Zápis č. 2/2008

Zápis č. 2/2008

 

z jednání zastupitelstva obce Nedvězí, které se konalo dne 21.3.2008  na Obecním úřadě v Nedvězí

 

Přítomni: Ing. Mareček Pavel, Hegr Zdeněk, Král Vratislav, Panuška Vojtěch, Novotný Jan

                  Bednář Bořivoj, Schauerová Anna                                                                                                                

                                                                                                                       (7 zastupitelů)

 

Omluveni: ---

                                                                                                                   

 

1. Ověřovatelé zápisu:

      Za ověřovatele zápisu byl zvolen Král Vratislav

 

2. Schválení programu jednání

     1.Ověřovatel zápisu

     2. Schválení programu jednání

     3. Dohoda s Úřadem práce ve Svitavách

     4. Smlouva na vzorky vody obecního vodovodu pro rok 2008

     5. Zahájení obnovy katastrálního aparátu v obci Nedvězí

     6. Prodej obecních pozemků parcela p.č. 258/16 a 258/14 – manželé Kutalovi

     7. Informace, diskuse, různé

     8. Závěr

 

3.  Dohoda s Úřadem práce ve Svitavách

    Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dohodou č SYA-VL-3106/2008  o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  podle ustanovení § 112 zákona  č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti a podle § 24 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb.. Jedná se o pomocné dělnické práce (údržba veřejné zeleně, budov a veřejných komunikací v majetku obce, úklidové práce v lese ), a to v počtu maximálně 3 pracovníků na dobu od 1.4.2007 do 31.10.2007. Příspěvek od ÚP pro letošní rok činí na jednoho zaměstnance  6500,- Kč za měsíc. Finanční spoluúčast obce na jednoho zaměstnance s odvody činí 4300,- Kč za měsíc (dva pracovníci) a 250,-Kč za měsíc (jeden zaměstnanec). ZO jednomyslně schválilo tuto dohodu a jedná se o tyto uchazeče:

·        Zdeněk Gregor Nedvězí čp. 80, narozen 14.8. 1962

·        Zdeněk Fajmon Nedvězí čp. 58, narozen 23.12.1953

·        Karel Drábek. Nedvězí čp.51, narozen 9.8.1964

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby se jmenovanými uchazeči jednal a s Úřadem práce v Poličce dohodu podepsal.

                                                                                                                                   7-0-0    

 

4. Smlouva na vzorky vody obecního vodovodu pro rok 2008

     Místostarosta přečetl návrh smlouvy na odběry vzorků vody obecního vodovodu pro rok 2008. Tato nabídka  je od společnosti Vodní zdroje Chrudim s.r.o. a konečná  cena je 28 469,60 Kč za rok 2008. Odběry vzorků budou zajištěny přes firmu TOZIK Bystré. ZO navrženou smlouvu schválilo.

                                                                                                                                  7-0-0                         

 

5. Zahájení obnovy katastrálního aparátu v obci Nedvězí

    Zastupitelstvo obce bylo informováno, že v období od dubna do června proběhne v obci obnova katastrálního aparátu – digitalizace hranic parcel. Informace občanům budou poskytovány průběžně při zaměřování od KÚ katastrální pracoviště Svitavy, sídlem Lanškrounská 1900/2a Svitavy.

 

 

6. Prodej obecních pozemků parcela p.č. 258/16 a 258/14

     Záměr obecních pozemků parcela číslo č. 258/16 a 258/14 k prodeji byl vyvěšen v zák. lhůtě od 25.2.2008 do 17.3.2008 na základě geom. pl. č. 93-4/2008. Zastupitelstvo obce schválilo prodej uvedených parcel manželům Kutalovým, bytem Nové Město na Moravě jednomyslně.

                                                                                                                                 7-0-0

 

    

7. Informace

    Zástupce starosty obce podal přítomným členům zastupitelstva následující informace:

  • Nabídka práce – spol. Korekt Dips s.r.o., Vinohradská 78, Brno
  • Dotace pro SDH Nedvězí – žádost zaslána dne18.3.2008
  • Filip J., Nyklovice 61 – žádost o kácení dřevin a ovocných stromů na zahradě v Nedvězí čp. 41
  • Prodloužení smlouvy k užívání software KEO
  • MěÚ Polička – zaplacená částka 4 500,- Kč za projednání přestupků v roce 2007
  • Určení termínu sčítání zvěře – proběhlo 8.3. a 15.3.2008
  • TS města a.s., Bystřice nad Per. – dotazník EKO-KOM

 

Diskuse

-  Byl vznesen dotaz na nákup ryb do obecního rybníku a na lov ryb v roce 2008. Bylo dojednáno, že nákup ryb se uskuteční do 15.5.2008 – zajistí pan Vratislav Král.

Dále bylo dojednáno, že rybniční stráž bude vykonávat pan Karel Bibmon st..

 

 

7. Závěr

     Zástupce starosty poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva obce ukončil.

                

 

     Zapsal:  Ing. Mareček Pavel                        

     Dne:  21.3.2008

 

 

     Ověřovatel:   Král Vratislav                             ……………………………….. 

 

                                                           

                                                           

       Bořivoj Bednář                                                                           Ing. Mareček Pavel                                                                                 

             starosta                                                                                       místostarosta                                                                 

 

………………………………..                                                  ………………………...........

                            

Usnesení č. 2/2008

 

zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 21.3. 2008

 

 

 

      Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21.3.2008 všemi hlasy  s c h v a l u j e :

 

 

 

  1. dohodou  o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních   příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  podle ustanovení § 112 zákona   č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti a podle § 24 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb.

 

  1. smlouvu na odběr vzorků vody z obecního vodovodu pro rok 2008

 

  1. prodej obecních pozemků parcela p.č. 258/14 a 258/16

 

 

 

 

     Zapsal:  Ing Mareček Pavel                        

     Dne:  21.3.2008

 

 

     Ověřovatel:   Král Vratislav                             ……………………………….. 

 

                                                         

                                                           

 

  

       Bořivoj Bednář                                                                           Ing. Mareček Pavel                                                                                 

             starosta                                                                                       místostarosta                                                                 

 

………………………………..                                                  ………………………...........