Zápis č. 3/2008

Zápis č. 3/2008
 

z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 20.6.2008 na Obecním úřadě v Nedvězí

 

Přítomni: Bednář Bořivoj, Ing. Mareček Pavel, Novotný Jan, Hegr Zdeněk, Schauerová

                 Anna, Panuška Vojtěch

                                                                                                                       (6 zastupitelů)

Omluveni: Král Vratislav

                                                                                                                       (1 zastupitel)

1. Ověřovatelé zápisu:
      Za ověřovatele zápisu byli zvolen Hegr Zdeněk
 
2. Schválení programu jednání

     1.Ověřovatelé zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2007

     4. Žádosti o prodej obecních pozemků
     5. Webové stránky obce Nedvězí

     6. Čerpání rozpočtu obce – oprava obecních komunikací, výměna otopných těles    

         v kulturním domě

     7. Projednání daně z nemovitosti na rok 2009

     8. Projednání výše stočného pro rok 2008
     9. Informace, diskuse, různé
   10. Závěr
 
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007

      Zastupitelé byli seznámeni se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2007“, který prováděl  Krajský úřad Pardubického kraje.

Při přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2007 byly zjištěny chyby a nedostatky.

ZO schválilo Zprávu č.145 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2007, dále schválilo návrh závěrečného účtu obce Nedvězí k 31.12.2007 s výhradou a schválilo odstranění závad s nápravnými opatřeními.

Uvedené nedostatky budou odstraněny a pro příští období bude postupováno v souladu s danými předpisy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a schválený návrh závěrečného účtu obce Nedvězí za rok 2007  je přílohou zápisu.

                                                                                                                                   6-0-1

4. Žádosti o prodej obecních pozemků

     OZ projednalo a schválilo záměr prodej obecních pozemků podle došlých žádostí :

  • - manželé Václav a Andrea Tichých, Družstevní 348, Bystré, část parcely.č.120//1, část parcely p.č. 120/2 a parcela č.118
  • - manželé Bořivoj a Anna Bednářovi, Nedvězí 75, část parcely p.č. 82/9 dle přiložené dokumentace
  • - manželé Josef a Alena Sumovi Nedvězí 94, část parcely p.č. 120/1 a část parcely p.č. 120/2
  • Stanislav Andrlík, Nedvězí 48, část parcely p.č. 825/1 dle zaplocení
  • Gabriela Slaninová, Nedvězí 54, parcely p.č. 57, 58 a 59 dle zaplocení

Všechny pozemky jsou v k.ú. Nedvězí u Poličky. Zastupitelstvo obce schválilo prodej uvedených parcel za 17,-Kč/m2 a za 20,- Kč/m2, po uplynutí zákonem dané lhůty 15-ti dní po vyvěšení na úřední desce OÚ. Náklady spojené s vydělením, zaměřením a převodem uvedených parcel zaplatí žadatelé.                                                                                                          

                                                                                                                                    6-0-1                                                                                         

 
5. Webové stránky obce Nedvězí

    Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s tvorbou nových webových stránek www.obec-nedvezi.cz v hodnotě 8 500Kč. Zhotovitelem stránek je pan Ondřej Votruba - KIDsoft design, Hegerova 933, Polička. ZO schválilo, že aktuality do těchto stránek bude pořizovat po zaškolení pan Novotný Jan a Ing. Pavel Mareček.

                                                                                                                                   6-0-1                                                                        

6. Čerpání rozpočtu obce – oprava obecních komunikací, výměna otopných 

    těles v kulturním domě

    Starosta obce podal informace k čerpání rozpočtu obce k danému datu. V měsíci červenci by se měla uskutečnit plánovaná oprava obecních cest. ZO schválilo, že oprava se bude konat pouze na obecních pozemcích, na soukromém pozemku si musí zájemce cenu uhradit.

Dále bylo schváleno, bude-li potřebná finanční hotovost, že v období srpen až září proběhne v kulturním domě výměna starých otopných těles.

                                                                                                                                   6-0-1

 

7. Projednání daně z nemovitosti na rok 2009

     Zastupitelstvo obce projednalo možnost zvýšit daň z nemovitosti na rok 2009 dle reformního balíčku vlády až na 5-ti násobek stávající daně. ZO schválilo nezvyšovat ani neupravovat stávající daň pro rok 2009.

                                                                                                                                   6-0-1
 
8. Projednání výše stočného pro rok 2008

     Zastupitelstvo obce schválilo výši stočného pro rok 2008 a to na částku 15,- Kč/m3

                                                                                                                                  6-0-1
 

9. Informace, diskuse, různé

    Starosta obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:

·        Veřejně prospěšné práce – úklid zeleně, práce v KD a obecním lese

  • Pohostinství – v červenci dojde k vymalování
  • Oprava klubovny mládeže – práce dohodou pan Edlman Pavel
 
Diskuse

- Byl vznesen dotaz na opravu hráze obecního rybníku (tratí voda trubkou pod hrází) . ZO rozhodlo, že se musí oprava oddálit, jelikož není k dispozici potřebná finanční hotovost.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Závěr

     Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání obecního zastupitelstva ukončil.

               
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 20.6.2008
 

     Ověřovatel zápisu:   Novotný Jan                                    ………………………………..                               

                                                           

     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 

       starosta obce                                                                                    místostarosta

                                                                                                                      
 
 

………………………….                                                     …………………………………..


Usnesení č. 3/2008
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 20.6.2008
 
 
 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20.6.2008 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 
 

1.      Zprávu č.145 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2007, návrh závěrečného účtu obce Nedvězí k 31.12.2007 a způsob odstranění nedostatků vyplývající ze zprávy o výsledků hospodaření obce Nedvězí za rok 2007.

 

2.      záměr prodeje obecních pozemků parcela p.č. 120/1, 120/2, 118, 57, 58, 59 a části obecních pozemku parcela p.č. 82/9 a 825/1.

 
 
 
     Zapsal: Ing Mareček Pavel                        
     Dne: 20.6.2006
 
 

     Ověřovatel usnesení:    Novotný Jan                               ……………………………….. 

 

                             

                            

                                                            
  

     Bednář Bořivoj                                                                            Ing, Mareček Pavel                                                                                 

       starosta obce                                                                                    místostarosta 

 
 

……………………………                                                   ………………………………… 

 
 
Vyvěšeno: 26.6.2008
 
Sejmuto:
 
Schváleno:
 
 
 
 
 
 
 
 
Výpis z usnesení č. 3/2008
 
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 20.6.2008
 
 
 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20.6.2008 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 
 
  1. Zprávu č.145 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedvězí za rok 2007, návrh závěrečného účtu obce Nedvězí k 31.12.2007 a způsob odstranění nedostatků vyplývající ze zprávy o výsledků hospodaření obce Nedvězí za rok 2007.
 
  1. záměr prodeje obecních pozemků parcela p.č. 120/1, 120/2, 118, 57, 58, 59 a části obecních pozemku parcela p.č. 82/9 a 825/1.
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 26.6.2008
 
Sejmuto:
 
Schváleno: