Zasedání zastupitelstva 21.9.2005

Zápis
 
 
ze zasedání zastupitelstva obce Nedvězí konaného dne 21. září 2005
v 18.00 hod. v kanceláři OÚ Nedvězí.
 
 
 
Přítomni: B. Bednář, V. Král, Ing.P. Mareček, L. Hegr, V. Panuška
                  Z. Hegr
 
Omluveni: A. Schauerová
 
Program : 1) Smlouva s PK – internetizace knihovny       
                  2) Likvidace pojistné události 
                  3) Výsledky jakosti pitné vody v Nedvězí
                  4) Smlouva o nájmu o provozování plynárenského zařízení v obci
                  5) Oprava třídy v budově staré školy
                  6) Prodej obecního pozemku
                  7) Oprava kanalizace u čp.69 
                  8) Stanovení podmínek pronájmu hasičského výletiště
                  9) Schválení vypracování studie územního plánu obce Nedvězí
                10) Schválení rozpočtového opatření č. 1
                11) Různé
                12) Závěr
 
 
 
 
Vlastní jednání:
 
 
1) Smlouva s PK – internetizace knihovny       
 
    Starosta obce přivítal všechny členyzastupitelstva obce a seznámil je s programem zasedání. Po té podal informaci k podepsané smlouvě č: 2005/01368 s PK o poskytnutí grantu v rámci programu Podpora internetizace knihoven na rok 2005. V rámci tohoto programu naše obec dostala finanční hotovost z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši   25 000,-Kč.
 
2)   Likvidace pojistné události 
 
      Zástupce starosty podal informaci k pojistné události č. 6050009107 ze dne 12.3.2005 a to  
poškození majetku – pilíř s elektroměrovým měřením. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. poukázala na likvidaci této pojistné události finanční hotovost v částce 19 504,-Kč.
    
3) Výsledky jakosti pitné vody v Nedvězí
 
      Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s protokolem o zkoušce kontrolního vzorku pitné vody v obci Nedvězí (pohostinství). Odběr provedla firma Vodní zdroje Chrudim, spol.s.r.o. a důvodem ke kontrolnímu odběru bylo předcházející zjištěné mikrobiologické znečištění pitné vody v pohostinství ze dne 29.6.2005. Provedený kontrolní odběr prokázal účinnost provedených opatření (zajištění chlorace vody). 
     
4)  Smlouva o nájmu o provozování plynárenského zařízení v obci
 
     Starosta přítomným členům ZO sdělil, že provozovatelem plynárenské sítě a dodavatelem plynu v obci je od 1.7.2005 JP,a.s. Brno, jelikož 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. nám dala k 30.6.2005 výpověď. Za tímto účelem starosta obce podepsal smlouvy na odběr plynu pro kulturní dům a budovu OÚ.  
 
 
5) Oprava třídy v budově staré školy
 
     ZO projednalo žádost SDH Nedvězí a MS Nedvězí o možnosti opravy spodní třídy. Ta by po opravě sloužila jako společenská místnost a klubovna SDH. ZO obce nemá námitek a pověřilo člena ZO pana Zdeňka Hegra o předběžné vyčíslení materiálových nákladů na opravu třídy. ZO rozhodlo, že financování oprav bude probíhat dle možností obce ve spolupráci s SDH a MS Nedvězí. 
 
 
6) Prodej obecního pozemku
 
     ZO projednalo žádost o koupi obecního pozemku par.č. 82/004 o výměře 613 m2 . ZO schválilo tuto žádost a tojediným zájemcům, paní Alici Rajnyšové a panu Hronovi, vlastníkům rekreační chalupy v Nedvězí č.p. 65 v ceně 20,-Kč/m2 . Usnesení tohoto bodu je přílohou zápisu.
 
 
7) Oprava kanalizace u čp.69
 
     Zástupce starosty informoval přítomné o špatném stavu kanalizace u č.p.69. Jedná se o propadlý litinový rošt a zborcenou kanalizační trubku. Po domluvě zajistil na opravu pana Edlmana, který zajistí materiál i práce spojené s opravou. ZO souhlasí s nákupem dvou kanalizačních betonových trubek. 
 
 
8) Stanovení podmínek pronájmu hasičského výletiště
 
     ZO projednalo stanovení výše finančního příspěvku za pronájem hasičského výletiště, které stojí na obecním pozemku. ZO schválilo poplatek v částce 300,-Kč za jednu akci včetně spotřeby elektrické energie a pitné vody.           
 
 
9) Schválení vypracování územního plánu obce Nedvězí
 
     Starosta obce seznámil členy ZO s možností vypracovat studii územního plánu obce za přispění grantu PK ve výši 50% a to do konce tohoto roku. Zdůraznil, že od 1.1.2006 bude platit novela stavebního zákona podle které bude složitější žádat o dotace na tyto projekty. ZO chválilo vypracování studie územního plánu. Usnesení bodu je přílohou zápisu.       
10)   Schválení rozpočtového opatření č. 1
                                            
        Předseda finančního výboru pan Vratislav Král informoval členy ZO o čerpání rozpočtu obce a rozpočtovém opatření, které nastalo. ZO jednomyslně rozpočtové opatření schválilo a výpis tohoto opatření je přílohou tohoto zápisu
    
 
11)   Různé
 
         ZO projednalo následující body jednání:
 
  • stavební povolení – plynofikace čp. 86, manželé Hofmanovi
  • stavební povolení – plynofikace čp. 72, pan Kapoun
  • prověření žádosti o poskytnutí dotace pro SDH
  • objednávka na pouť v roce 2006 – pan Lagron
  • oprava veřejného osvětlení u čp.70
  • nátěr stromků v obecním lese – ve spolupráci s panem Dostálem
  • údržba zeleně na obecních pozemcích
 
 
12)   Závěr
 
        Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil.
 
 
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 21.9. 2005
 
 
 
 
     Obecní zastupitelstvo všemi hlasy  s c h v a l u j e na svém zasedání dne 21.9.2005
 
 
  1. prodej obecního pozemku par.č. 82/004 o výměře 613 m2  v ceně 20,-Kč/m2 jediným zájemcům, a to paní Alici Rajnyšové a panu Hronovi, vlastníkům rekreační chalupy v Nedvězí č.p. 65
 
 
  1. vypracování studie územního plánu obce Nedvězí
 
 
      3.   rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce Nedvězí na rok 2006