Informace dle zák. 106/1999 Sb.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Zásady k zajištění postupu na OU Nedvězí při poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný oficiální název

Obec Nedvězí

2. Důvod a způsob založení

Právní poměry obce Nedvězí jsou v současné době upraveny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn, ale i dalšími předpisy práva soukromého (obchodní zákoník, občanský zákoník aj.) a práva veřejného (správní řád, speciální správně-právní předpisy, aj.). Příslušné právní předpisy stanovují základní principy postavení obcí a podmínky jejich činnosti.

3. Organizační struktura

viz zde

4. Kontaktní spojení

viz zde.

5. Bankovní spojení

 • KB Svitavy, č. účtu: 11422591/0100
 • ČNB Brno, č. účtu: 94-18915751/710 

6. IČ

00277053

7. DIČ

není

8. Rozpočet města

zde

9. Žádosti o informace

Požádat o příslušné informace na možné na Podatelně obecního úřadu

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí je možné na Podatelně obecního úřadu

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti prostřednictvím subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.


12. Formuláře

Na obecním úřadě. Dále na ORP Polička

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Portál veřejné správy ČR - životní situace

14. Nejdůležitější předpisy

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
 • Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn
 • zákon ČNR č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn
 • zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn
 • zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších změn
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších změn
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn
 • zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších změn
 • obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Viz níže.

16. Výroční zprávy

Viz níže.

17. Organizace

Nejsou

Výroční zpráva OÚ Nedvězí za rok 2020

Napsal Ing. Pavel Mareček.

Výroční zpráva za rok 2020 vydaná v souladu s § 18 odst. 1, zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdělších předpisů.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva za rok 2020.pdf)Výroční zpráva za rok 2020.pdf[ ]237 kB