Obecní úřad

Návrh závěrečného účtu obce Nedvězí za rok 2007

Publikováno v Financování obce.

 

 

Návrh závěrečného účtu obce Nedvězí za rok 2007

 

V souladu s ustanovením § 17 zákona 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zpracovala obec Nedvězí  návrh závěrečného účtu. Při zpracování byly použity podklady z roční účetní závěrky, z výsledků provedené inventarizace, evidence majetku a dalších pomocných podkladů.

Návrh závěrečného účtu bude před jeho schválením vyvěšen na úřední desce obce tak, aby byla dostatečná možnost k jeho vyjádření ze strany občanů jak ukládá výše uvedený zákon.

V měsíci lednu 2007 hospodařila Obec na základě rozpočtového provizoria, které bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 22. 12. 2006.

Obec  Nedvězí  hospodařila v roce 2007 na základě schváleného rozpočtu, který byl sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne  31. 1. 2007.

 

Schválený rozpočet pro rok 2007 byl   1 626 tis. Kč.

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 v Kč

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Daňové příjmy

1 392 000,00 Kč

1 392 000,00 Kč

1 447 186,33 Kč

Nedaňové příjmy

   214 000,00 Kč

   214 000,00 Kč

    210 265,83 Kč

Kapitálové příjmy

     13 000,00 Kč             

     13 000,00 Kč

      12 260,00 Kč 

Přijaté dotace

       7 000,00 Kč

     60 000,00 Kč

      59 958,00 Kč

Příjmy celkem

1 626 000,00 Kč

1  679 000,00 Kč  

 1 729 670,16 Kč

Běžné výdaje

1 361 800,00 Kč

1  414 800,00 Kč

 1 348 887,68 Kč

Kapitálové výdaje

     50 000,00 Kč

      50 000,00 Kč

      50 000,00 Kč

Výdaje celkem

1 414 800,00 Kč

1 464 800,00 Kč

1 398 877,68 Kč

Financování

   214 200,00 Kč

   214 200,00 Kč

 

Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky a paragrafy. Celkové hospodaření je rozepsáno v příloze č. 1, včetně schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti-výkaz Fin 2-12 M, příloha č. 2 rozvaha a příloha.

Stav majetku, závazků a pohledávek je uveden v inventárních seznamech majetku obce           k 31. 12.2007.

Stav běžného účtu k 31. 12. 2007 činí 117 485,56 Kč.
účet 231 10    110.617,11 Kč         účet 231 11     6.868,45 Kč

Stav pokladny k 31. 12. 2007 má hodnotu 0,00 Kč.

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

 

3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

4116 – aktivní politika zaměstnanosti                    UZ       13101                 53 000,00 Kč

Dotace byly řádně vyúčtovány.


4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007

Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Pardubického kraje, kontrolní oddělení dne 4. 6. 2007 (příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce).

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy: byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
                        uvedených pod písmenem c) zákona 420/2004 Sb.   

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 s výhradou.

 

Sestavila : Fricová Irena

Dne 5. 6. 2008

Přílohy:

č. 1Výkaz Fin 2-12M

 

č. 2 Rozvaha a Příloha

 

č. 3 Inventární zápis k 31.12.2007

 

č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Vyvěšeno :  5. 6. 2008

Sejmuto :  20. 6. 2008

Schváleno :  20. 6. 2008