Zápis č. 1/2008

Zápis č. 1/2008

 

z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 31.1.2008  na Obecním úřadě v Nedvězí

 

Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Hegr Zdeněk, Schauerová Anna,       

                  Novotný Jan, Král Vratislav, Panuška Vojtěch

                                                                                                                       ( 7 zastupitelů)

Omluveni: ---

                                                                                                                       ( 0 zastupitel)

 

1. Ověřovatelé zápisu:

     Za ověřovatele zápisu byl zvolen Panuška Vojtěch

 

 

2. Schválení programu jednání

     1.Ověřovatel zápisu

     2. Schválení programu jednání

      3. Schválení rozpočtu obce na rok 2008

     4. Smlouva – SDRUŽENÍ DOMOV Bystré 2008

     5. Rozhodnutí – povolení k provozování vodovodu

     6. Informace, diskuse, různé

     7. Závěr

 

 

3. Schválení rozpočtu obce na rok 2008

     Všichni zastupitelé obdrželi předem návrh rozpočtu na rok 2008, historii nákladů  a  výsledky hospodaření roku 2007, jelikož rozpočet byl navržen v návaznosti na skutečnost roku 2007. Jedná se o rozpočet na základní chod obce, případné akce v jednotlivých místních částech budou projednány a doplněny rozpočtovým opatřením. V kapitole příjmů a výdajů byly zodpovězeny všechny dotazy a připomínky. Zastupitelé po konečném projednání   rozpočet pro rok 2008 schválili.

·        Příjmy v rozpočtu na rok 2008 byly stanoveny v částce 1 679 200,-Kč.

·        Výdaje v rozpočtu na rok 2008 byly stanoveny v částce 1 459 000,-Kč. 

  • Financování v rozpočtu na rok 2008 v částce 229 200,- Kč, z toho 117 000,- Kč jsou finanční prostředky na bankovních účtech a 337 200,- Kč jsou splátky úvěrů.                                                                                                                                      

  Schválený rozpočet pro rok 2008 je přílohou zápisu.                                                                                                                                            

                                                                                                                                7-0-0

                                                                                           

4. Schválení smlouvy na rok 2008 – SDRUŽENÍ DOMOV Bystré

     Předsedkyně sociálního výboru přečetla návrh smlouvy SDRUŽENÍ DOMOV Bystré na

poskytování služeb starším občanům v roce 2008. ZO schválilo návrh smlouvy a stanovilo zaslat poplatek 20.000,-Kč dle smlouvy ve dvou splátkách.

                                                                                                                                 7-0-0   

 

5. Rozhodnutí – povolení k provozování vodovodu

     Místostarosta přítomné informoval s rozhodnutím PK KÚ odboru živ. prostředí a zemědělství k udělení povolení pro obec Nedvězí provozovat obecní vodovod. Registrační číslo rozhodnutí je 5310-702331-00277053-1/1.

 

6. Informace

     Starosta obce podal přítomným členů m zastupitelstva následující informace:

 

·        Otvírání pokladniček, sbírka na Tři krále v obci – částka celkem činí 5 540,-Kč.

·        Pan Jílek J., Haškova 416, Polička – stížnost na společnost Farma spol. sr.o., Nedvězí (zatékání dešťové vody k domu z opravené komunikace vedoucí k Farmě) 

·        Pan Jílek J., Haškova 416, Polička – žádost o povolení kácení stromu na parcele p.č. 152

·        Stavební úřad Bystré – povolení dělení pozemku (manželé Vojtovi, Brno)

·        Tech. služby Města Bystré s.r.o. – skládkovné na rok 2008: 1 075,-Kč/t

                                                                                                                             

Diskuse

- Zajistit na rok 2008 smlouvu s Úřadem práce ve Svitavách o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v obci.

 

 

7. Závěr

     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.

                

 

     Zapsal:  Ing Mareček Pavel

                        

     Dne: 31.1.2008

 

     Ověřovatel:   Panuška Vojtěch                            ……………………………….. 

 

 

                                                            

 

  

     Bednář Bořivoj                                                                            Ing. Mareček Pavel                                                                                  

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 

 

……………………………….                                                                         ……………………………………  

 


 

 

 

 


Usnesení č. 1/2008

 

zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 31.1. 2008

 

 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 31.1.2008 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 

 

1.   rozpočet obce Nedvězí pro rok 2008

 

2.   návrh smlouvy s OS DOMOV Bystré pro rok 2008

 

 

 

     Zapsal:  Ing. Mareček Pavel

                        

     Dne: 31.1.2008

 

     Ověřovatel:   Hegr Zdeněk                                 ……………………………….. 

 

 

 

     Bednář Bořivoj                                                                          Ing. Mareček Pavel
                                                                                      

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 

 

……………………………….                                                                         ……………………………………