 
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 30.6.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 5/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 30.6.2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Ladislav, Hegr Zdeněk, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       (7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
1. Ověřovatelé zápisu:
      Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Panuška Vojtěch, Schauerová Anna
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
     3. Schválení návrhu zadání ÚPO Nedvězí
     4. Dotace na informační technologie
     5. Schválení odkupu ryb
     6. Schválení smlouvy o poskytnutí grantu na ÚPO
     7. Informace, diskuse, různé
     8. Závěr
 
3. Schválení návrhu zadání ÚPO Nedvězí
     Všichni zastupitelé byli seznámeni s návrhem zadání územního plánu obce Nedvězí a to na základě ustanovení § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/200 Sb.. ZO s předloženým návrhem souhlasí.
                                                                                                                                   7-0-0
4. Dotace na informační technologie
    Zástupce starosty informoval ZO o neinvestiční dotaci na informační technologie, kterou poskytuje v roce 2006 Pardubický kraj obcím, které nevlastnily žádnou výpočetní techniku anebo vlastnily techniku značně zastaralou. Tato výzva byla zaslána také naší obci, jelikož jsme v uplynulých letech žádnou dotaci neobdrželi. Za tímto účelem byla podána písemná žádost na Pardubický kraj spolu s informací hodnotící současný stav informační technologie v obci.
                                                                                                                                   7-0-0 
5. Schválení odkupu ryb
    Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností nákupu ryb do obecního rybníka od pana Ing. Jiřího Votavy, Bytem Nedvězí 43. ZO odsoulasilo tento nákup a to v cenové relaci 52,-Kč za 1 kg, nejvýše však v celkové ceně do 18 000,- Kč za odebrané množství.
                                                                                                                                   7-0-0                
6. Schválení smlouvy o poskytnutí grantu na ÚPO
     Starosta přečetl návrh smlouvy Pardubického kraje o poskytnutí grantu na zpracování ÚPO Nedvězí. Předmětem této smlouvy č. 2006/02070 je dotace ve výši 120 000,-Kč. ZO tento návrh smlouvy schválilo. 
                                                                                                                                   7-0-0
 
7. Informace
     Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:
·         Kulturní dům – oprava střešní krytiny dle finanční situace z rozpočtu obce
 • Územní plán – byly předány připomínky zhotoviteli dnes na OÚ Nedvězí
 • Svoz komunálního odpadu – změna od 3.7. do 1.10.2006
 • Svazek obcí AZASS, Polička – závěrečný účet za rok 2005 a rozpočet na rok 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 • Ministerstvo zemědělství, Praha – přiznání celkové dotace na vodovod Nedvězí (dle závěrečného vyhodnocení akce)
 • Vyúčtování voleb do Parlamentu ČR
 • Výkup kovového odpadu – nově v Poličce
 
 
8. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.
                
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 30.6.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Schauerová Anna                            ……………………………….. 
 
                             Panuška Vojtěch                              ………………………………..                                
                                                           
 
 
 
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                  
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
………………………….                                                             …………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 5/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 30.6. 2006
 
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30.6.2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
1.      na základě ustanovení § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. návrh zadání územního plánu obce Nedvězí (ÚPO Nedvězí).
 
2.      zakoupení ryb od Ing. Jiřího Votavy, bytem Nedvězí  43 v celkové částce do 18 000,-Kč
 
3.   smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí grantu ve vyši 120 000,-Kč na pořízení 
      studie ÚPO Nedvězí
 
 
 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 30.6.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Schauerová Anna                              ……………………………….. 
 
                             Panuška Vojtěch                               ………………………………..                               
                                                           
 
 
  
      Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
        starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………                                                           ………………………… 
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 12.5.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 4/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 12.5.2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Ladislav, Hegr Zdeněk, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       (7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
1. Ověřovatelé zápisu:
      Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Král Vratislav, Hegr Zdeněk
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
     3. Schválení smlouvy o poskytnutí grantu
     4. Návrh zadání na změnu č.2 ÚPN SÚ Bystré
     5. Smlouva na zpětný odběr elektrozařízení
     6. Informace, diskuse, různé
     7. Závěr
 
3. Schválení smlouvy o poskytnutí grantu
      Všichni zastupitelé byli seznámeni se smlouvou za účelem poskytnutí investičního grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na „Územní plán obce Nedvězí“. Grant na realizaci akce se poskytuje ve vyši 120.000,-Kč. Zastupitelstvo obce se smlouvou souhlasí.
                                                                                                                                   7-0-0
 
4. Návrh zadání na změnu č.2 ÚPN SÚ Bystré
     Zastupitelé se seznámili s návrhem zadání na změnu č.2 „Územního plánu sdílního útvaru Bystré“. Tento návrh zadání je ze strany ZO Nedvězí bez připomínek, jelikož změny v ÚPN SÚ nejsou zásadní a vycházejí z potřeb města.
                                                                                                                                   7-0-0 
5. Smlouva na zpětný odběr elektrozařízení
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou na zpětný odběr velkých a malých domácích elektrospotřebičů, nářadí a nástrojů. Tyto elektrospotřebiče budou nepoškozené a kompletní zdarma odvážet TS města a.s., Bystřice nad Pernštejnem. Svoz bude uskutečněn pouze za cenu dopravy na sběrný dvůr v Bystřici nad Pernštejnem. Pokud zpětně odebrané elekrozařízení nebude kompletní a bez poškození, jedná se pak o elekroodpad a kolektivní systém nebude hradit žádné náklady spojené s nakládáním s takovýmto elektroodpadem. ZO se smlouvou souhlasí a pověřilo starostu o uzavření smlouvy.
                                                                                                                                   7-0-0            6. Informace
     Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:
·         JMP a.s., Plynárenská 499/1, Brno – zápis o prohlídkách HUP
 • Územní plán obce Nedvězí – pracovní porada se zhotovitelem se uskuteční dne 30.6.2006 na OÚ v 10.00 hod
 • Údržba zeleně na pozemcích OÚ – zakoupení travní sekačky
 • práce na budově obecní školy ve spolupráci s SDH a MS
 • oprava místních komunikací – dle finanční situace z rozpočtu obce
 • oprava střešní krytiny na budově OÚ a KD – v měsíci srpen a září
 
7. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.
                
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 12.5.2006
 
 
 
 
     Ověřovatelé:   Král Vratislav                             ………………………………..  
 
                             Hegr Zdeněk                              ………………………………..                               
                                                           
 
 
 
     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
       starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
………………………….                                                             …………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 4/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 12.5. 2006
 
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne12.5.2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
1.      smlouvu za účelem poskytnutí investičního grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na „Územní plán obce Nedvězí“ ve vyši 120.000,-Kč.
 
2.      smlouvu na zpětný odběr velkých a malých domácích elektrospotřebičů, nářadí a nástrojů.
 
 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 12.5.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Král Vratislav                             ……………………………….. 
 
                             Hegr Zdeněk                               ………………………………..                                
                                                           
 
  
     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                  
       starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………                                                           ………………………… 
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 3.3.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 3/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 3.3.2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Ladislav, Hegr Zdeněk, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       (7 zastupitelů)
Omluveni: ---
                                                                                                                        ( 0 zastupitel)
1. Ověřovatelé zápisu:
      Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Král Vratislav, Hegr Zdeněk
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
     3. Schválení auditu obce za rok 2006
     4. Podání závěrečného vyhodnocení akce „Plynofikace obce Nedvězí“
     5. Smlouva s Úřadem práce na veřejně prospěšné práce
     6. Informace, diskuse, různé
     7. Závěr
 
3. Projednání výsledku auditu hospodaření za rok 2005
     Všichni zastupitelé byli seznámeni se zjištěnými nedostatky dle protokolu. Protokol je všem zastupitelům k dispozici.
Zastupitelstvo obce přijalo tato opatření:
- uvedené nedostatky budou odstraněny a pro příští období bude postupováno v souladu s danými předpisy. Zpráva o výsledku auditu je přílohou zápisu.
                                                                                                                                   7-0-0
 
4. Podání závěrečného vyhodnocení akce „Plynofikace obce Nedvězí“
     Zastupitelé byli seznámeni ze závěrečným vyhodnocením akce „Plynofikace obce Nedvězí“, které se zpracovalo a do 28.2.2006 zaslalo na Ministerstvo SFŽP do Prahy.
Součásti tohoto vyhodnocení je také stanovisko ČIŽP oblastního inspektorátu v Hradci Králové, oddělení ochrany ovzduší. Ke dni vydání stanoviska ČIŽP bylo napojeno 54 % smlouvou požadovaných odběratelů. Přibližně ve stejném poměru tak dochází ke snížení emisí znečišťujících látek oproti hodnotám uvedených ve smlouvě.
Za této situace Státní fond životního prostředí ČR při stanovení výše finanční podpory bude postupovat ve smyslu platných směrnic SFŽP ČR. Zastupitelstvo obce bere tuto skutečnost na vědomí.
                                                                                                                                  7-0-0 
5. Smlouva s Úřadem práce ve Svitavách
    Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dohodou č. SYA-V-3015/2006 o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací podle ustanovení § 112 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti a podle § 24 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb.. Jedná se o pomocné dělnické práce (údržba veřejné zeleně, budov a veřejných komunikací v majetku obce, úklidové práce v lese ), a to v počtu maximálně 4 pracovníků na dobu od 1.4.2006 do 30.11.2006. ZO jednomyslně schválilo tuto dohodu, a na provádění těchto prací vybralo tyto pracovníky: 
   
·         Petr Fajmon Nedvězí čp. 26, narozen 6.2. 1976
·         Zdeněk Fajmon Nedvězí čp.58, narozen 23.12. 1953
·         Zdeněk Gregor Nedvězí čp. 80, narozen 14.8. 1962
·         Renata Bidmonová Nedvězí čp. 30, narozená 30.3.1974
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby se jmenovanými uchazeči jednal a s Úřadem práce ve Svitavách dohodu podepsal.
                                                                                                                                7-0-0
                                                
6. Informace
    Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:
·         Kulturní dům - temperování teploty i v měsíci březen (navýšení nákladů)
 • Územní plán – byly předány zpracovateli potřebné podklady a mapové listy
 • Žádost o zrušení trvalého pobytu – zahájení správního řízení.
 • Kolaudace – plynofikace čp. 11, Farma Nedvězí spol. .sr. o. 
 • Zpráva o hospodaření Mikroregionu Poličsko k nahlédnutí na obci.
 • Shazování sněhu na přístřešku u kulturního domu.
 • Porucha na vodovodní přípojce na čp. 1 – zamrznutí ve sklepě (bude hrazeno majitelem nemovitosti)
 • Žádost o kácení stromů - Obec Nedvězí, Nedvězí čp. 87
                                 - Votava Jiří, Nedvězí čp. 43
                                 - Drábek Karel, Nedvězí čp. 51
- Gregor Pavel, Nedvězí čp. 80      
 
Diskuse
- Byl vznesen dotaz na nákup ryb do obecního rybníku a na lov ryb v roce 2006. Bylo dojednáno, že nákup ryb proběhne v měsíci duben a lov se uskuteční od měsíce května dle obecní povolenky na rok 2006.
- Zazněla připomínka na špatný stav okapových rýn a svodů u kulturního domu. Bude řešeno v jarních měsících.
 
7. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.
                
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 3.3.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Král Vratislav                             ……………………………….. 
 
                             Hegr Zdeněk                               ………………………………..                               
                                                           
 
     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                  
       starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
                                                                                                                    ………………………….                                                     …………………………………..
 
Usnesení č. 3/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 3.3. 2006
 
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3.3.2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
1.      výsledek auditu hospodaření obce za rok 2006
 
2.      dohodou č. SYA-V-3015/2006 o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací podle ustanovení § 112 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti a podle § 24 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb..
 
 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 3.3.2006
 
 
     Ověřovatelé:   Král Vratislav                             ……………………………….. 
 
                             Hegr Zdeněk                               ………………………………..                               
                                                           
 
  
     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
       starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………                                                   ………………………………… 
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 31.1.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 2/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 31.1.2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Ladislav, Hegr Zdeněk, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Panuška Vojtěch
                                                                                                                       (6 zastupitelů)
 
Omluveni: Hegr Zdeněk
                                                                                                                        ( 1 zastupitel)
 
1. Ověřovatelé zápisu:
     Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Hegr Ladislav, Král Vratislav
 
 
2. Schválení programu jednání
     1.Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
      3. Schválení rozpočtu obce na rok 2006
     4. Schválení inventarizace majetku obce k 31.12.2005
     5. Informace, diskuse, různé
     6. Závěr
 
 
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2006
     Všichni zastupitelé obdrželi předem návrh rozpočtu na rok 2006, historii nákladů a výsledky hospodaření roku 2005. V kapitole příjmů a výdajů byly zodpovězeny všechny dotazy a připomínky. Zastupitelé po konečném projednání rozpočet na rok 2006 schválili. Příjmy v rozpočtu na rok 2006 byly stanoveny v částce 1 617 400,-Kč a výdaje v částce
1 438 200,-Kč. Schválený rozpočet na rok 2006 je přílohou zápisu. 
                                                                                                                                   6-0-0
                                                                                            
4. Schválení inventarizace majetku obce k 31.3.2006
     Předseda inventarizační komise pan V. Král seznámil přítomné s provedenou     inventarizaci majetku obce k 31.12. 2005. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo způsob a provedení inventarizace majetku obce k 31.12. 2005. Zápis z provedené inventarizace majetku obce k 31.12. 2005 je přílohou tohoto zápisu.
                                                                                                                                   6-0-0   
 
5. Informace
     Starosta obce podal přítomným členů m zastupitelstva následující informace:
·         Kulturní dům - temperování teploty.
 • Územní plán – dne 1.2.2006 proběhne na OÚ jednání na schválení zadání ÚPO obce Nedvězí.
 • Úřední elektronická deska obce na adrese – www.e-vysocina.cz.
 • Otvírání pokladniček, sbírka na Tři krále v obci – částka celkem činí 4 538,-Kč.
 • Větrné elektrárny v obci Jedlová – řízení zastaveno.
                                                                                                                             
Diskuse
- Zajistit na rok 2006 smlouvu s Úřadem práce ve Svitavách o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v obci.
- Vznesena připomínka na prohrnování sněhu na místních komunikací – jednáno se společností Farma spol. sr. o.  
- Zamrzání vodovodní přípojky do kulturního domu – dle finanční situace vybudovat novou vodovodní přípojku v roce 2006.       
 
 
6. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.
                
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel
                        
     Dne: 31.1.2006
 
     Ověřovatelé:   Hegr Ladislav                             ……………………………….. 
 
                             Král Vratislav                             ………………………………..                               
                                                            
 
  
     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
       starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………….                                                                         ……………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 2/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 31.1. 2006
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 31.1.2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
1.      rozpočet obce Nedvězí na rok 2006
 
2.      inventarizaci majetku obce Nedvězí, provedenou k 31.12. 2005 
 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel
                        
     Dne: 31.1.2006
 
     Ověřovatelé:   Hegr Ladislav                             ……………………………….. 
 
                             Král Vratislav                             ………………………………..                               
                                                            
 
 
     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 
       starosta obce                                                                                    místostarosta 
 
 
……………………………….                                                                         ……………………………………  
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 13.1.2006

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis č. 1/2006
 
z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 13.1.2006 na Obecním úřadě v Nedvězí
 
 
Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Ladislav, Panuška Vojtěch, Schauerová
                 Anna, Král Vratislav, Hegr Zdeněk  (7 zastupitelů)
 Omluveni: ---   ( 0 zastupitel)
 
1. Ověřovatelé zápisu:
Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Panuška Vojtěch, Schauerová Anna
 
 
2. Schválení programu jednání
     1. Ověřovatelé zápisu
     2. Schválení programu jednání
     3. Územní plán obce Nedvězí – zadání zpracování
     4. Schválení navýšení poplatku za psi
     5. Cestovní náhrady zastupitelů
     6. Informace, diskuse, různé
     7. Závěr
 
 
3. Územní plán obce Nedvězí    
     Zastupitelé byli informováni o nabídce Doc. Ing. arch. M. Konvičky na zpracování návrhu územního plánu pro obec Nedvězí včetně cenové relace. Návrh ÚPO bude zpracován ve 4 vyhotoveních v souladu s přílohou č. 2 vyhl. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění a dle metodiky minimálního standartu pro digitální zpracování ÚP měst a obcí v GIS v Pardubickém kraji (MINIS).
Zastupitelstvo obce schvaluje aby pan Doc. Ing. arch. Miloslav Konvička, Csc. zpracoval pro obec Nedvězí ÚPO dle stavebního zákona. Dále souhlasí s navrženou cenovou nabídkou za zpracování ÚPO Nedvězí v částce 163 000,-Kč s tím, aby byla do ceny zahrnuta digitalizace mapových podkladů firmou GB-geodézie Brno s.r.o..
                                                                                                                                   7-0-0
 
4. Schválení navýšení poplatku za psi
     Zastupitelstvo obce rozhodlo o navýšení poplatku ze psů a to na částku 200,-Kč za prvního psa a 300,-Kč za každého dalšího psa majitele v obci Nedvězí. 
                                                                                                                                   7-0-0
 
5.Cestovní náhrady zastupitelů
     ZO rozhodlo o vyplácení cestovních náhrad zastupitelů vždy dle příslušné platné vyhlášky o cestovních náhradách (119/1992 Sb.) bez dalších úprav.                                                           
                                                                                                                                   7-0-0
 
6. Informace
    Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:
·         Kulturní dům – temperování teploty
 • Územní plán – zpracovává se návrh na zadání ÚPO (BETA s.r.o. Svitavy)
 • Veřejné osvětlení – špatně svítí světlo u čp.59 (příležitostně se opraví)
 • Autobusová čekárna – výměna tří rozbitých oken
 
 
Diskuse
- Byl vznesen dotaz na kácení některých stromů kolem obecního rybníka. Bude uvažováno s kácením podle průběhu zimy.
 
 
7. Závěr
     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.
               
 
 
 
Usnesení č. 1/2006
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 13.1. 2006
 
 
 
      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13.1. 2006 všemi hlasy  s c h v a l u j e :
 
 
 1. aby pan Doc. Ing. arch. Miloslav Konvička, Csc. zpracoval pro obec Nedvězí ÚPO dle stavebního zákona
 
 
 1. navrženou cenovou nabídkou za zpracování ÚPO Nedvězí v částce 163 000,-Kč s tím, aby byla do ceny zahrnuta digitalizace mapových podkladů firmou GB-geodézie Brno s.r.o..
 
 
 

Zasedání zastupitelstva 16.12.2005

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis
 
 
 
ze zasedání zastupitelstva Obce Nedvězí konaného dne 16. prosince 2005
v 17.00 hod. v kanceláři OÚ Nedvězí.
 
 
 
Přítomni: B. Bednář, V. Král, Ing.P. Mareček, A. Schauerová, L. Hegr, V. Panuška
                  Z. Hegr
 
Omluveni: 
 
Program : 1)  Rozpočtové opatření č.3, č.4, rozpočtové provizorium 1/2006 - schválení        
                  2)   Schválení navýšení poplatku za svoz a uložení TDO
                 
3)   Inventarizace majetku obce k 31.1.2005
                  4)   Předložení závěrečného vyhodnocení akce – plynofikace obce Nedvězí
                  5)   Schválení zadání na zpracování studie ÚPO Nedvězí
                  6)   Různé
                  7)   Závěr
 
 
 
 
 
Vlastní jednání:
 
 
1) Rozpočtové opatření č.3, č.4, rozpočtové provizorium 1/2006 - schválení        
 
    Starosta obce přivítal všechny členyzastupitelstva obce a seznámil je s programem zasedání. Po té předal slovo vedoucímu finančního výboru, který podal zprávu o čerpání rozpočtu obce za rok 2005. Zdůraznil, že došlo k úpravě rozpočtu a jednotlivé položky kde došlo k opravě, členům ZO vysvětlil. Jelikož není schválen rozpočet na rok 2006, bylo rozhodnuto ZO, že se bude obec v měsíci leden 2006 řídit rozpočtovým provizoriem.   Starosta obce nechal o tomto upraveném rozpočtu obce na rok 2005 a rozpočtovém provizoriu na měsíc leden 2006 hlasovat. ZO jednomyslně navržené rozpočtové opatření chválilo. Usnesení bodu a rozpočtové opatření jsou přílohou zápisu.
 
 
2) Schválení navýšení poplatku za svoz a uložení TDO
 
     Pan Král V. podal informaci o čerpání finanční částky z rozpočtu obce v roce 2005 za svoz a uložení tuhého domovního odpadu. Dále přečetl návrh smlouvy za svoz i za uložení TDO v roce 2006, kde zdůraznil o jakou finanční částku dojde k navýšení za zmíněné úkony. Podal tedy návrh o navýšení poplatku za svoz a uložení TDO v roce 2006 o 50,-Kč. ZO daný návrh jednomyslně schválilo a stanovilo výši poplatku v roce 2006 takto:
 
 
·         fyzické osoby s trvalým pobytem                   350,-Kč za jednu osobu
·         právnické osoby                                            1000,-Kč za jednu popelnici
·         budovy k rekreačnímu účelu                          350,-Kč za jednu popelnici
 
ZO dále nezměnilo žádný jiný bod z veřejné vyhlášky č.1 a č.2. o nakládání s TDO a veškeré úlevy v roce 2006 jsou tedy v platnosti. Usnesení tohoto bodu je přílohou zápisu.

3) Inventarizace majetku obce k 31.1.2005
 
      Na zasedání byl stanovený termín inventarizace majetku obce k 31.12. 2005. Předsedou IK byl zvolen předseda finančního a stavebního výboru pan V. Král. Termín provedení inventarizace majetku obce byl určen od 19.12. 2005 do 31.12.2005. Byly navrženy dílčí inventurní komise, kterých předsedou je vždy prvně napsaný člen komise. Předsedové dílčích komisí jsou povinni se s členy komise domluvit na způsobu provedení inventarizace a to dle uvedeného termínu.
    Předsedové IK jsou povinni předat výsledky inventarizace majetku obce předsedovi IK do 9.1. 2006. Předseda předá zápis z inventarizace majetku obce starostovi do 16.1. 2006.Způsob provedení inventarizace a složení komisí je přílohou tohoto zápisu.
 
      . 
4)  Předložení závěrečného vyhodnocení akce – plynofikace obce Nedvězí
 
     Starosta informoval ZO o předložení vyhodnocení akce plynofikace obce na Státní fond životního prostředí ČR a to v termínu do 02/2006. ZO tuto skutečnost bere na vědomí a pověřilo starostu, aby ve spolupráci se stavebním úřadem v Bystrém zpracovali potřebné podklady pro vyhodnocení akce.
 
 
5)   Schválení návrhu zadání na zpracování ÚPO Nedvězí
                       
      Zastupitelé schválili, aby návrh na zadání ÚPO Nedvězí vypracovala společnost BETA s.r.o. Svitavy
    
 
6) Různé
 
   OZ projednalo následující body jednání:
 
·         údržba obecních cest – vyhrnování sněhu zajistí FARMA Nedvězí spol. sr.o.
·         revize plynových zařízení na OÚ a v KD provedeny 24.11.2005
 
 
5) Závěr
 
    Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil.
 


U S N E S E N Í
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 16.12. 2005
 
 
 
 
     Zastupitelstvo obce všemi hlasy  s c h v a l u j e na svém zasedání dne 16.12. 2005
 
 
 1. rozpočtové opatření č.3,č.4. v rozpočtu obce na rok 2005 a rozpočtové provizorium na měsíc leden 2006
 
 1. výši poplatku za svoz a uložení TDO v roce 2006 takto
 
·         fyzické osoby s trvalým pobytem                   350,-Kč za jednu osobu
·         právnické osoby                                            1000,-Kč za jednu popelnici
·         budovy k rekreačnímu účelu                          350,-Kč za jednu popelnici
 
       3. aby návrh na zadání ÚPO Nedvězí vypracovala společnost BETA s.r.o. Svitavy
 
  
 
 
Příloha ze ZO ze dne 16.12. 2005
 
 
Zastupitelstvem obce Nedvězí bylo stanoveno následující složení inventarizačních komisí:
 
Předseda HIK : Král Vratislav
 
Předseda komise CO : Bednář Bořivoj
Členové komise :           Ing. Mareček Pavel
                                       Novotný Bohumil
 
Předseda komise majetku a zařízení OÚ : Ing.Mareček Pavel
Členové komise :                                            Bednář Bořivoj
                                                                        Fricová Irena
                                                                        Král Vratislav
 
Předseda komise zařízení kulturního domu : Schauerová Anna
Členové komise :                                                 Panuška Vojtěch
                                                                             Novotný Bohumil
 
Předseda komise požární ochrany : Hegr Zdeněk
Členové komise :                                 Gregor Pavel
                                                              Mareček Jiří
 
Předseda komise pro zúčtovací vztahy : Hegr Ladislav
Členové komise :                                         Fricová Irena
                                                       Gregor Pavel
 
 
   
    ZO na svém zasedání ze dne 16.12. 2005 navrhlo termín provedení inventarizace majetku obce od 19.12. 2005 do 31.12.2005. Byly navrženy dílčí inventurní komise, kterých předsedou je vždy prvně napsaný člen komise. Předsedové dílčích komisí jsou povinni se s členy komise domluvit na způsobu provedení inventarizace a to dle uvedeného termínu.
Předsedové IK jsou povinni předat výsledky inventarizace majetku obce předsedovi IK do 9.1. 2006. Předseda předá zápis z inventarizace majetku obce starostovi do 16.1. 2006.
 

Zasedání zastupitelstva 21.9.2005

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis
 
 
ze zasedání zastupitelstva obce Nedvězí konaného dne 21. září 2005
v 18.00 hod. v kanceláři OÚ Nedvězí.
 
 
 
Přítomni: B. Bednář, V. Král, Ing.P. Mareček, L. Hegr, V. Panuška
                  Z. Hegr
 
Omluveni: A. Schauerová
 
Program : 1) Smlouva s PK – internetizace knihovny       
                  2) Likvidace pojistné události 
                  3) Výsledky jakosti pitné vody v Nedvězí
                  4) Smlouva o nájmu o provozování plynárenského zařízení v obci
                  5) Oprava třídy v budově staré školy
                  6) Prodej obecního pozemku
                  7) Oprava kanalizace u čp.69 
                  8) Stanovení podmínek pronájmu hasičského výletiště
                  9) Schválení vypracování studie územního plánu obce Nedvězí
                10) Schválení rozpočtového opatření č. 1
                11) Různé
                12) Závěr
 
 
 
 
Vlastní jednání:
 
 
1) Smlouva s PK – internetizace knihovny       
 
    Starosta obce přivítal všechny členyzastupitelstva obce a seznámil je s programem zasedání. Po té podal informaci k podepsané smlouvě č: 2005/01368 s PK o poskytnutí grantu v rámci programu Podpora internetizace knihoven na rok 2005. V rámci tohoto programu naše obec dostala finanční hotovost z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši   25 000,-Kč.
 
2)   Likvidace pojistné události 
 
      Zástupce starosty podal informaci k pojistné události č. 6050009107 ze dne 12.3.2005 a to  
poškození majetku – pilíř s elektroměrovým měřením. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. poukázala na likvidaci této pojistné události finanční hotovost v částce 19 504,-Kč.
    
3) Výsledky jakosti pitné vody v Nedvězí
 
      Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s protokolem o zkoušce kontrolního vzorku pitné vody v obci Nedvězí (pohostinství). Odběr provedla firma Vodní zdroje Chrudim, spol.s.r.o. a důvodem ke kontrolnímu odběru bylo předcházející zjištěné mikrobiologické znečištění pitné vody v pohostinství ze dne 29.6.2005. Provedený kontrolní odběr prokázal účinnost provedených opatření (zajištění chlorace vody). 
     
4)  Smlouva o nájmu o provozování plynárenského zařízení v obci
 
     Starosta přítomným členům ZO sdělil, že provozovatelem plynárenské sítě a dodavatelem plynu v obci je od 1.7.2005 JP,a.s. Brno, jelikož 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. nám dala k 30.6.2005 výpověď. Za tímto účelem starosta obce podepsal smlouvy na odběr plynu pro kulturní dům a budovu OÚ.  
 
 
5) Oprava třídy v budově staré školy
 
     ZO projednalo žádost SDH Nedvězí a MS Nedvězí o možnosti opravy spodní třídy. Ta by po opravě sloužila jako společenská místnost a klubovna SDH. ZO obce nemá námitek a pověřilo člena ZO pana Zdeňka Hegra o předběžné vyčíslení materiálových nákladů na opravu třídy. ZO rozhodlo, že financování oprav bude probíhat dle možností obce ve spolupráci s SDH a MS Nedvězí. 
 
 
6) Prodej obecního pozemku
 
     ZO projednalo žádost o koupi obecního pozemku par.č. 82/004 o výměře 613 m2 . ZO schválilo tuto žádost a tojediným zájemcům, paní Alici Rajnyšové a panu Hronovi, vlastníkům rekreační chalupy v Nedvězí č.p. 65 v ceně 20,-Kč/m2 . Usnesení tohoto bodu je přílohou zápisu.
 
 
7) Oprava kanalizace u čp.69
 
     Zástupce starosty informoval přítomné o špatném stavu kanalizace u č.p.69. Jedná se o propadlý litinový rošt a zborcenou kanalizační trubku. Po domluvě zajistil na opravu pana Edlmana, který zajistí materiál i práce spojené s opravou. ZO souhlasí s nákupem dvou kanalizačních betonových trubek. 
 
 
8) Stanovení podmínek pronájmu hasičského výletiště
 
     ZO projednalo stanovení výše finančního příspěvku za pronájem hasičského výletiště, které stojí na obecním pozemku. ZO schválilo poplatek v částce 300,-Kč za jednu akci včetně spotřeby elektrické energie a pitné vody.           
 
 
9) Schválení vypracování územního plánu obce Nedvězí
 
     Starosta obce seznámil členy ZO s možností vypracovat studii územního plánu obce za přispění grantu PK ve výši 50% a to do konce tohoto roku. Zdůraznil, že od 1.1.2006 bude platit novela stavebního zákona podle které bude složitější žádat o dotace na tyto projekty. ZO chválilo vypracování studie územního plánu. Usnesení bodu je přílohou zápisu.       
10)   Schválení rozpočtového opatření č. 1
                                            
        Předseda finančního výboru pan Vratislav Král informoval členy ZO o čerpání rozpočtu obce a rozpočtovém opatření, které nastalo. ZO jednomyslně rozpočtové opatření schválilo a výpis tohoto opatření je přílohou tohoto zápisu
    
 
11)   Různé
 
         ZO projednalo následující body jednání:
 
 • stavební povolení – plynofikace čp. 86, manželé Hofmanovi
 • stavební povolení – plynofikace čp. 72, pan Kapoun
 • prověření žádosti o poskytnutí dotace pro SDH
 • objednávka na pouť v roce 2006 – pan Lagron
 • oprava veřejného osvětlení u čp.70
 • nátěr stromků v obecním lese – ve spolupráci s panem Dostálem
 • údržba zeleně na obecních pozemcích
 
 
12)   Závěr
 
        Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil.
 
 
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 21.9. 2005
 
 
 
 
     Obecní zastupitelstvo všemi hlasy  s c h v a l u j e na svém zasedání dne 21.9.2005
 
 
 1. prodej obecního pozemku par.č. 82/004 o výměře 613 m2  v ceně 20,-Kč/m2 jediným zájemcům, a to paní Alici Rajnyšové a panu Hronovi, vlastníkům rekreační chalupy v Nedvězí č.p. 65
 
 
 1. vypracování studie územního plánu obce Nedvězí
 
 
      3.   rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce Nedvězí na rok 2006                                   
  

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Publikováno v Vyhlášky.

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
OBCE NEDVĚZÍ


Zastupitelstvo obce Nedvězí vydává dne 16.12.2002 podle ustanovení §16 odst.1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ( dále jen „zákon“ ), ve znění zákona č.479/2001 Sb. a v souladu s ustanovením §19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště ( dále jen „řád“ ).

 
 
 
Článek 1
 
Úvodní ustanovení
 
1.      Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště ( dále jen pohřebiště ) – katolický hřbitov v
Nedvězí, k.ú. Nedvězí, č.parcely 677/2,vlastník pozemku Obec Nedvězí.
 
2.      Provozovatelem i správcem pohřebiště je Obec Nedvězí.
 
 
 
Článek 2
 
Provozní doba pohřebiště
 
1.      Pohřebiště je veřejnosti přístupné denně po celých 24 hodin.
 
 
Článek 3
 
Pořádek na pohřebišti
 
1.      Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
      důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se   
      hlučně, požívat alkoholické nápoje a omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky a
      používat prostory pohřebiště k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 
2.      Na pohřebiště je zakázán vstup podnapilým osobám a osobám se psy a jinými zvířaty.
 
3.      Přístup na pohřebiště může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů na vymezenou
      dobu omezit nebo zakázat.
 
4.      Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem,
      který stanoví tento řád.
 
5.      Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
 
 
Článek 4
 
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
 
1.      Výkopové práce související s pohřbením a exhumací, prostřednictvím dodavatele těchto prací vlastnícího živnostenské oprávnění.
2.      Pohřbívání.
3.      Provádění exhumací.
4.      Ukládání zpopelněných lidských pozůstatků.
5.      Pronájem hrobových míst.
6.      Vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků.
7.      Správa a údržba pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně a areálu pohřebiště.
 
 
Článek 5
 
Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
 
1.      Správce pohřebiště je povinen:
 
·         předat nájemci hrobového místa ( dále jen „nájemce“ ) k užívání vyznačené číselně označené hrobové místo
·         umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl.9
·         umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze na nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení a vznikne-li škoda, je ten kdo ji způsobil povinen hrobové místo uvést do původního stavu a škodu nahradit.
 
2.      Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly
      ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo
      nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
 
Článek 6
 
Povinnosti nájemce hrobového místa
 
     Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto :
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9.Před zahájením prací si vyžádat          
     písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být
     zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující
     technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora
     záměru. Po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit
     se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
 2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím
     rozsahu a následujícím způsobem :
a)      nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy
hrobového místa.
b)      zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak majetek a zdraví ostatních osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště ( který stanoví povolený
     rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod. ) a udržovat je v řádném stavu.Takové   
     lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové zeleně, zasahovat pouze se    
     souhlasem
     správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace
     veřejné zeleně.
5. Zajistit na své náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění
     hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle §25 odst.9 zákona
6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů,potřebných k vedení evidence
     pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
7. Strpět číselné označení hrobu provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým v 
     daném pohřebišti nebo jeho části.
8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi
     provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
 
 
 
Článek 7
 
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
 
1.      Lidské pozůstatky a zpopelněné lidské ostatky do hrobů a hrobek lze ukládat pouze se
      souhlasem správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených s exhumací.
      Zpopelněné lidské ostatky je možno uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
      pohřebiště a způsobem který stanoví.
 
2.      Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem se jménem zemřelého,     datem narození a datem pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.
 
3.      Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
 
4.      Pro pohřbívání do hrobky je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a
      to z tvrdého dřeva s poloviční zinkovou vložkou nebo kovové s nepropustným dnem.
 
5.      Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky :
a)      hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let min. 1,5 metru, u dětí mladších 10 let min.1,2 metru.
b)      rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 metru
c)      před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit minimálně 1 metr.
 
6.   Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách a hrobech může správce  
      pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.
 
 
Článek 8
 
Tlecí doba
 
     Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských ostatků je 15 let ,dle stanoviska okresního
     hygienika ze dne 1.11.2002 ,č.
 
Článek 9
 
Zřizování hrobového zařízení a podmínky pro provádění prací na pohřebišti
 
1.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 
·         základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 0,8 m
·         přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
·         vlastní náhrobek a rám musí být mezi sebou jednotlivě ukotveny
 
2.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 
·         hloubka výkopu maximálně 2,5 m
·         stěny musí být provedeny z porézních materiálů, pokud budou provedeny z betonu
      musí být z hrobky vyvedena difúzní zátka
·         kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozním nátěrem
·         na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady zalité
      betonem a povrch izolován
·         na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy nebo umístnit krycí desku neprodyšně
 
3.      Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
 
·         dobu výstavby hrobky
·         požadavky na ochranu zeleně
·         podmínky používání komunikací pohřebiště
·         způsob skladování materiálů a uložení a likvidace odpadů
·         průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
 
4.      Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který současně archivuje dokumentaci spojenou se zřízením hrobky.
5.      Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
 
·         respektovat důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
·         neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
·         po ukončení prací na pohřebišti uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu
 
 
 
 
Článek 10
 
Sankce
 
     Porušení tohoto řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle zákona o přestupcích a
     zákona o obcích.
 
 
Článek 11
 
Účinnost
 
     Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce.
 
 
 
 
Bořivoj Bednář                                                                           Ing. Pavel Mareček
           starosta obce                                                                                                                              místostarosta
 
 
 
1)       Zákon č..256/2001 Sb., o pohřebnictví
2)       Zákon č. 479/2001 Sb., o pohřebnictví
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

Publikováno v Vyhlášky.

        
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE NEDVĚZÍ
č. 2/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 

 
Zastupitelstvo obce Nedvězí vydává dne 26.listopadu 2001 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84, odst.2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
 
 
Článek 1
Základní ustanovení
 
 
 
1) Obec Nedvězí vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. h) zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o                                           
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatekza provoz systému     
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
 2) Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad v Nedvězí (dále jen „správce poplatku“).
 
Článek 2
Předmět poplatku
 
Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1) (dále jen „poplatek za odpad“) a způsob jeho výběru obcí.
 
 
Článek 3
Poplatníci poplatku
 
Poplatníkem poplatku za odpad jsou :
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území obce Nedvězí. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má na území obce Nedvězí ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící      k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této   stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny poplatek platit společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 
 
 
 
 
 
 
Článek 4
Oznamovací povinnost
1.      Poplatník má ohlašovací povinnost dle § 33 odst.12 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kterou splní tím, že správci poplatku doručí Přiznání k poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  (dále jen „Přiznání k poplatku), které je přílohou č.1 této vyhlášky, podle stavu k datu jeho vyplnění. Ohlašovací povinnost splní poplatník uvedením na Přiznání k poplatku, který se vztahuje k libovolné nemovitosti v rámci území obce Nedvězí.                  
2.      Poplatník je povinen podat Přiznání k poplatku v termínu do 28.02.2002 pro poplatkové období roku 2002.
3.      V období po 28.02. 2002 je poplatník    povinen podat Přiznání k poplatku do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
4.      Poplatník je povinen podat dodatečné Přiznání k poplatku v případě, že u něho nastaly změny mající vliv na výši platby poplatku na tiskopisu, který je přílohou č.1 této vyhlášky, a to v termínu do 30 dnů od vzniku těchto změn.
5.      Na podaném Přiznání k poplatku je poplatník   povinen uvést údaje dle přílohy této obecně závazné vyhlášky
6.      Poplatník může svou ohlašovací povinnost splnit prostřednictvím společného zástupce domácnosti nebo majitele nebo správce rodinného domu nebo bytu dle čl.3 této vyhlášky (v dalším textu jsou tyto osoby označeny společným pojmem „zástupce“).
 
Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
 
1)      První poplatková povinnost vzniká dnem 1.1. 2002, další vznikají dnem přihlášení se k trvalému pobytu nebo dnem vzniku vlastnictví k objektu sloužícího nebo využívajícího k individuální rekreaci.
2)      Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení trvalého pobytu nebo dnem ukončení vlastnictví k objektu sloužícího nebo využívajícího k individuální rekreaci.
 
 
Článek 6
Sazba poplatku
1.      Sazba poplatku je složena z pevné částky za povinnou osobu a kalendářní rok (dále jen „pevná částka“) a z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (dále jen „nákladová částka“).
Pro rok 2002 se stanovuje tato výše „poplatku za odpad“
pevná částka                                                                  61,- Kč
nákladová částka                                                        189,- Kč
celková sazba poplatku za odpad                                250,- Kč 
      
2.      Celková sazba poplatku za odpad kryje náklady za pravidelný svoz sběrných nádob, a to nejméně 39x za rok., dále náklady na třídění, využívání a zneškodňování odpadu a náklady za likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu.
3.      Poplatník může poplatek platit prostřednictvím zástupce.
4.      Pokud vznikne poplatková povinnost je poplatník povinen zaplatit poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Pokud vznikne poplatková povinnost v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
5.      Zanikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatníkovi nebo zástupci ( pokud byl poplatek placen zástupcem) správcem poplatku vrácena část již zaplaceného poplatku v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců v příslušném kalendářním roce po které nevyplývala poplatková povinnost z této obecně závazné vyhlášky. Pokud zanikne poplatková povinnost v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
 
 
 
 
 
 
 
Článek 7
Splatnost poplatku
 
1) Poplatek je splatný v termínu do 31.1. kalendářního roku.V roce 2002 do 30.04.2002.
 
2) Pokud celková výše platby poplatku za odpad placená zástupcem přesáhne částku 1.000,- Kč, může být tato platba rozdělena do dvou pololetních splátek, které jsou splatné v termínech do 31. 1. a 31. 7. kalendářního roku.
 
Článek 8
Osvobození od poplatku
Od placení poplatku za komunální odpad dle této obecně závazné vyhlášky jsou osvobozeni tito poplatníci :
a)      každé nezaopatřené třetí a další dítě v rodině
b)   osoby hlášené k trvalému pobytu, které se v obci dlouhodobě nezdržují
c)   fyzické osoby, které překročily věkovou hranici 80 let nebo ji v daném kalendářním roce dovrší
 
 
Článek 9
Ustanovení společná a závěrečná
1.      Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinností nepeněžité povahy4).
2.      Pokud nebude poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši dle této obecně závazné vyhlášky, může správce poplatku poplatek zvýšit o 50 % 5). Poplatek lze vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3.      Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad v Nedvězí.
4.      Za udržování souladu vyhlášky s obecně závaznými předpisy vyšší právní síly je odpovědný Obecní úřad v Nedvězí.
5.      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2002, s výjimkou článku 4, který nabývá účinnosti dnem 28.02. 2002.
 
 
 
 
 
Bořivoj Bednář                                                                      Ing.Pavel Mareček
      starosta obce                                                                                                                  místostarosta
 
1)       Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů /§4/
2)       Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů / §6 /
3)       Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů / §68 /
4)       Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, /§37/ a odkazy pod čarou tohoto zákona
5)       Zákon č. 565/1190 Sb., o místních poplatcích /§11/
 
 
 
 
 
 
Vyhláška byla schválena OZ                                     :         dne 26.11. 2001
Datum vyhlášení (vyvěšení)                                     :         dne   9.12. 2001
Datum sejmutí                                                           :         dne
Datum platnosti                                                         :         dne    1.1. 2002
Vyhláška zaslána na OkÚ Svitavy                             :         dne 10.12. 2001