Zasedání zastupitelstva 16.12.2005

Zápis
 
 
 
ze zasedání zastupitelstva Obce Nedvězí konaného dne 16. prosince 2005
v 17.00 hod. v kanceláři OÚ Nedvězí.
 
 
 
Přítomni: B. Bednář, V. Král, Ing.P. Mareček, A. Schauerová, L. Hegr, V. Panuška
                  Z. Hegr
 
Omluveni: 
 
Program : 1)  Rozpočtové opatření č.3, č.4, rozpočtové provizorium 1/2006 - schválení        
                  2)   Schválení navýšení poplatku za svoz a uložení TDO
                 
3)   Inventarizace majetku obce k 31.1.2005
                  4)   Předložení závěrečného vyhodnocení akce – plynofikace obce Nedvězí
                  5)   Schválení zadání na zpracování studie ÚPO Nedvězí
                  6)   Různé
                  7)   Závěr
 
 
 
 
 
Vlastní jednání:
 
 
1) Rozpočtové opatření č.3, č.4, rozpočtové provizorium 1/2006 - schválení        
 
    Starosta obce přivítal všechny členyzastupitelstva obce a seznámil je s programem zasedání. Po té předal slovo vedoucímu finančního výboru, který podal zprávu o čerpání rozpočtu obce za rok 2005. Zdůraznil, že došlo k úpravě rozpočtu a jednotlivé položky kde došlo k opravě, členům ZO vysvětlil. Jelikož není schválen rozpočet na rok 2006, bylo rozhodnuto ZO, že se bude obec v měsíci leden 2006 řídit rozpočtovým provizoriem.   Starosta obce nechal o tomto upraveném rozpočtu obce na rok 2005 a rozpočtovém provizoriu na měsíc leden 2006 hlasovat. ZO jednomyslně navržené rozpočtové opatření chválilo. Usnesení bodu a rozpočtové opatření jsou přílohou zápisu.
 
 
2) Schválení navýšení poplatku za svoz a uložení TDO
 
     Pan Král V. podal informaci o čerpání finanční částky z rozpočtu obce v roce 2005 za svoz a uložení tuhého domovního odpadu. Dále přečetl návrh smlouvy za svoz i za uložení TDO v roce 2006, kde zdůraznil o jakou finanční částku dojde k navýšení za zmíněné úkony. Podal tedy návrh o navýšení poplatku za svoz a uložení TDO v roce 2006 o 50,-Kč. ZO daný návrh jednomyslně schválilo a stanovilo výši poplatku v roce 2006 takto:
 
 
·         fyzické osoby s trvalým pobytem                   350,-Kč za jednu osobu
·         právnické osoby                                            1000,-Kč za jednu popelnici
·         budovy k rekreačnímu účelu                          350,-Kč za jednu popelnici
 
ZO dále nezměnilo žádný jiný bod z veřejné vyhlášky č.1 a č.2. o nakládání s TDO a veškeré úlevy v roce 2006 jsou tedy v platnosti. Usnesení tohoto bodu je přílohou zápisu.

3) Inventarizace majetku obce k 31.1.2005
 
      Na zasedání byl stanovený termín inventarizace majetku obce k 31.12. 2005. Předsedou IK byl zvolen předseda finančního a stavebního výboru pan V. Král. Termín provedení inventarizace majetku obce byl určen od 19.12. 2005 do 31.12.2005. Byly navrženy dílčí inventurní komise, kterých předsedou je vždy prvně napsaný člen komise. Předsedové dílčích komisí jsou povinni se s členy komise domluvit na způsobu provedení inventarizace a to dle uvedeného termínu.
    Předsedové IK jsou povinni předat výsledky inventarizace majetku obce předsedovi IK do 9.1. 2006. Předseda předá zápis z inventarizace majetku obce starostovi do 16.1. 2006.Způsob provedení inventarizace a složení komisí je přílohou tohoto zápisu.
 
      . 
4)  Předložení závěrečného vyhodnocení akce – plynofikace obce Nedvězí
 
     Starosta informoval ZO o předložení vyhodnocení akce plynofikace obce na Státní fond životního prostředí ČR a to v termínu do 02/2006. ZO tuto skutečnost bere na vědomí a pověřilo starostu, aby ve spolupráci se stavebním úřadem v Bystrém zpracovali potřebné podklady pro vyhodnocení akce.
 
 
5)   Schválení návrhu zadání na zpracování ÚPO Nedvězí
                       
      Zastupitelé schválili, aby návrh na zadání ÚPO Nedvězí vypracovala společnost BETA s.r.o. Svitavy
    
 
6) Různé
 
   OZ projednalo následující body jednání:
 
·         údržba obecních cest – vyhrnování sněhu zajistí FARMA Nedvězí spol. sr.o.
·         revize plynových zařízení na OÚ a v KD provedeny 24.11.2005
 
 
5) Závěr
 
    Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil.
 


U S N E S E N Í
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 16.12. 2005
 
 
 
 
     Zastupitelstvo obce všemi hlasy  s c h v a l u j e na svém zasedání dne 16.12. 2005
 
 
  1. rozpočtové opatření č.3,č.4. v rozpočtu obce na rok 2005 a rozpočtové provizorium na měsíc leden 2006
 
  1. výši poplatku za svoz a uložení TDO v roce 2006 takto
 
·         fyzické osoby s trvalým pobytem                   350,-Kč za jednu osobu
·         právnické osoby                                            1000,-Kč za jednu popelnici
·         budovy k rekreačnímu účelu                          350,-Kč za jednu popelnici
 
       3. aby návrh na zadání ÚPO Nedvězí vypracovala společnost BETA s.r.o. Svitavy
 
  
 
 
Příloha ze ZO ze dne 16.12. 2005
 
 
Zastupitelstvem obce Nedvězí bylo stanoveno následující složení inventarizačních komisí:
 
Předseda HIK : Král Vratislav
 
Předseda komise CO : Bednář Bořivoj
Členové komise :           Ing. Mareček Pavel
                                       Novotný Bohumil
 
Předseda komise majetku a zařízení OÚ : Ing.Mareček Pavel
Členové komise :                                            Bednář Bořivoj
                                                                        Fricová Irena
                                                                        Král Vratislav
 
Předseda komise zařízení kulturního domu : Schauerová Anna
Členové komise :                                                 Panuška Vojtěch
                                                                             Novotný Bohumil
 
Předseda komise požární ochrany : Hegr Zdeněk
Členové komise :                                 Gregor Pavel
                                                              Mareček Jiří
 
Předseda komise pro zúčtovací vztahy : Hegr Ladislav
Členové komise :                                         Fricová Irena
                                                       Gregor Pavel
 
 
   
    ZO na svém zasedání ze dne 16.12. 2005 navrhlo termín provedení inventarizace majetku obce od 19.12. 2005 do 31.12.2005. Byly navrženy dílčí inventurní komise, kterých předsedou je vždy prvně napsaný člen komise. Předsedové dílčích komisí jsou povinni se s členy komise domluvit na způsobu provedení inventarizace a to dle uvedeného termínu.
Předsedové IK jsou povinni předat výsledky inventarizace majetku obce předsedovi IK do 9.1. 2006. Předseda předá zápis z inventarizace majetku obce starostovi do 16.1. 2006.