Obecní úřad

obecní úřadNedvězí 87
569 92, Bystré u Poličky
IČO: 00277053

telefon: 468 00 33 72, 725 09 25 09
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: xxga44m

Organizační struktura

Kontakt:
Ing. Pavel Mareček, starosta - 725 092 509

Jan Novotný, místostarosta - 724 083 051
Kuklová Irena, účetní - 606 702 997
Gregor Pavel, pokladní - 724 088 505

Úřední hodiny:   úterý 18:00 - 19:00 hod.

                           pátek 18:00 - 19:30 hod.

GDPR pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Petr Škvařil
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Zasedání zastupitelstva 16.12.2005

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis
 
 
 
ze zasedání zastupitelstva Obce Nedvězí konaného dne 16. prosince 2005
v 17.00 hod. v kanceláři OÚ Nedvězí.
 
 
 
Přítomni: B. Bednář, V. Král, Ing.P. Mareček, A. Schauerová, L. Hegr, V. Panuška
                  Z. Hegr
 
Omluveni: 
 
Program : 1)  Rozpočtové opatření č.3, č.4, rozpočtové provizorium 1/2006 - schválení        
                  2)   Schválení navýšení poplatku za svoz a uložení TDO
                 
3)   Inventarizace majetku obce k 31.1.2005
                  4)   Předložení závěrečného vyhodnocení akce – plynofikace obce Nedvězí
                  5)   Schválení zadání na zpracování studie ÚPO Nedvězí
                  6)   Různé
                  7)   Závěr
 
 
 
 
 
Vlastní jednání:
 
 
1) Rozpočtové opatření č.3, č.4, rozpočtové provizorium 1/2006 - schválení        
 
    Starosta obce přivítal všechny členyzastupitelstva obce a seznámil je s programem zasedání. Po té předal slovo vedoucímu finančního výboru, který podal zprávu o čerpání rozpočtu obce za rok 2005. Zdůraznil, že došlo k úpravě rozpočtu a jednotlivé položky kde došlo k opravě, členům ZO vysvětlil. Jelikož není schválen rozpočet na rok 2006, bylo rozhodnuto ZO, že se bude obec v měsíci leden 2006 řídit rozpočtovým provizoriem.   Starosta obce nechal o tomto upraveném rozpočtu obce na rok 2005 a rozpočtovém provizoriu na měsíc leden 2006 hlasovat. ZO jednomyslně navržené rozpočtové opatření chválilo. Usnesení bodu a rozpočtové opatření jsou přílohou zápisu.
 
 
2) Schválení navýšení poplatku za svoz a uložení TDO
 
     Pan Král V. podal informaci o čerpání finanční částky z rozpočtu obce v roce 2005 za svoz a uložení tuhého domovního odpadu. Dále přečetl návrh smlouvy za svoz i za uložení TDO v roce 2006, kde zdůraznil o jakou finanční částku dojde k navýšení za zmíněné úkony. Podal tedy návrh o navýšení poplatku za svoz a uložení TDO v roce 2006 o 50,-Kč. ZO daný návrh jednomyslně schválilo a stanovilo výši poplatku v roce 2006 takto:
 
 
·         fyzické osoby s trvalým pobytem                   350,-Kč za jednu osobu
·         právnické osoby                                            1000,-Kč za jednu popelnici
·         budovy k rekreačnímu účelu                          350,-Kč za jednu popelnici
 
ZO dále nezměnilo žádný jiný bod z veřejné vyhlášky č.1 a č.2. o nakládání s TDO a veškeré úlevy v roce 2006 jsou tedy v platnosti. Usnesení tohoto bodu je přílohou zápisu.

3) Inventarizace majetku obce k 31.1.2005
 
      Na zasedání byl stanovený termín inventarizace majetku obce k 31.12. 2005. Předsedou IK byl zvolen předseda finančního a stavebního výboru pan V. Král. Termín provedení inventarizace majetku obce byl určen od 19.12. 2005 do 31.12.2005. Byly navrženy dílčí inventurní komise, kterých předsedou je vždy prvně napsaný člen komise. Předsedové dílčích komisí jsou povinni se s členy komise domluvit na způsobu provedení inventarizace a to dle uvedeného termínu.
    Předsedové IK jsou povinni předat výsledky inventarizace majetku obce předsedovi IK do 9.1. 2006. Předseda předá zápis z inventarizace majetku obce starostovi do 16.1. 2006.Způsob provedení inventarizace a složení komisí je přílohou tohoto zápisu.
 
      . 
4)  Předložení závěrečného vyhodnocení akce – plynofikace obce Nedvězí
 
     Starosta informoval ZO o předložení vyhodnocení akce plynofikace obce na Státní fond životního prostředí ČR a to v termínu do 02/2006. ZO tuto skutečnost bere na vědomí a pověřilo starostu, aby ve spolupráci se stavebním úřadem v Bystrém zpracovali potřebné podklady pro vyhodnocení akce.
 
 
5)   Schválení návrhu zadání na zpracování ÚPO Nedvězí
                       
      Zastupitelé schválili, aby návrh na zadání ÚPO Nedvězí vypracovala společnost BETA s.r.o. Svitavy
    
 
6) Různé
 
   OZ projednalo následující body jednání:
 
·         údržba obecních cest – vyhrnování sněhu zajistí FARMA Nedvězí spol. sr.o.
·         revize plynových zařízení na OÚ a v KD provedeny 24.11.2005
 
 
5) Závěr
 
    Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil.
 


U S N E S E N Í
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 16.12. 2005
 
 
 
 
     Zastupitelstvo obce všemi hlasy  s c h v a l u j e na svém zasedání dne 16.12. 2005
 
 
 1. rozpočtové opatření č.3,č.4. v rozpočtu obce na rok 2005 a rozpočtové provizorium na měsíc leden 2006
 
 1. výši poplatku za svoz a uložení TDO v roce 2006 takto
 
·         fyzické osoby s trvalým pobytem                   350,-Kč za jednu osobu
·         právnické osoby                                            1000,-Kč za jednu popelnici
·         budovy k rekreačnímu účelu                          350,-Kč za jednu popelnici
 
       3. aby návrh na zadání ÚPO Nedvězí vypracovala společnost BETA s.r.o. Svitavy
 
  
 
 
Příloha ze ZO ze dne 16.12. 2005
 
 
Zastupitelstvem obce Nedvězí bylo stanoveno následující složení inventarizačních komisí:
 
Předseda HIK : Král Vratislav
 
Předseda komise CO : Bednář Bořivoj
Členové komise :           Ing. Mareček Pavel
                                       Novotný Bohumil
 
Předseda komise majetku a zařízení OÚ : Ing.Mareček Pavel
Členové komise :                                            Bednář Bořivoj
                                                                        Fricová Irena
                                                                        Král Vratislav
 
Předseda komise zařízení kulturního domu : Schauerová Anna
Členové komise :                                                 Panuška Vojtěch
                                                                             Novotný Bohumil
 
Předseda komise požární ochrany : Hegr Zdeněk
Členové komise :                                 Gregor Pavel
                                                              Mareček Jiří
 
Předseda komise pro zúčtovací vztahy : Hegr Ladislav
Členové komise :                                         Fricová Irena
                                                       Gregor Pavel
 
 
   
    ZO na svém zasedání ze dne 16.12. 2005 navrhlo termín provedení inventarizace majetku obce od 19.12. 2005 do 31.12.2005. Byly navrženy dílčí inventurní komise, kterých předsedou je vždy prvně napsaný člen komise. Předsedové dílčích komisí jsou povinni se s členy komise domluvit na způsobu provedení inventarizace a to dle uvedeného termínu.
Předsedové IK jsou povinni předat výsledky inventarizace majetku obce předsedovi IK do 9.1. 2006. Předseda předá zápis z inventarizace majetku obce starostovi do 16.1. 2006.
 

Zasedání zastupitelstva 21.9.2005

Publikováno v Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva.

Zápis
 
 
ze zasedání zastupitelstva obce Nedvězí konaného dne 21. září 2005
v 18.00 hod. v kanceláři OÚ Nedvězí.
 
 
 
Přítomni: B. Bednář, V. Král, Ing.P. Mareček, L. Hegr, V. Panuška
                  Z. Hegr
 
Omluveni: A. Schauerová
 
Program : 1) Smlouva s PK – internetizace knihovny       
                  2) Likvidace pojistné události 
                  3) Výsledky jakosti pitné vody v Nedvězí
                  4) Smlouva o nájmu o provozování plynárenského zařízení v obci
                  5) Oprava třídy v budově staré školy
                  6) Prodej obecního pozemku
                  7) Oprava kanalizace u čp.69 
                  8) Stanovení podmínek pronájmu hasičského výletiště
                  9) Schválení vypracování studie územního plánu obce Nedvězí
                10) Schválení rozpočtového opatření č. 1
                11) Různé
                12) Závěr
 
 
 
 
Vlastní jednání:
 
 
1) Smlouva s PK – internetizace knihovny       
 
    Starosta obce přivítal všechny členyzastupitelstva obce a seznámil je s programem zasedání. Po té podal informaci k podepsané smlouvě č: 2005/01368 s PK o poskytnutí grantu v rámci programu Podpora internetizace knihoven na rok 2005. V rámci tohoto programu naše obec dostala finanční hotovost z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši   25 000,-Kč.
 
2)   Likvidace pojistné události 
 
      Zástupce starosty podal informaci k pojistné události č. 6050009107 ze dne 12.3.2005 a to  
poškození majetku – pilíř s elektroměrovým měřením. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. poukázala na likvidaci této pojistné události finanční hotovost v částce 19 504,-Kč.
    
3) Výsledky jakosti pitné vody v Nedvězí
 
      Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s protokolem o zkoušce kontrolního vzorku pitné vody v obci Nedvězí (pohostinství). Odběr provedla firma Vodní zdroje Chrudim, spol.s.r.o. a důvodem ke kontrolnímu odběru bylo předcházející zjištěné mikrobiologické znečištění pitné vody v pohostinství ze dne 29.6.2005. Provedený kontrolní odběr prokázal účinnost provedených opatření (zajištění chlorace vody). 
     
4)  Smlouva o nájmu o provozování plynárenského zařízení v obci
 
     Starosta přítomným členům ZO sdělil, že provozovatelem plynárenské sítě a dodavatelem plynu v obci je od 1.7.2005 JP,a.s. Brno, jelikož 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. nám dala k 30.6.2005 výpověď. Za tímto účelem starosta obce podepsal smlouvy na odběr plynu pro kulturní dům a budovu OÚ.  
 
 
5) Oprava třídy v budově staré školy
 
     ZO projednalo žádost SDH Nedvězí a MS Nedvězí o možnosti opravy spodní třídy. Ta by po opravě sloužila jako společenská místnost a klubovna SDH. ZO obce nemá námitek a pověřilo člena ZO pana Zdeňka Hegra o předběžné vyčíslení materiálových nákladů na opravu třídy. ZO rozhodlo, že financování oprav bude probíhat dle možností obce ve spolupráci s SDH a MS Nedvězí. 
 
 
6) Prodej obecního pozemku
 
     ZO projednalo žádost o koupi obecního pozemku par.č. 82/004 o výměře 613 m2 . ZO schválilo tuto žádost a tojediným zájemcům, paní Alici Rajnyšové a panu Hronovi, vlastníkům rekreační chalupy v Nedvězí č.p. 65 v ceně 20,-Kč/m2 . Usnesení tohoto bodu je přílohou zápisu.
 
 
7) Oprava kanalizace u čp.69
 
     Zástupce starosty informoval přítomné o špatném stavu kanalizace u č.p.69. Jedná se o propadlý litinový rošt a zborcenou kanalizační trubku. Po domluvě zajistil na opravu pana Edlmana, který zajistí materiál i práce spojené s opravou. ZO souhlasí s nákupem dvou kanalizačních betonových trubek. 
 
 
8) Stanovení podmínek pronájmu hasičského výletiště
 
     ZO projednalo stanovení výše finančního příspěvku za pronájem hasičského výletiště, které stojí na obecním pozemku. ZO schválilo poplatek v částce 300,-Kč za jednu akci včetně spotřeby elektrické energie a pitné vody.           
 
 
9) Schválení vypracování územního plánu obce Nedvězí
 
     Starosta obce seznámil členy ZO s možností vypracovat studii územního plánu obce za přispění grantu PK ve výši 50% a to do konce tohoto roku. Zdůraznil, že od 1.1.2006 bude platit novela stavebního zákona podle které bude složitější žádat o dotace na tyto projekty. ZO chválilo vypracování studie územního plánu. Usnesení bodu je přílohou zápisu.       
10)   Schválení rozpočtového opatření č. 1
                                            
        Předseda finančního výboru pan Vratislav Král informoval členy ZO o čerpání rozpočtu obce a rozpočtovém opatření, které nastalo. ZO jednomyslně rozpočtové opatření schválilo a výpis tohoto opatření je přílohou tohoto zápisu
    
 
11)   Různé
 
         ZO projednalo následující body jednání:
 
 • stavební povolení – plynofikace čp. 86, manželé Hofmanovi
 • stavební povolení – plynofikace čp. 72, pan Kapoun
 • prověření žádosti o poskytnutí dotace pro SDH
 • objednávka na pouť v roce 2006 – pan Lagron
 • oprava veřejného osvětlení u čp.70
 • nátěr stromků v obecním lese – ve spolupráci s panem Dostálem
 • údržba zeleně na obecních pozemcích
 
 
12)   Závěr
 
        Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil.
 
 
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce Nedvězí ze dne 21.9. 2005
 
 
 
 
     Obecní zastupitelstvo všemi hlasy  s c h v a l u j e na svém zasedání dne 21.9.2005
 
 
 1. prodej obecního pozemku par.č. 82/004 o výměře 613 m2  v ceně 20,-Kč/m2 jediným zájemcům, a to paní Alici Rajnyšové a panu Hronovi, vlastníkům rekreační chalupy v Nedvězí č.p. 65
 
 
 1. vypracování studie územního plánu obce Nedvězí
 
 
      3.   rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce Nedvězí na rok 2006                                   
  

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Publikováno v Vyhlášky.

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
OBCE NEDVĚZÍ


Zastupitelstvo obce Nedvězí vydává dne 16.12.2002 podle ustanovení §16 odst.1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ( dále jen „zákon“ ), ve znění zákona č.479/2001 Sb. a v souladu s ustanovením §19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště ( dále jen „řád“ ).

 
 
 
Článek 1
 
Úvodní ustanovení
 
1.      Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště ( dále jen pohřebiště ) – katolický hřbitov v
Nedvězí, k.ú. Nedvězí, č.parcely 677/2,vlastník pozemku Obec Nedvězí.
 
2.      Provozovatelem i správcem pohřebiště je Obec Nedvězí.
 
 
 
Článek 2
 
Provozní doba pohřebiště
 
1.      Pohřebiště je veřejnosti přístupné denně po celých 24 hodin.
 
 
Článek 3
 
Pořádek na pohřebišti
 
1.      Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
      důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se   
      hlučně, požívat alkoholické nápoje a omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky a
      používat prostory pohřebiště k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 
2.      Na pohřebiště je zakázán vstup podnapilým osobám a osobám se psy a jinými zvířaty.
 
3.      Přístup na pohřebiště může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů na vymezenou
      dobu omezit nebo zakázat.
 
4.      Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem,
      který stanoví tento řád.
 
5.      Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
 
 
Článek 4
 
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
 
1.      Výkopové práce související s pohřbením a exhumací, prostřednictvím dodavatele těchto prací vlastnícího živnostenské oprávnění.
2.      Pohřbívání.
3.      Provádění exhumací.
4.      Ukládání zpopelněných lidských pozůstatků.
5.      Pronájem hrobových míst.
6.      Vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků.
7.      Správa a údržba pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně a areálu pohřebiště.
 
 
Článek 5
 
Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
 
1.      Správce pohřebiště je povinen:
 
·         předat nájemci hrobového místa ( dále jen „nájemce“ ) k užívání vyznačené číselně označené hrobové místo
·         umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl.9
·         umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze na nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení a vznikne-li škoda, je ten kdo ji způsobil povinen hrobové místo uvést do původního stavu a škodu nahradit.
 
2.      Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly
      ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo
      nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
 
Článek 6
 
Povinnosti nájemce hrobového místa
 
     Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto :
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9.Před zahájením prací si vyžádat          
     písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být
     zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující
     technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora
     záměru. Po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit
     se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
 2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím
     rozsahu a následujícím způsobem :
a)      nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy
hrobového místa.
b)      zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak majetek a zdraví ostatních osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště ( který stanoví povolený
     rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod. ) a udržovat je v řádném stavu.Takové   
     lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové zeleně, zasahovat pouze se    
     souhlasem
     správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace
     veřejné zeleně.
5. Zajistit na své náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění
     hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle §25 odst.9 zákona
6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů,potřebných k vedení evidence
     pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
7. Strpět číselné označení hrobu provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým v 
     daném pohřebišti nebo jeho části.
8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi
     provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
 
 
 
Článek 7
 
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
 
1.      Lidské pozůstatky a zpopelněné lidské ostatky do hrobů a hrobek lze ukládat pouze se
      souhlasem správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených s exhumací.
      Zpopelněné lidské ostatky je možno uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
      pohřebiště a způsobem který stanoví.
 
2.      Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem se jménem zemřelého,     datem narození a datem pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.
 
3.      Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
 
4.      Pro pohřbívání do hrobky je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a
      to z tvrdého dřeva s poloviční zinkovou vložkou nebo kovové s nepropustným dnem.
 
5.      Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky :
a)      hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let min. 1,5 metru, u dětí mladších 10 let min.1,2 metru.
b)      rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 metru
c)      před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit minimálně 1 metr.
 
6.   Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách a hrobech může správce  
      pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.
 
 
Článek 8
 
Tlecí doba
 
     Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských ostatků je 15 let ,dle stanoviska okresního
     hygienika ze dne 1.11.2002 ,č.
 
Článek 9
 
Zřizování hrobového zařízení a podmínky pro provádění prací na pohřebišti
 
1.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 
·         základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 0,8 m
·         přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
·         vlastní náhrobek a rám musí být mezi sebou jednotlivě ukotveny
 
2.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 
·         hloubka výkopu maximálně 2,5 m
·         stěny musí být provedeny z porézních materiálů, pokud budou provedeny z betonu
      musí být z hrobky vyvedena difúzní zátka
·         kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozním nátěrem
·         na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady zalité
      betonem a povrch izolován
·         na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy nebo umístnit krycí desku neprodyšně
 
3.      Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
 
·         dobu výstavby hrobky
·         požadavky na ochranu zeleně
·         podmínky používání komunikací pohřebiště
·         způsob skladování materiálů a uložení a likvidace odpadů
·         průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
 
4.      Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který současně archivuje dokumentaci spojenou se zřízením hrobky.
5.      Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
 
·         respektovat důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
·         neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
·         po ukončení prací na pohřebišti uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu
 
 
 
 
Článek 10
 
Sankce
 
     Porušení tohoto řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle zákona o přestupcích a
     zákona o obcích.
 
 
Článek 11
 
Účinnost
 
     Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce.
 
 
 
 
Bořivoj Bednář                                                                           Ing. Pavel Mareček
           starosta obce                                                                                                                              místostarosta
 
 
 
1)       Zákon č..256/2001 Sb., o pohřebnictví
2)       Zákon č. 479/2001 Sb., o pohřebnictví
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

Publikováno v Vyhlášky.

        
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE NEDVĚZÍ
č. 2/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 

 
Zastupitelstvo obce Nedvězí vydává dne 26.listopadu 2001 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84, odst.2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
 
 
Článek 1
Základní ustanovení
 
 
 
1) Obec Nedvězí vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. h) zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o                                           
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatekza provoz systému     
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
 2) Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad v Nedvězí (dále jen „správce poplatku“).
 
Článek 2
Předmět poplatku
 
Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1) (dále jen „poplatek za odpad“) a způsob jeho výběru obcí.
 
 
Článek 3
Poplatníci poplatku
 
Poplatníkem poplatku za odpad jsou :
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území obce Nedvězí. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má na území obce Nedvězí ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící      k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této   stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny poplatek platit společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 
 
 
 
 
 
 
Článek 4
Oznamovací povinnost
1.      Poplatník má ohlašovací povinnost dle § 33 odst.12 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kterou splní tím, že správci poplatku doručí Přiznání k poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  (dále jen „Přiznání k poplatku), které je přílohou č.1 této vyhlášky, podle stavu k datu jeho vyplnění. Ohlašovací povinnost splní poplatník uvedením na Přiznání k poplatku, který se vztahuje k libovolné nemovitosti v rámci území obce Nedvězí.                  
2.      Poplatník je povinen podat Přiznání k poplatku v termínu do 28.02.2002 pro poplatkové období roku 2002.
3.      V období po 28.02. 2002 je poplatník    povinen podat Přiznání k poplatku do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
4.      Poplatník je povinen podat dodatečné Přiznání k poplatku v případě, že u něho nastaly změny mající vliv na výši platby poplatku na tiskopisu, který je přílohou č.1 této vyhlášky, a to v termínu do 30 dnů od vzniku těchto změn.
5.      Na podaném Přiznání k poplatku je poplatník   povinen uvést údaje dle přílohy této obecně závazné vyhlášky
6.      Poplatník může svou ohlašovací povinnost splnit prostřednictvím společného zástupce domácnosti nebo majitele nebo správce rodinného domu nebo bytu dle čl.3 této vyhlášky (v dalším textu jsou tyto osoby označeny společným pojmem „zástupce“).
 
Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
 
1)      První poplatková povinnost vzniká dnem 1.1. 2002, další vznikají dnem přihlášení se k trvalému pobytu nebo dnem vzniku vlastnictví k objektu sloužícího nebo využívajícího k individuální rekreaci.
2)      Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení trvalého pobytu nebo dnem ukončení vlastnictví k objektu sloužícího nebo využívajícího k individuální rekreaci.
 
 
Článek 6
Sazba poplatku
1.      Sazba poplatku je složena z pevné částky za povinnou osobu a kalendářní rok (dále jen „pevná částka“) a z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (dále jen „nákladová částka“).
Pro rok 2002 se stanovuje tato výše „poplatku za odpad“
pevná částka                                                                  61,- Kč
nákladová částka                                                        189,- Kč
celková sazba poplatku za odpad                                250,- Kč 
      
2.      Celková sazba poplatku za odpad kryje náklady za pravidelný svoz sběrných nádob, a to nejméně 39x za rok., dále náklady na třídění, využívání a zneškodňování odpadu a náklady za likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu.
3.      Poplatník může poplatek platit prostřednictvím zástupce.
4.      Pokud vznikne poplatková povinnost je poplatník povinen zaplatit poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Pokud vznikne poplatková povinnost v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
5.      Zanikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatníkovi nebo zástupci ( pokud byl poplatek placen zástupcem) správcem poplatku vrácena část již zaplaceného poplatku v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců v příslušném kalendářním roce po které nevyplývala poplatková povinnost z této obecně závazné vyhlášky. Pokud zanikne poplatková povinnost v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
 
 
 
 
 
 
 
Článek 7
Splatnost poplatku
 
1) Poplatek je splatný v termínu do 31.1. kalendářního roku.V roce 2002 do 30.04.2002.
 
2) Pokud celková výše platby poplatku za odpad placená zástupcem přesáhne částku 1.000,- Kč, může být tato platba rozdělena do dvou pololetních splátek, které jsou splatné v termínech do 31. 1. a 31. 7. kalendářního roku.
 
Článek 8
Osvobození od poplatku
Od placení poplatku za komunální odpad dle této obecně závazné vyhlášky jsou osvobozeni tito poplatníci :
a)      každé nezaopatřené třetí a další dítě v rodině
b)   osoby hlášené k trvalému pobytu, které se v obci dlouhodobě nezdržují
c)   fyzické osoby, které překročily věkovou hranici 80 let nebo ji v daném kalendářním roce dovrší
 
 
Článek 9
Ustanovení společná a závěrečná
1.      Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinností nepeněžité povahy4).
2.      Pokud nebude poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši dle této obecně závazné vyhlášky, může správce poplatku poplatek zvýšit o 50 % 5). Poplatek lze vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3.      Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad v Nedvězí.
4.      Za udržování souladu vyhlášky s obecně závaznými předpisy vyšší právní síly je odpovědný Obecní úřad v Nedvězí.
5.      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2002, s výjimkou článku 4, který nabývá účinnosti dnem 28.02. 2002.
 
 
 
 
 
Bořivoj Bednář                                                                      Ing.Pavel Mareček
      starosta obce                                                                                                                  místostarosta
 
1)       Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů /§4/
2)       Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů / §6 /
3)       Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů / §68 /
4)       Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, /§37/ a odkazy pod čarou tohoto zákona
5)       Zákon č. 565/1190 Sb., o místních poplatcích /§11/
 
 
 
 
 
 
Vyhláška byla schválena OZ                                     :         dne 26.11. 2001
Datum vyhlášení (vyvěšení)                                     :         dne   9.12. 2001
Datum sejmutí                                                           :         dne
Datum platnosti                                                         :         dne    1.1. 2002
Vyhláška zaslána na OkÚ Svitavy                             :         dne 10.12. 2001
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2001

Publikováno v Vyhlášky.

                    
 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE NEDVĚZÍ
č. 1/2001


o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních                                                                                           odpadů vznikajících na území obce Nedvězí .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zastupitelstvo obce Nedvězí, na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. a změně
některých dalších zákonů, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. i), § 10 a § 12 zákona č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválilo na svém zasedání dne   26.11. 2001 tuto obecně závaznou vyhlášku.:                                                                      Článek 1

                                                            Závaznost vyhlášky


1. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Nedvězí .


2. Tato vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, dále pro fyzické osoby, které mají na území obce ve svém vlastnictví rekreační chalupu, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba a osoby, které v obci k trvalému pobytu hlášeny nejsou,
ale bydlí zde po celý rok.
                                                                     Článek 2

                                                              Základní pojmy


1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1, zákona č. 185/2001 o odpadech.


2. Komunální odpad /dále jen KO/ je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 
3. Nakládání s odpady = jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování..


4. Původce odpadu je právnická osoba při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob /na něž se nevztahují povinnosti původce/ se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem KO v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Obec se stává současně i vlastníkem těchto odpadů.


5. Nebezpečný odpad = odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů /viz prováděcí právní předpis/ a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb.


6. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu.


7. Stavební odpad = všechny druhy odpadů vznikající při stavební činnosti /beton, cihly, tašky, keramika a podobně/.


8. Oprávněná osoba je každá osoba, oprávněna k nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. 
                                                                       Článek 3

                                                             Všeobecné povinnosti


1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku    odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.


2. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb. a ostatními právními předpisy vydanými za účelem ochrany životního prostředí.


3. Pokud není v zákoně o odpadech stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, které jsou k nakládání s odpady určeny.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                  Článek 4
                  
                                               Nakládání s komunálním odpadem1. Komunální odpad lze podle této vyhlášky ukládat, využívat nebo odstraňovat pouze v zařízeních k tomu určených. Při této činnosti nesmí být poškozováno a ohrožováno životní prostředí, lidské zdraví nebo znečišťováno veřejné prostranství.


2. Pro ukládání domovního odpadu, mimo skla, plastů, kovů, papíru a nebezpečného odpadu, jsou v obci Nedvězí určeny kovové sběrné nádoby o objemu 110 litrů - t.zv. popelnice. Sběrné nádoby /popelnice/ si obstará každá domácnost na svůj náklad a tato popelnice zůstává jejím vlastním majetkem. Pouze takto uložený domovní odpad může být předložen k odvozu a likvidaci. Popelnicová nádoba musí být označena štítkem a čárovým kódem, který je k vyzvednutí na Obecním úřadě v době NE 10-12 hod.


3. S komunálním odpadem uloženým ve sběrných nádobách /popelnicích/ smí manipulovat pouze její vlastník nebo k tomu oprávněná osoba.


4. K ukládání skla slouží dva kontejnery, umístěné u prodejny. Sklo není zapotřebí třídit na bílé a barevné. Do kontejnerů na sklo se nesmí ukládat jiný než skleněný odpad.


5. Veškeré plastové odpady se ukládají do speciálních plastových pytlů a k odvozu se předkládají při každém svozu popelnic.


6. Sběr kovového odpadu je prováděn 1 x do roka, dle dosavadní tradice a pokynů obecního úřadu.


7. Odvoz nebezpečného odpadu z obce organizuje obecní úřad 2 x za rok. Jinak jsou dotčené osoby povinny odkládat NO výhradně v areálu Technických služeb města Bystřice n. P. a.s., Na cihelně 469.Provozní doba je Po-Pá vždy 6-14 hod, čtvrtek 6-17 hod, sobota 8-10 hod, informace na tel.č. 0505/552595. Za nebezpečný odpad jsou mimo jiné považovány : akumulátory, baterie, ledničky, televizory, výbojky, zářivky, odpadní oleje, použité olejové filtry, staré nátěrové hmoty a jejich obaly ... atd., viz příloha č. 2 zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb. Přesné informace určující podmínky sběru nebezpečného odpadu budou vždy předem oznámeny.
                                                                   
 
 
 
                                                                       Článek 5

                                               Nakládání se stavebním odpadem


Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob není možno v rámci ustanovení této vyhlášky na území obce Nedvězí shromažďovat ani ukládat. Likvidaci stavebního odpadu si musí zajistit každý zájemce samostatnou objednávkou u oprávněné osoby, na př. u firmy Technických služeb města Bystřice n. P. a.s., Na cihelně 469, Městský úřad Bystré a podobně.
                                                                     Článek 6

                                                        Další závazná opatření1. Fyzické osoby jsou povinny ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo odstranění dle výše uvedeného způsobu.


2. Sběrnou nádobu /popelnici / předává její majitel a uživatel oprávněné osobě k likvidaci jejího obsahu tak, aby místo předávání vyhovovalo technicky, organizačně i právně potřebám obou stran a zavedenému systému nakládání s odpadem.


3. Je přísně zakázáno ukládat jakýkoliv odpad, plevele, odumřelé rostliny, posečenou trávu, stavební suť a pod. na březích potoka, u silnice a místních komunikací nebo na veřejném prostranství.


                                                                     Článek 7

                            Úhrada poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu


Za sběr, přepravu a likvidaci domovního odpadu je stanoven poplatek upravený místní obecně závaznou vyhláškou obce Nedvězí, č. 2/2001, vydanou na základě § 84 zákona č. 185/2001 Sb.

 
                                                                    
 
 
                                                            
 
                                                                      Článek 8

                                                              Kontrolní činnost


Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí orgán obce v přenesené působnosti dle § 80 zákona č. 185/2001
                                                                     Článek 9

                                                                      Sankce  


Porušování povinností při nakládání s komunálním odpadem bude posuzováno jako porušení zákona o odpadech a postihováno podle obecně závazných právních předpisů.
                                                                     Článek 10

                                                  Platnost obecně závazné vyhlášky


                                     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2002 
 
 
 
 
Bořivoj Bednář                                                                       Ing.Pavel Mareček                 
         starosta obce                                                                                                                          místostarosta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
1)       Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů /§4/
2)       Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů / §6 /
3)       Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů / §68 /
4)      Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, /§37/ a odkazy pod čarou tohoto zákona
5)       Zákon č. 565/1190 Sb., o místních poplatcích /§11/
 
 
 
 
 
 
Vyhláška byla schválena OZ                                    :         dne 26.11. 2001
Datum vyhlášení (vyvěšení)                                     :         dne   9.12. 2001
Datum sejmutí                                                           :        dne
Datum platnosti                                                         :        dne    1.1. 2002
Vyhláška zaslána na OkÚ Svitavy                            :        dne 10.12. 2001